(16.40 hodin)

(pokračuje Martínek)

Jednotlivé zákony ve znění, jak jsme je přijali, něco umožňují a něco znemožňují, a pokud se týká hospodaření krajů, není pochyb, že do budoucna kraje budou vycházet z daňových příjmů zřejmě v té struktuře, protože nikdo, pokud vím, nezpochybnil strukturu, kterou přednesla vláda. Struktura je správná, jde jen o to, aby byla nasazena ve vhodný okamžik a aby byla nasazena správná procenta. Procenta v tomto okamžiku nemáme a kromě toho jsme přijali, právě abychom umožnili bezproblémový převod majetku, zásadu, že majetky budou předávány v průběhu roku 2001. Jestliže jsme zvolili tuto metodu, která je podle mého názoru správná a která umožňuje omezit kolize vznikající z takto závažné reformy, tak jí musíme přizpůsobit i daňové určení.

Já bych si vám, vážené kolegyně a kolegové, dovolil jen připomenout, že při reformě obcí, kdy se obce transformovaly z národních výborů na samostatné svébytné zastupitelské sbory, na obecní a městská zastupitelstva, probíhalo dva roky jejich financování formou dotační, a teprve pak byly nasazeny daňové příjmy. Já jsem přesvědčen, že v našem případě to není potřeba. Jsem přesvědčen o tom, že to, co tady přednesl kolega Pilip, je možné, to znamená, že pokud schválíme doprovodné usnesení, budeme vědět, že stav je roční na největší přesun majetků a od roku 2002 může být financování daňových systémů.

Kromě toho tento systém a tento postup má jednu velkou výhodu v tom, že za kraje se bereme my poslanci, myslím tím my, kteří reformu chceme. Avšak v roce příštím při formování těchto věcí a stanovení procent už budou konkrétní krajská zastupitelstva, která k tomu budou moci říci svůj názor. I to je pozitivní.

Nicméně protože nechci být dogmatik v ničem, tak ani v tomto případě se předem nebráním tomu, abychom event. našli lepší kompromis, který vyplyne z některých signalizovaných pozměňovacích návrhů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na závěr bych chtěl říci několik věcí. Až se budete rozhodovat, jestli pro tento zákon hlasovat nebo ho zamítnout, měli byste především zvážit fakta, měli byste zvážit to, že vláda zcela evidentně, a budiž jí za to chvála, udělala jeden velký vstřícný krok v tom, že nastavila dynamické zvyšování rozpočtů obcí. Hovořil o tom ostatně kolega Beneš, a na těch dvou číslech vidíte zcela evidentně, že dynamika nárůstu příjmů obcí v globále je tímto systémem zajištěna. Jsem přesvědčen, že tuto velkorysou nabídku bychom měli přijmout. Pro vládu to bude na druhé straně znamenat i určité problémy, se kterými se bude muset vyrovnat.

Pokud se týká financování krajů, jsem přesvědčen, že musíme zvolit takovou metodu, ve které bude co nejméně možností, že vzniknou nějaké problémy s financováním jejich rozjezdů a startů. V tomto okamžiku jsem naprosto přesvědčen, že metoda, která byla zvolena, to znamená metoda přechodného roku, je nejjistější, a že umožňuje nejbezproblémovější zahájení velké reformy krajů.

Protože všichni o mně víte, že jsem velkým zastáncem krajů a regionálního uspořádání a vidím reformu nejen v prvním kroku vytvoření krajů, ale i ve druhých krocích, tzn. přenesení pravomocí směrem dolů na pověřené obce, a tím přibližování správy občanům a zároveň sjednocování skutečné veřejné správy jako služby občanům, jsem přesvědčen, že tento zákon je dobrým krokem, byť netvrdím, že je geniální, protože geniální v tomto smyslu nemůže být nic.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní se ujme slova pan kolega Svatomír Recman. Další písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, já chci v úvodu vystoupení říci, že mám zkušenosti s financováním samosprávy, protože jsem členem městského zastupitelstva od listopadu 1990, takže mám možnost sledovat, jak funguje v praxi současný systém financování obcí ať prostřednictvím obecních rozpočtů, nebo okresního shromáždění. Vzhledem k tomu, že funkční období zastupitelů bude končit v roce 2002, věřím, že poznám v praxi na vlastní kůži rovněž financování podle nového systému, jak nám je v současné době předložen. Věřím, že nějakým způsobem bude schválen.

Chápu zákon o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk 435, jako součást určitého souboru zákonů, které vytvářejí legislativní rámec reformy veřejné správy. Mimo tento zákon k nim řadím zejména rozpočtová pravidla, která jsme předtím projednávali jako sněmovní tisk 433, ale i rozpočtová pravidla územních rozpočtů, zákon o obcích, zákon o okresních úřadech, zákon o volbách do krajských samospráv.

Považuji předložený tisk za nejvýraznější zásah do financování státu, státních fondů a samosprávných celků, tzn. obcí a krajů, za největší zásah do daňové soustavy od zavedené daňové reformy k 1. lednu 1993. Jedná se o výraznou změnu rozpočtového určení výnosu daní, která bude znamenat i změny administrativní náročnosti při jejich správě. Nenazval bych to sice na rozdíl od pana poslance Beneše revolucí, ale skutečně je to výrazný zásah do systému daní a do reformy veřejné správy.

Považuji tento zákon např. ve srovnání s rozpočtovými pravidly za zákon meritorní, za zákon zásadní pro příjem obcí, krajů, ale i státního rozpočtu. Tímto zákonem budou do budoucna podvázány právě výdaje všech tří rozpočtových úrovní, a tím i schopnost naplňovat kompetence vyplývající pro ně z příslušných zákonů.

V této souvislosti chci připomenout další příjmy obcí, a to prostřednictvím obecních daní. Jistě si všichni vzpomínáme, že první vládní verze zákona o obecních daních byla touto sněmovnou zamítnuta. V současné době máme předložený sněmovní tisk 532 jako další verzi obecních daní z dílny vlády sociální demokracie.

Chtěl bych se nyní dotknout zákona o rozpočtovém určení daní z pohledu toho, co je mu vytýkáno a co je předmětem zvýšené diskuse veřejnosti, zastupitelů, na jednání rozpočtového výboru, výboru pro veřejnou správu, i zde v Poslanecké sněmovně.

Zdůrazňuje se především otázka vypuštění a snížení zainteresovanosti obcí na podpoře podnikání, snížení podnikatelských aktivit v obcích oproti současnému legislativnímu rámci. Obecně je možné to charakterizovat zejména jako problém plátcovy pokladny. To je fakt, na který je potřeba znovu upozornit, tak jak to zde zdůraznili např. poslanci ODS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP