(17.30 hodin)

(pokračuje Beneš)

Varianta C opět v odstavci 1 písm. b), c), d), e) a f) se nahrazuje číslovkou 19,15 a v odstavci 1 písm. g) se nahrazuje číslovkou 60. Vycházím z toho, že podle podkladových materiálů Ministerstva financí každých 20 % daně z příjmu fyzických osob používaných z podnikání odpovídá 0,95 % výnosů všech těch daní, čili povyšuje, ale nezasahuje do státního rozpočtu, neboť bilance zůstává stejná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi. Slovo má pan poslanec - ještě předtím, než bude mluvit pan poslanec Svatomír Recman, tak se s faktickou poznámkou přihlásil místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jen velmi stručně. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi pro stenozáznam upozornit, že v hlasování, kterým se hlasovalo o návrhu na zamítnutí tohoto zákona, jsem hlasoval pro zamítnutí tohoto zákona, nicméně údajně ve sjetině je u mého jména křížek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážené kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh avizovaný v rozpravě všeobecné se týká tabulky, ve které jsou stanoveny koeficienty velikostní kategorie obcí. Já bych teď přečetl můj pozměňovací návrh takovýmto způsobem. Byla by to tabulka se dvěma sloupci, v levém sloupci by byly obce s počtem obyvatel od - do. Pravý sloupec nadepsaný Koeficienty velikostní kategorie obcí.

Obce do 100 obyvatel

Kategorie 101 - 200 obyvatel

Kategorie obcí 201 - 300 obyvatel

Kategorie obcí 301 - 1500 obyvatel

Kategorie obcí 1501 - 5000 obyvatel

Kategorie obcí 5001 - 10 000 obyvatel

Kategorie obcí 10 001 - 20 000 obyvatel

Kategorie obcí 20 001 - 30 000 obyvatel

Kategorie obcí 30 001 - 40 000 obyvatel

Kategorie obcí 40 001 - 50 000 obyvatel

Kategorie obcí 50 001 - 100 000 obyvatel

Kategorie obcí 100 001 - 150 000 obyvatel

Kategorie obcí 150 001 a více obyvatel

Poslední kategorie - hlavní město Praha

koeficient 0,4213

koeficient 0,5370

koeficient 0,5630

koeficient 0,5881

koeficient 0,5977

koeficient 0,6150

koeficient 0,7016

koeficient 0,7102

koeficient 0,7449

koeficient 0,8142

koeficient 0,8487

koeficient 1,0393

koeficient 1,6715

koeficient 2,7611

Můj pozměňovací návrh v podstatě mění oproti návrhu výboru pro veřejnou správu, který jsme přijali jako základ pro projednávání koeficientu velikosti kategorií u obcí, kategorii 1, 2, 3, 4, tzn. u těch nejmenších obcí, a promítá se potom do kategorie 14, což je hlavní město Praha.

Pro přiblížení mého pozměňovacího návrhu chci uvést - a teď mám údaje za rok 1998 - že v kategorii nejnižší, v kategorii 1, se to týká 592 obcí a asi 4 844 obyvatel, v kategorii 2 je to 1 165 obcí a 174 254 obyvatel, v kategorii 3 je to 876 obcí a 214 982 obyvatel, v kategorii 4 je to 2 771 obcí a 1 820 722 obyvatel.

Posun v těchto čtyřech kategoriích je různý, nejdynamičtější je u kategorie č. 1, kde ten dopad poslanecký je nepříznivý pro 573 obcí, kde je 40 500 obyvatel. Můj návrh je nepříznivý pro 236 obcí a 16 655 obyvatel. Kladná situace je u poslaneckého návrhu pouze pro 19 obcí v této kategorii, což představuje 1 344 obyvatel, v mém návrhu první kategorie zlepšení představuje u 357 obcí a je to 25 290 obyvatel. Obdobným způsobem bych to mohl zdůvodnit i u kategorií obcí 2, 3 a 4.

V návaznosti na diskusi, která tady proběhla, bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slovo bude mít pan poslanec Jiří Vlach a připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, aby v § 4 se v písm. g) změnila číslovka, kterou text v tomto písmenu začíná - číslovka 20 na číslovku 40, nebo byla nahrazena číslem 40, a zároveň příslušné číslovky v bodě b), c), d) e) a f) se změnily na číslo 20,13.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak nechť je hlasováno o návrhu, kde se číslovka v bodě g) změní na 35 a v písm. b), c), d), e) a f) na 20,36. Pokud by tento návrh nebyl přijat, nechť je hlasováno o tom, aby se v bodě g) změnila číslovka 20 na číslovku 30 a příslušné číslovky v ostatních písmenech aby se změnily na 20,59.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slovo uděluji panu poslanci Doležalovi, který je zatím poslední z písemně přihlášených do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Navrhuji nové znění § 3, a to následující:

Nadpis: Daňové příjmy rozpočtů v krajích

1. Daňové příjmy rozpočtů krajů tvoří

a) celostátní hrubý výnos spotřební daně z piva,

b) celostátní hrubý výnos spotřební daně z vína,

c) výnos z daně darovací,

d) výnos z daně dědické,

e) podíl na 50 % z celkového hrubého výnosu spotřební daně z lihu a lihovin,

f) podíl na 5 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

g) podíl na 5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně,

h) podíl na 5 % celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob srážené podle zvláštní sazby s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem d),

i) podíl na 5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob s výjimkou výnosů uvedených pod písm. g) a h),

j) podíl na 5 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,

k) 75 % z hrubého výnosu daně z převodu nemovitostí.

2. Každý kraj se na celostátním hrubém výnosu daně podle odst. 1 písm. a) a b) a na uvedené procentní částce celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 písm. e) až j) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru počtu obyvatel kraje k celkovému počtu obyvatel České republiky podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP