(17.30 hodin)

(pokračuje Lachnit)

Lokalita je vyznačena jako územní rezerva pro energetický zdroj bez udání druhu paliva, neboť nelze odpovědně předvídat, jaký zdroj energie bude v příštích letech aktuální.

A nyní to důležité. Vymezení územní rezervy neznamená potvrzení realizace stavby a tím méně jakékoli její zahájení, neboť o jejím případném situování by bylo možno rozhodnout až po zpracování, projednání a případném schválení následné změny územního plánu VÚC. Část ploch pro tuto územní rezervu zasahující do okresu Přerov, a to zhruba jedna třetina, byla již schválena vládou ČR v roce 1994, čili jinou vládou, než je vláda tato, a to v územním plánu VÚC olomoucké oblasti.

Koncepce státní energetické politiky schválená vládou ČR neuvažuje s výstavbou tohoto zdroje do roku 2015, tím méně lze hovořit přitom o tom, že tyto stavby jsou veřejně prospěšné. Toto vůbec územní plán nevymezuje, územní plán skutečně vymezuje pouze možné nakládání s územím.

Další konfliktní prvek onoho navrhovaného řešení je územní ochrana pro možnost realizace kanálu Dunaj-Odra-Labe, což vychází z vládního usnesení 635 z 11. prosince 1996, čili opět nikoli z usnesení, které by přijala tato vláda.

A dále potom respektování chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm - opět vzpomenuté v interpelaci - kde návrh energetické politiky posouvá eventuální možnost využití ložiska až za rok 2015. Rozhodnutí o respektování chráněného ložiskového území v územním plánu Beskydy přísluší Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu jako dotčených orgánů státní správy.

Jinak bych chtěl ještě dodat, že ono území jako rezerva pro energetický zdroj leží v katastru obce Jeseník nad Odrou. Tato obec má schválený územní plán, dané území je vedeno jako nezastavitelné území, a pokud by se mělo po roce 2015 stavět, musí dojít ke změně územního plánu, a takováto změna územního plánu bude nepochybně projednávána v té době již dlouho a dlouho existujícími krajskými samosprávami nebo orgány státní správy dislokovanými v krajích, a to ve smyslu toho konceptu, jak je připravována reforma státní správy.

Pokud jde o ČEZ, ten se musí vyjádřit ke každému územnímu plánu velkého územního celku, a Ministerstvo pro místní rozvoj jednalo na základě stanoviska MPO jako orgánu státní správy.

Protože Ministerstvo životního prostředí nedalo souhlasné vyjádření, je celá záležitost vedena jako rozpor orgánů státní správy a v zásadě by se to vyvíjelo potom tak, že Ministerstvo pro místní rozvoj má možnost, pokud nedojde ke shodě - my napřed se budeme samozřejmě snažit dosáhnout konsensuálního řešení těchto orgánů, ale pokud by nebylo možné a nenastalo, můžeme v podstatě rozhodnout jako orgán státní správy sami, ale obvyklejší je přenechat toto rozhodnutí vládě na návrh Ministerstva pro místní rozvoj.

Tolik tedy k interpelaci, kterou přednesl pan poslanec. Čekám ovšem doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Kořistka bude mít doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ano, mám jich několik.

Já jsem poslouchal pana ministra velice pozorně a ta moje otázka předtím zněla: Proč se celá záležitost objevuje před ustanovením samosprávy? Myslím, že nebyla zodpovězena, protože i když ten proces trvá dlouhodobě, je velká snaha celou záležitost ukončit ještě před ustavením samospráv.

Velice mě zarazilo, pane ministře, když jste tady hovořil, že v podstatě ani s jadernou elektrárnou, ani s dolem Frenštát se neuvažuje v horizontu 15 let. Jsem velmi rád, že jste potvrdil, že ani energetická politika státu o tom neuvažuje. Ale ptám se proto znovu, proč blokovat toto území, tuto územní rezervu, protože není pravda, že když zablokujete toto území, že říkáme zároveň, že se nebude stavět. Ale my toto území blokujeme pro jakoukoli další stavební činnost a rozvoj celé oblasti. V této oblasti vlastně nastává mrtvo.

Já jsem už v minulosti interpelovat otázku otevření dolu Frenštát a byl jsem ujištěn…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že vám vypršel čas.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ano. Jen doplním poslední větu.

Velice mě zaráží, že sám jste řekl, že v územním plánu Beskyd se počítá s rozvojem turistického ruchu. Nevím, jak tyto stavby rozvoji turistického ruchu v našem kraji pomohou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr se opět pokusí odpovědět na předložené otázky.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Takže když dovolíte, já bych se o to pokusil. Snažil bych se říci, že ten proces běží velmi dlouhou dobu a není vůbec důvod, proč se ptát "proč teď?". Proto, aby proces, který běží, prostě běžel dál, protože nevidím důvod a nevidí ho asi v tuto chvíli nikdo, proč by lidé, kteří pracují x-roků na tomto územním plánu, teď měli přerušit práce s tím, že možná bude pokračovat nějaká krajská samospráva, což stejně nebude, protože kraje budou stejně plánovat jen v přenesené působnosti, ale stát si bude vždycky držet tuto strategickou rovinu, protože nemůžeme koncipovat - a myslím, že to ani nikdo nehodlá - tento stát jako soubor 14 regionů, ale strategickou iniciativu si ponechá stát.

Takže je to proces, který běží, a já neumím zodpovědět otázku, proč právě teď, protože na ni není žádné "proto". Prostě proto, že se v tomto sledu pracuje, a nikdo nemá zájem na jakémkoli urychlování nebo na něčem takovém. Toto je pouze osobní dojem. Je to proces, který běží v přesných termínech dávno stanovených a zpracovávaných, takže nelze zodpovědět otázku, proč právě teď.

A co se týče blokování území, to jsem zodpověděl ve své interpelaci také. Nejedná se o blokování území, protože obec Jeseník nad Odrou, v jejímž katastru se ona stavba nalézá, nemá ve svém zpracovaném územním plánu plánovánu jakoukoli činnost. Prostě je to nezastavitelné území podle kritérií územně plánovací dokumentace.

Nevím tedy, co blokujeme, neblokuje se v této chvíli nic, ta obec vyžadovala ten územní plán. Kdyby ta obec měla v této oblasti nějaký jiný, pak ano. Takže ani toto nemohu v podstatě zodpovědět jinak než tak, jak odpovídám. Jsem samozřejmě ochoten to napsat písemně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Uděluji slovo panu poslanci Recmanovi, který interpeluje místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Vladimíra Špidlu. Chtěl bych pana poslance Recmana upozornit, že pan ministr se omluvil na zasedání, neboť je zasedání předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody a vzhledem k tomu, že v tomto předsednictvu je i pan místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík, který se zúčastnil interpelací, protože jich zde má větší počet, pan ministr Špidla musel na toto zasedání. Proto bude vaše interpelace zaznamenána stenografickým záznamem a pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně.

Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedající. Využiji tedy dobrodiní jednacího řádu a budu reflektovat na písemnou odpověď pana ministra.

Má interpelace, pane ministře, je tato: V sobotu 29. dubna jste se v Ostravě zúčastnil jednání přípravného výboru pro vznik regionální tripartity Rady hospodářské a sociální dohody Ostravského kraje. Kolem vzniku této organizace je celá řada otazníků, a věřím, že některé z nich pomůže odstranit moje interpelace a vaše odpověď na ni.

Chci vás proto, pane ministře, požádat o základní informace, které se týkají činnosti ostravské krajské tripartity. Z pohledu interpelujícího považuji za důležité:

1. jaké zaměření a kompetence bude rada mít,

2. personální obsazení,

3. pozice státu, v níž rozhodující roli bude hrát vládní zmocněnec,

4. podíl regionálních orgánů a organizací v tripartitě,

5. kdy rada bude ustavena a kdy začne fungovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP