(11.00 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Ústavně právní výbor se na těchto změnách usnesl a doporučuje sněmovně je přijmout.

Přece jen bych ještě řekl, že při projednávání této změny ústavy, tohoto zvláštního ústavního zákona, jsme se ocitli z jistého hlediska ve zvláštní situaci. Touto otázkou změny ústavy jsme se již svého času zabývali, když vláda dala onen komplexnější nebo širší návrh ústavních změn, který jak známo Poslanecká sněmovna zamítla. Ve vazbě na tento návrh byl předložen zákon, svým způsobem prováděcí zákon, který upravuje pobyt vojsk. Poslanecká sněmovna a posléze i Senát tento normální nebo běžný zákon schválily.

V tomto směru zde bylo jisté vakuum nebo jistá přetržka, pokud jde o diskusi o základních ústavních pojmech a o jejich provedení v běžném zákoně. Takže teď jsme v určité zvláštní situaci v tom, že tu už je běžný zákon, a nyní nedostatek, který byl způsoben oním záporným usnesením sněmovny, hojíme tím, že později než běžný zákon navrhuje se přijmout speciální úprava ústavy.

Hovořím o tom proto, že v této věci vznikají samozřejmě určité problémy, které byly předmětem diskuse i v ústavně právním výboru. Ústavně právní výbor přijal určité usnesení. Já v rámci podrobné rozpravy chci k tomu dát určitý pozměňovací návrh, který tím ohlašuji. A ohlašuji tím také svůj záměr vystoupit v rozpravě podrobné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru pro obranu a bezpečnost kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, seznámím vás s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, jehož definitivní platnost je dána tiskem 502/2, ve kterém v článku I. bod 1 navrhuje výbor pro obranu a bezpečnost, aby slova "cizích vojsk" byla nahrazena slovy "ozbrojených sil jiných států", a zbytek textu vládního návrhu vypustit. Článek III. zní: "Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Jinak výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje, aby tento návrh ústavního zákona byl schválen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru pan kolega Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, také vás odkážu na sněmovní tisk 502/3, kde máte usnesení zahraničního výboru, který také iniciativně projednal tento návrh vzhledem k poměrně evidentním zahraničněpolitickým souvislostem tohoto návrhu.

Po diskusi, které se zúčastnil také místopředseda vlády pan Rychetský, vám i zahraniční výbor v tomto usnesení doporučuje schválit vládní návrh tohoto ústavního zákona s tím, že součástí návrhu je návrh na platnost zákona od 1. 7., což je pravděpodobně nerealistické. Pouze bychom se tak připojili k tomu, co navrhuje branně bezpečnostní výbor, aby platnost tohoto zákona byla od doby, kdy vyjde ve Sbírce.

Tolik informace k usnesení zahraničního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani žádnou přihlášku z pléna. Obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které rovněž nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan poslanec Jičínský avizoval, že hodlá vystoupit v rámci podrobné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážení kolegové, ústavně právní výbor přijal po diskusi určitou změnu vládního návrhu, která je v bodě 3 usnesení ústavně právního výboru ze 49. schůze, a to tento návrh. K článku 1 bod 2, článek 43 odst. 6 připojit druhou větu tohoto znění: "Parlament může rozhodnutí vlády zrušit. Ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou členů komory."

Nechci zacházet do příliš velkých detailů, protože bychom se dostali do poměrně subtilní argumentace. Nevím, zda plénum sněmovny je k tomu teď dostatečně ochotné a připravené. Chci v této souvislosti také upozornit na určitý problém, který vzniká při změnách ústavy, čímž nikterak nezpochybňuji právo členů výboru přijmout většinově určité rozhodnutí. Přece jen u změn ústavy jde o složité otázky a přijaté usnesení ne vždy může brát v úvahu všechny momenty, které s tím změněným návrhem jsou spojeny. Je to samozřejmě jistá sebekritika do vlastních řad. Je otázka, zda v takových případech by nebylo vhodnější nepřijímat hned závěr a vrátit se ještě k věci. Jsme však vázáni termíny, takže někdy dojde k tomu, že určité usnesení může vyvolávat jisté pochybnosti.

Ty pochybnosti nebo to, proč chci předložit pozměňující návrh, jsou dvojího druhu - jsou obsahové a formálně sémantické, protože ústava je formulována určitým způsobem, je formulována poměrně lakonicky. Jestliže potom do jednotlivých ustanovení začneme vkládat jisté pochybnosti, tak se určitá struktura ústavy rozrušuje.

Moje změna tedy má jistý obsahový význam, ale souvisí se snahou udržet relativně velmi stručný, lakonický text ústavních ustanovení, nevkládat tam příliš velké detaily.

Místo usnesení ústavně právního výboru, které jsem četl, doporučuji nahradit druhou větu větou touto: "Rozhodnutí vlády podle odst. 4 může Parlament nahradit vlastním rozhodnutím."

Tato navržená formulace znamená, že Parlament může nahradit vlastním rozhodnutím pouze rozhodnutí vlády o vyslání ozbrojených sil ČR nebo o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, které vláda činí za podmínek podle odst. 4. Parlament nemůže nahrazovat rozhodnutí vlády podle odst. 5, která jsou ve výlučné působnosti vlády. K přijetí rozhodnutí, jímž Parlament nahrazuje rozhodnutí vlády, se vyžaduje schválení usnesení shodného znění v obou komorách Parlamentu, a to nadpoloviční většinou přítomných členů komor podle článku 39 odst. 1 a 2 ústavy. Přijetím usnesení komor Parlamentu se vždy rozhodnutí vlády zrušuje, ať už Parlament ve svém usnesení vymezí podmínky vysílání a pobytu ozbrojených sil odchylně od vlády, nebo se omezí jen na prostou derogaci vládního rozhodnutí.

Takže to je navržená změna se stručnou argumentací v její prospěch.

Myslím, že bude ještě čas mezi druhým a třetím čtením, aby si poslanci tuto záležitost rozvážili a rozhodli se, zda podpoří návrh ústavně právního výboru, nebo ten pozměňovací návrh, který jsem k této dílčí změně ústavně právního výboru předložil nyní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nepadl ani návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona, končím druhé čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP