(12.10 hodin)

(pokračuje Brtnický)

A Karel IV., aby zdůraznil českou státnost, nechal udělat novou královskou korunu, kterou napříště měli být korunováni čeští králové, a věnoval ji svatému Václavovi, a to tak, že byla položena na lebce svatého Václava, a český král, který chtěl být korunován, si ji mohl jedině propůjčit pro tento účel a zase ji musel vrátit na místo, které jsem zmínil.

Nemohu tedy z tohoto místa souhlasit s panem premiérem, že svatý Václav je symbolem kolaborace. Jeho prohlášení považuji za nevhodné a řekl bych až hloupé.

Kaple svatého Václava je vyzdobena malířskou legendou z jeho života a silně pochybuji, že čeští státníci dnešní doby by chodili pokládat kytice pod sochu kolaboranta na Václavské náměstí. Myslím si, že svatý Václav si nezaslouží takové přízvisko jako symbol kolaborace, poníženectví a servility. V jeho době České knížectví a posléze království bylo součástí říše římské národa německého a bylo v této říši velice volně vázáno a mělo velká privilegia. Český panovník byl jeden z kurfiřtů, kteří volili římskoněmeckého císaře.

Chtěl bych ještě zmínit, že jeho vrah, jeho bratr Boleslav, se nakonec stejně uvolil platit těch tři sta volů do Němec, protože mu nic jiného nezbylo.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brtnickému. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Tlustý, připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jménem předkladatelů konstatovat, že z této diskuse se dá něco pozitivního vydedukovat. A to je to, že návrh na zařazení 17. listopadu mezi státní svátky České republiky nikdo v obecné rozpravě nezpochybnil, a dá se tedy vyslovit naděje, že ve třetím čtení tento návrh touto sněmovnou bude přijat.

Věřte mi, že jsem netušil, co bude dominantním tématem v obecné rozpravě k tomuto návrhu. Napadá mě citát z filmu Knoflíková válka: "Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil.".

Abych se pokusil smířit oba - zdá se - velmi znepřátelené tábory, nabízel bych v podrobné rozpravě druhého čtení úpravu návrhu na 28. září - Den české státnosti - namísto svatý Václav jenom Václav. (Smích.) Snad bychom si ušetřili složitou diskusi, ale obávám se, aby výsledkem nebyla ještě složitější diskuse o těch dnešních Václavech. (Výbuch smíchu a potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Slovo má pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jen velmi stručnou poznámku k panu kolegovi Kučerovi, který vzpomněl Jana Nerudu, jak oslavil 1. máj ve svém fejetonu. Dovolím si vzpomenout básníka neméně velkého - Františka Halase, který svatého Václava neváhal použít jako symbol odporu proti útlaku básní Malověrní - kůň bronzový, kůň Václavův. Mám rád Nerudu i Halase, zkusme to všichni navzájem.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Michal Doktor. (Poznámky z pléna a smích.)

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, slibuji, že nebudu recitovat. Jenom způsob a obsah proběhlé rozpravy mě nutí ke krátké a doufám stručné reakci.

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych vás ujistil, že v Parlamentu jsem velmi krátce a v době, kdy jsem pracoval, zhruba v období deseti let, jsem pracoval ve firmách, které na účet státu odvedly v celkovém součtu stamiliony daní. Doufám, že každý, kdo se přihlásil do předešlé diskuse, uváděl svá fakta a svá zásadní vystoupení, zvažoval při svých návrzích zejména nových státních svátků fakt, že navrhneme-li jeden nový státní svátek, tedy den volna, ochudíme celkový fond pracovní doby o 0,4 % a tím znevýhodníme naši pracovní sílu na trhu práce cca o 530 Kč. Učiníme-li dvojnásobný návrh, tedy dva dny volna, ochudíme fond pracovní doby o 0,8 %, tři svátky pak znamenají 1,2 % a snížení konkurenceschopnosti naší pracovní síly v celkovém součtu mzdy zhruba o 1 600 Kč.

Ve světle informace, kterou jsem uvedl na začátku, musím říci, že mě z úrovně probíhající diskuse trochu bolí srdce, zejména však ruce. Kdo na to všechno má vydělat?

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil, zda v průběhu rozpravy padly návrhy, o kterých je třeba hlasovat.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, v proběhlé obecné rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení či přepracování nebo snad na zamítnutí navrženého zákona.

Dovolím si vrátit se k úvodním slovům zpravodajů, tj. k úvodnímu slovu mému a paní kolegyně, kdy vy jste ještě, paní předsedající, nepředsedala. Padl návrh z mé strany jako první, aby za základ dalšího jednání byl zvolen komplexní pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak jak je obsažen v parlamentním tisku č. 449/2. Domnívám se, že tímto hlasováním bychom měli začít a podle toho pak -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, jestli dovolíte, je pravda, že bychom měli začít tímto hlasováním, ale já nejprve otevřu podrobnou rozpravu, což právě tím činím. Vy prosím nyní předneste tento návrh, který musí být přednesen v podrobné rozpravě a odhlasován na jejím samém počátku.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji. Dovoluji si tedy navrhnout, aby za základ dalšího jednání byl považován tisk č. 449/2 - usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O procedurálním návrhu pana poslance Kostrhuna rozhodneme hlasováním pořadové číslo 85, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 101 a 48 bylo proti.

 

Do podrobné rozpravy se přihlásili páni poslanci Karas a Pavel Němec. Pan poslanec Kostrhun, který se také hlásí do podrobné rozpravy, má jako zpravodaj přednostní právo, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji vám za přednost, paní předsedající. V zájmu korektnosti musím, ačkoli vím, že zklamu kolegu Brouska, vznést pozměňovací návrh k § 4, kdy do originálního písemného podkladu, podle kterého se tady toto usnesení pak dále zpracovávalo, se vloudil 12. březen. Můj pozměňovací návrh spočívá v tom, že odst. 1 § 4 bude znít: "Významným dnem České republiky je 5. květen (dále jen významný den)."

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP