(12.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janu Kostrhunovi. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Karas, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Jiří Karas: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Dovoluji si doplnit § 2, resp. rozšířit jej o následující návrh: Vyhlásit 1. listopad, svátek všech svatých, svátkem a dnem pracovního klidu.

Dovolím si zdůvodnění: Tento návrh vychází z praxe staletími zavedené úcty k našim zemřelým. Je jistě vhodné nejméně jednou za rok vzdát úctu a dík všem generacím našich předků, jimž děkujeme za svou osobní a národní existenci i za vše, co pro náš dnešek vytvořily. Zjevné a důstojné vyjádření úcty a díků celým generacím našich předchůdců, které je kalendářně vymezeno tradičním dvoudenním svátkem všech svatých a památky zesnulých 1. a 2. listopadu, může být nejlépe zabezpečeno právě vyhlášením prvního z nich státním svátkem ve smyslu znění výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a dnem pracovního klidu. Tento den volna každá rodina nepochybně přivítá jako výrazné přispění k opravdu klidnému zajištění potřebných rodinných záležitostí souvisejících s návštěvou míst posledního odpočinku.

Myslím si však, že smyslem této právní úpravy nebude jen praktické zabezpečení tradičních úkonů spojených s návštěvou hřbitovů. Jsem přesvědčen o tom, že půjde o významný krok k posílení vědomí sounáležitosti se všemi lidmi, kteří od počátku věků zalidnili náš svět, i sounáležitosti se společnými patrony, kteří formovali kulturu a civilizaci v našem životním prostoru. Jsem přesvědčen, že připomínka těchto skutečností je naší povinností k našim předkům a povede také k potřebnému zamyšlení nad naším místem v civilizačním řetězu.

Ještě připomínám, dámy a pánové, že tyto vztahy promysleli a pochopili zákonodárci mnoha evropských států, kteří svátek všech svatých už dávno zavedli ve svých zemích jako den pracovního klidu. Pokud se k nim v této praxi připojíme, bude to i vstřícný krok směrem k Evropskému společenství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jiřímu Karasovi. Slovo má pan poslanec Pavel Němec, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovoluji si přednést pozměňovací návrh k návrhu na vydání zákona o státních svátcích a dovoluji si tento pozměňovací návrh přečíst a poté ho odůvodnit.

1. Název zákona zní: "Zákon o státních svátcích, o tradičních svátcích a o občanském svátku a o památných dnech".

2. Za dosavadní § 4 se vkládají nová ustanovení §§ 5 - 8, která znějí:

Nadpis: "Občanský svátek" - § 5 odst. 1: Zavádí se pohyblivý občanský svátek Den daňové svobody. Tento občanský svátek je dnem pracovního klidu. (Oživení v sále.)

Odst. 2: Ustanovení o státních svátcích ve zvláštních právních předpisech se použijí i pro Den daňové svobody.

§ 6 Den, na který připadne Den daňové svobody v kalendářním roce, se určí tak, že se počet dní v kalendářním roce vynásobí číslem vyjadřujícím daňovou kvótu. Výsledek určuje pořadové číslo dne v kalendářním roce. Takto určený den je pro příslušný kalendářní rok Dnem daňové svobody.

§ 7 Daňová kvóta pro příslušný rok se určí zákonem o státním rozpočtu tak, že se daňové příjmy všech veřejných rozpočtů vydělí předpokládaným hrubým domácím produktem.

§ 8 Vláda oznámí datum, na které připadl Den daňové svobody v příslušném kalendářním roce, nařízením, a to bez zbytečného odkladu po schválení zákona o státním rozpočtu na tento rok.

3. Dosavadní § 5 se přečísluje.

Pro úplnost bych chtěl uvést, že tento pozměňovací návrh je pozměňovacím návrhem ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsme svým hlasováním vzali za základ.

Nyní krátké odůvodnění. Každý den se dozvídáme, jak naše vláda přispěje na to či ono, jaké má výdaje a event. jaké má příjmy. Člověk by si myslel, že naši ministři musejí být velmi bohatí lidé, když takovýmto způsobem investují. Avšak občan postupně začíná chápat, že se nejedná o jeho peníze, ale že se jedná o peníze, které stát vybral formou daní.

Již dlouho si ekonomové lámou hlavy nad tím, jakým způsobem je možné zajistit veřejnou kontrolu nad výdaji a tím pádem i příjmy státního rozpočtu. A myslím si, že nejlépe se vlády kontrolují tak, že se soustředí pozornost na jejich příjmy.

Jednou z myšlenek ekonomů je i myšlenka, která je vyjádřena v předloženém legislativním návrhu. Spočívá v tom, že den, kdy v podstatě přestáváme pracovat na stát, by byl slaven jako občanský svátek a byl by dnem pracovního volna. Každý rok přitom připadne tento svátek na jiný den, a to podle toho, jak vysoké bude daňové zatížení. Tak snadno každý občan pozná, jak je zacházeno s jeho penězi, resp. daňovými příjmy, protože jestliže se svátek bude posouvat blíže k 31. prosinci, potom je to pro občany jasný signál, že se daňové zatížení zvyšuje, a naopak pokud se tento pohyblivý svátek bude posouvat blíže k 1. lednu, bude zřejmé, že se daňové zatížení výrazně snižuje.

Jako příklad bych uvedl: Pokud by daňovým zatížením složená daňová kvóta činila 10 %, potom by tento svátek např. připadl na 37. den v roce. Myslím si, že 37. den v roce bychom si všichni přáli slavit a že bychom to mohli brát jako jakýsi cílový stav i ohledně našeho ekonomického snažení.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci panu Němcovi. Slovo má pan poslance Cyril Svoboda. Je zde však faktická poznámka, pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poprosit vaším prostřednictvím mého předřečníka, jestli by mohl upřesnit svůj pozměňovací návrh v tom smyslu, jestli je v souladu s právem Evropské unie. Děkuji. (Oživení v sále - smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má tedy pan poslance Cyril Svoboda, připraví se pan poslanec Pavel Tollner.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Jelikož jsme se rozhodli vzít za základ usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, dovolím si dát jeden drobný pozměňovací návrh:

V § 1 za slovo "dny" vložit slova " 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu" a za slovy "Den osvobození" vypustit slova "od fašismu".

Nyní odůvodnění mého návrhu. Jestliže za státní svátek považujeme den vzniku samostatného československého státu, měli bychom 1. leden mít stejným svátkem, Den obnovy českého státu. Pro ty, kteří počítají peníze a daně, tak si myslím, že ten den je stejně volno, takže v tomto by problém neměl být.

A důvod pro další změnu spočívá v tom, že já polemizuji s tím, že 8. května nikdo nikoho od fašismu neosvobodil. Můžeme možná tvrdit, že Česká republika byla osvobozena od nacistické okupace, ale nikdo neosvobodil nikoho od fašismu. Ať se tedy tento den jmenuje Den osvobození.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Slovo má pan poslanec Pavel Tollner, připraví se pan poslance Vojtěch Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP