(16.00 hodin)

(pokračuje P. Němec)

a) jde-li o likvidátora, který podal návrh na prohlášení konkursu pro předlužení právnické osoby, nevykonával-li funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu či jiného orgánu u této právnické osoby.

Za druhé: K § 31 a) odst. 4, ve znění bodu 22 usnesení ústavně právního výboru za první větu vložit větu:

"Jde-li o výkon funkce u právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, zaniká funkce až dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu, nezanikla-li z jiných důvodů dříve."

Za třetí: K § 131 odst. 4...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pány poslance o klid v posledních minutách našeho dnešního jednání.

 

Poslanec Pavel Němec: ..."Osoby, které utrpěly škodu v důsledku toho, že rozhodnutí valné hromady bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, mají vůči společnosti právo na její náhradu, dále právo na přiměřené zadostiučinění za porušení základních práv společníka, které může být poskytnuto i v penězích. Toto právo mají osoby uvedené v předchozí větě i v případě, že soud nevysloví neplatnost usnesení valné hromady z důvodů uvedených v odst. 3.

Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno ve lhůtě stanovené pro podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady nebo ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu podle odstavce (?), jinak zaniká."

Za čtvrté: V § 194 odst. 7, ve znění bodu 141 usnesení ústavně právního výboru za první větu vložit větu, která zní:

"Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán."

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se omluvil za poněkud delší řeč, která u mne nebývá zvykem. Nicméně určitou útěchou je mi to, že nezdržuji příliš velký počet poslanců, poněvadž počet přítomných zde v sále je již minimální.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Němcovi. On nás převedl přes magickou šestnáctou hodinu, na které jsme se dohodli jako na ukončení našeho dnešního jednání.

Přerušuji projednávání tohoto bodu do úterý do 14.00 hodin s tím, že dalšími přihlášenými jsou pan poslanec Vojtěch Filip a paní poslankyně Dundáčková.

Děkuji vám, že jste vydrželi. Těm, kteří jsou tady, přeji hezký víkend. V úterý ve 14.00 hodin, věřím, že v plné síle budeme hlučet dál.

 

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP