(14.40 hodin)

(pokračuje Snítilý)

Uvědomme si, že jestliže by Parlament přijal navrhovanou změnu u tohoto odstavce, mohlo by dojít v praxi ke spekulativním zásahům třetích osob, které vlastně s družstvem nemají nic společného.

Děkuji vám za pozornost. Předkládám písemně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Snítilému. Prosím pana poslance Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nebudu dávat další pozměňovací návrhy. Myslím, že vzhledem k povaze předlohy jich v podrobné diskusi bylo podáno až příliš mnoho. Chci tu mít poznámku, která se týká úvahy nad způsobem projednávání takovýchto věcí a nad tím, co bychom mohli nazvat chování contra bonos mores, i když je v souladu s právním předpisem, tj. jednacím řádem.

Dostali jste usnesení ústavně právního výboru, které má 28 stránek, přes 200 bodů. Už z povahy tohoto usnesení je zřejmé, že ústavně právní výbor se touto předlohou zabýval důkladně. Jednali jsme o ní celý den a chci tu vyslovit veliké uznání zpravodaji, který tuto předlohu perfektně zpracoval pro jednání výboru, a myslím, že spoluprací s navrhovatelem se podařilo většinu věcí vyřešit tak, aby ústavně právní výbor se znalostí věci mohl rozhodovat o tom, co projednával.

Na této schůzi ústavně právního výboru dal nejvíce pozměňovacích návrhů kolega Němec. Všechny tyto jeho návrhy byly velmi seriózně projednávány, řada z nich byla akceptována, kvůli některým, které se ukázaly složitějšími, byla schůze i na chvíli přerušena, aby se předkladatel, zpravodaj i navrhovatel tohoto návrhu mohli poradit, aby bylo možné nalézt řešení.

Ústavně právní výbor většinově rozhodl tak, jak rozhodl, usnesl se na tisku, který máte před sebou. Kolega Němec v diskusi vystoupil a podal velké množství pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě. Z hlediska jednacího řádu má na tom nepochybně právo a chápal bych, jestliže by některým zamítnutým návrhům v ústavně právním výboru přikládal takový zásadní význam, že by potřeboval je znovu učinit předmětem jednání v plénu. Ale jestliže všechny návrhy, které byly projednány a které byly zamítnuty, znovu se stávají předmětem jednání v plénu a ještě se k nim přidají některé další, potom si nemyslím - znovu opakuji - je to v souladu s jednacím řádem, nevytýkám kolegu Němcovi porušení jednacího řádu, ale myslím si, že takovéto jednání u takovýchto předloh zákona není fér.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k předřečníkovi panu kolegovi Jičínskému. Jsem rád, že mi nevytýká porušení jednacího řádu, což je samozřejmé a je jasné, že pokud jsem přednášel v ústavně právním výboru pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty, nerad bych se vyjadřoval ke konkrétnímu průběhu jednání ústavně právního výboru, které probíhalo tak, jak probíhalo, musel bych bohužel jít s kritikou do vlastních řad, ať už z hlediska účasti početní na tomto jednání výboru nebo z hlediska pozornosti jednotlivých členů výboru tomuto jednání, pak je zcela logické, že jsem tyto návrhy přednesl v plénu Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že by bylo naopak nekorektní, kdybych na jednání výboru návrhy neuplatňoval žádné, ač jsem členem tohoto výboru, a poté až na plénu Poslanecké sněmovny jsem se snažil uplatnit celou sadu pozměňovacích návrhů bez jakéhokoliv avíza ve výboru. Myslím si, že za této situace by bylo nejlepším řešením, aby přednesené pozměňovací návrhy, a nejenom mé, protože i dalších byla celá řada, aby projednal výbor znovu. Nicméně z hlediska procedurálního žádný takový návrh nečiním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, tak nabízím závěrečná slova panu ministrovi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, na jedné straně bych chtěl i při této příležitosti poděkovat zájmu a péči, které jste projevili i v rámci druhého čtení této rozsáhlé a zásadní novele obchodního zákoníku. Na druhé straně bych vás chtěl ubezpečit, že v rámci třetího čtení chci velice pečlivě zvážit své vyjádření k jednotlivým pozměňovacím návrhům, a to zejména proto, že většina z nich odezněla již na jednání výborů, které se touto věcí zabývaly, a jsou uplatňovány v tomto stadiu projednávání poté, co ve výborech byly zamítnuty.

Jedním z úkolů, který je neoddiskutovatelný ve vztahu k této normě, je dosažení optimální, ne-li maximální kompatibility právě této normy s právem ES, a to nikoliv pouze jako program právně-politický našeho vstupu do EU, ale program realizace právních závazků a orientace podnikatelského prostředí do pokud možno identického právního prostoru. Zde dochází - alespoň ze zkušeností z projednávání ve výborech - k zásadnímu rozporu nebo nedorozumění, pokud se týká koncepce, kterou vláda v této novele předkládá, s představami některých pánů poslanců a paní poslankyň o určitém zlepšení nebo zjednodušení právního prostředí pro podnikání.

Dovolte, abych vás ubezpečil, že příprava této novely je delší než jeden rok a že prakticky přes všechna ustanovení, která do této novely byla uplatněna, jsou podvýsledkem mimo jiné i podrobných konzultací s orgány Evropské komise v Bruselu, že tedy negace některých novelizovaných ustanovení, zejména potud, pokud by měly vytvořit záměrně jednodušší formální projednávání některých otázek upravených obchodním zákoníkem, je otázka, která zakládá vážné nebezpečí, s tím, že snaha, aby tato norma byla kompatibilní s právem ES, se zmaří. Mám tím na mysli zejména dnes již zde citované poslanecké návrhy pana poslance Němce přednesené na předcházejícím jednání ve snaze omezit nezbytnost notářských zápisů ohledně relevantních právních zkušeností zapisovaných nebo registrovaných v obchodním rejstříku. Tady skutečně dochází k faktickém zformalizování procedury oproti dosud platné právní úpravě s tím, že se požadavek na větší množství notářských zápisů zakládajících veřejnou listinu rozšiřuje, ale je to skutečně jenom důsledek snad ne nějaké svévole notářské lobby nebo svévole předkladatele, ale je to důsledek výslovných a doslovných analýz, které byly prováděny s experty Evropské komise, kteří tento požadavek vyslovili a vyžadují ve smyslu příslušných směrnic, které realizují v této oblasti právní poměry, které jsou ustáleny zejména v Rakousku a Německu a které se staly pro formulování těchto požadavků a směrnic normami pilotními.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP