(18.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte několik slov, také částečně v reakci na poměrně dlouhé slovo zpravodaje.

Daň z příjmů fyzických osob je daní svým charakterem progresivní. A my za předkladatele nevidíme důvod, aby tento princip progresivního charakteru byl u rodiny uplatněn na jednotlivé manžele, ale naopak jsme přesvědčeni, že tento princip by měl být uplatněn na rodinu jako celek. To je základní myšlenka, základní motiv této předlohy.

Nejedná se samozřejmě o žádnou sociální revoluci, protože výhoda, která z toho plyne, znamená v případě, že to aritmetika daně z příjmů fyzických osob umožní a manželé si rozloží svůj příjem, možnost přejít do nižší skupiny zdanění u toho z manželů, který má daňový základ, jenž ho zařazuje do vyšší daňové skupiny, a druhý z manželů nemá příjem žádný.

Je samozřejmé, že ten, kdo je v nejnižší daňové skupině, nemůže nikam sestoupit. Z tohoto hlediska je korektní argumentace, že rodinám s dětmi s průměrným příjmem jednoho z manželů, kdy manželka je v domácnosti, tato novela nepřináší žádnou daňovou úlevu, protože jeden z manželů je v základním nebo nejnižším pásmu, druhý z manželů nemá žádný příjem. O daňové úlevě těchto daňových poplatníků hovoří naše další novela, kterou se bude tato sněmovna zabývat na své příští schůzi, která bude akcentovat odečitatelné položky u rodin s dětmi.

Je skutečností - a předkladatele to mrzí - že v rámci administrativního zpracování jednotlivých novel, které vycházejí z naší koncepce reformy daňových sazeb, se odstavec o sociálních dávkách, který patří do novely v příštím měsíci, dostal do této předlohy, kde skutečně není relevantní. Pro rodiny, které pobírají sociální dávky, tato novela nepřináší žádnou úlevu. To je skutečnost a my se vám za to omlouváme. Ale to nemůže být důvodem pro to, abychom odmítli princip, že progresivní charakter zdanění by měl být uplatňován na rodinu jako celek, a netrvali na tom, že bude striktně uplatňován na oba manžele zvlášť na jejich individuální příjmy. O to tady jde, jestli vnímáme rodinu jako jeden ekonomický subjekt, anebo trváme na tom, že progresivní charakter daně z příjmu fyzických osob bude uplatňován na každého z obou těchto manželů zvlášť. To je princip, který samozřejmě můžeme odmítnout, ale nemůžeme k tomu mít jediný racionální důvod. Můžeme proti tomu pouze hlasovat.

Proto vás prosím, abyste podpořili propuštění této novely do druhého čtení a diskutovali tam o tomto principu, s tím, že samozřejmě situaci mladých rodin s dětmi řeší následující novely daně z příjmů fyzických osob a výše odečitatelných položek na vyživované dítě a na manželku. Tady v tuto chvíli jde pouze o princip vidět rodinu jako ekonomický subjekt a o snahu uplatnit progresivní charakter daně z příjmu fyzických osob na rodinu jako celek. A jsme přesvědčeni, že to je princip správný.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Škoda, že nemám partnera na vystřídání. Myslím si, že i názvosloví, které pan poslanec Kalousek používá z hlediska daně z příjmů fyzických osob, se týká podnikání, a to zde bylo již řečeno úplně jinak.

Ale prosím, hovoří pan poslanec Jiří Payne, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Jiří Payne: Velice děkuji a zároveň se omlouvám, že svým způsobem odbočuji od tématu. Ale ve snaze nepodporovat zaplevelení naší Sbírky zákonů drobnými dílčími novelami jednoho a téhož zákona a s ohledem na to, že hodlám předložit novelizaci téhož zákona, tedy zákona o daních z příjmů, a sice nepatrnou novelu § 25 odst. 1 písm. t), mám za to, že by bylo moudré avizovat předem, že takový zákon bude předkládán, a případně, budeme-li dál projednávat některé návrhy, které pozměňují tento zákon, abychom sloučili tyto návrhy dohromady.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh zákona je v programu této schůze?

 

Poslanec Jiří Payne: Ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tak nemůžeme slučovat rozpravu, pokud váš návrh není na programu této schůze.

Hovoří pan poslanec Bohuslav Sobotka, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že kolega Pilip řekl na rovinu, v čem spočívá podstata tohoto návrhu zákona, který teď před námi leží, že je to zákon pro vysoké příjmové kategorie, že je to zákon pro bohaté, protože o této skutečnosti se skutečně v důvodové zprávě cudně mlčí.

Po vystoupení kolegy Kalouska jsem teď v rozpacích, co z důvodové zprávy máme brát vážně a co je omyl. Rád bych proto požádal předkladatele, zda by mohli specifikovat, co se do důvodové zprávy dostalo omylem a co tam skutečně souvisí s projednávaným návrhem zákona, který v tuto chvíli před námi leží, tj. novela zákona o daních z příjmů a otázka společného zdaňování příjmů manželů. Myslím si totiž, že argumentaci, která je tam uvedena, by bylo možno považovat za omyl celkově, tak jak je uvedena v celku, a možná lze považovat za celkový omyl i návrh tohoto zákona.

Myslím si, a s tím jsem přišel do sněmovny, že bychom v této Poslanecké sněmovně měli přijímat návrhy zákonů pro všechny občany této země a že bychom zde pokud možno co nejméně měli přijímat návrhy zákonů, které se budou dotýkat pouze určitých kategorií a úplně nejméně určitých příjmových kategorií. Čili z tohoto důvodu, z důvodu určité spravedlnosti i z důvodu určité daňové spravedlnosti, navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen předkladatelům k přepracování, a v případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby tento návrh zákona byl zamítnut.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Dále se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek, písemné přihlášky nemám.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, řekl jsem - a je mi to líto úplně stejně jako všem ostatním předkladatelům - že věta o sociálních dávkách se dostala administrativním nedopatřením z diskety dalšího návrhu do této důvodové zprávy. Je nám to samozřejmě líto a je to poprvé, co sedím v této sněmovně, kdy jedna věta v důvodové zprávě je takovým problémem pro posuzování návrhu zákona.

Myslím si, že každý z nás chápe, o jaký princip tady jde, a to, že prostě jedna věta z důvodové zprávy je administrativním nedopatřením v rozporu s návrhem zákona, přece nemůže být důvodem k takto příkrému odsuzování, jakkoliv chápu, že tato administrativní chyba by se stát neměla.

Nepadl tady ještě jeden argument, který bych rád zdůraznil. Ta záležitost, prosím pěkně, je fakultativní. V tom případě, kdy se manželé rozhodnou využít dobrodiní tohoto zákona, pokud se zákonem stane, vyplní daňové přiznání. Pokud tak neučiní, tak samozřejmě platí zákon v původním znění. Nám jde tady prostě jenom o možnost, aby ti daňoví poplatníci, pro něž to bude výhodné, toto fakultativní dobrodiní využít mohli a využili tohoto principu. A je v našem nejvlastnějším zájmu a pevně doufám, že v nejvlastnějším zájmu nás všech, jak sedíme v této sněmovně, aby se v kategorii těch, pro něž to bude výhodné, ocitalo stále více a více a více lidí.

Postoj pana Sobotky mi připadal spíš takový, jako by předpokládal, že za několik málo let vlády sociální demokracie se v této kategorii neocitne nikdo.

Děkuji vám za pozornost i za podporu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Svatomír Recman, poté se připraví pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno. Dovolil bych si jenom tři poznámky.

Ta první se dotýká toho, že návrh v té podobě, a tady se přikláním k možnosti obecně říci ano, pokud by se týkal skutečně podpory rodin, podpory mladých manželství a rodin s malými dětmi, tak si myslím, že poslanecký klub KSČM i já osobně bychom takovýto návrh podpořili, bez ohledu na to, z které politické strany nebo z kterého poslaneckého klubu, případně kterými poslanci byl podán.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP