(14.20 hodin)

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní bych prosila, abychom hlasovali na závěr o doprovodném usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pan místopředseda neutrální, mé stanovisko je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 193 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 55 a 89 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

S technickou poznámkou se hlásí sice pan poslanec Tollner, ale nejprve udělím slovo panu místopředsedovi Pavlu Rychetskému.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážené dámy a pánové, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat. Myslím si, že jsme přijali nesmírně důležitý zákon a že všichni budeme dnes odcházet s velmi dobrým pocitem. Ještě jednou vám upřímně velice děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Tollner má slovo.

 

Poslanec Pavel Tollner: Paní předsedající, dámy a pánové myslím si, že nejsem jediný, kdo už zažil tuhle žinantní situaci: Upozorněn médii zjišťuji ke své hrůze, že jsem v hlasování číslo 127, v závěrečném hlasování o návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru, uveden, že jsem hlasoval proti zákonu. Přiznávám, že jsem se zřejmě zcela prachobyčejně lidsky spletl, a dále bych řekl, že nemám nic proti hasičům, a dále bych se tímto všem hasičům v ČR velice omluvil a odprosil svatého Floriána na nebesích.

Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenografický záznam uvedu, že jsem byl nebo jsem stále pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Dalším bodem je

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 148/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů
/sněmovní tisk 609/ - první čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 609. Nejprve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o dvacet dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Karel Březina, kterého prosím, aby se ujal slova. S technickou poznámkou pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, navrhuji, abychom spojili rozpravu u tohoto bodu s následujícím bodem 55, který je jako další bod našeho odpoledního programu, což je novela stejného zákona, pouze v poslanecké verzi. Myslím si, že je to zracionálnění jednání naší sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, máte bezesporu pravdu, ale o vašem návrhu, nemáte-li námitek, nechám hlasovat až po přednesení úvodního slova navrhovatele a zpravodaje, protože dohromady se koná pouze obecná rozprava, před jejímž zahájením by bylo hlasováno o spojení projednávání těchto dvou bodů.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády vám předkládám novelu zákona číslo 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Tato novela vznikla vzhledem k trvajícími nedostatku osob prověřených pro styk s utajovanými skutečnostmi, a proto vláda uložila 28. února 2000 ministru bez portfeje, aby ve spolupráci s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu vypracoval a předložil návrh novely zákona číslo 148. Třetího května 2000 vláda usnesením číslo 424 návrh novely zákona schválila.

Dosavadní zkušenosti z aplikace zákona v oblasti prověřování osob ukazují řadu nadbytečných úkonů. Jsou to zejména:

1. Podmínka zjišťování osobnostní způsobilosti je pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky prvého stupně neúčelná, protože bezpečnostní prověrku tohoto stupně provádí statutární orgán.

2. Podmínky pro vydání osvědčení stanovuje současná právní úprava jednotně pro všechny stupně, což nevyhovuje zejména při provádění bezpečnostních prověrek prvého stupně.

3. Stanovená opatření bezpečnostní prověrky třetího stupně provádí na základě zákona povinně Národní bezpečnostní úřad, zpravodajské služby a Policie ČR, což neumožňuje individuální přístup při provádění bezpečnostní prověrky třetího stupně k navrhované osobě.

4. Současná právní úprava umožňuje provádění bezpečnostních prověrek i u cizích státních příslušníků, ačkoliv je státní občanství zcela zásadní podmínkou ve všech členských státech NATO.

Návrh proto za prvé vypouští podmínku zdravotní způsobilosti pro všechny stupně bezpečnostních prověrek.

Za druhé vypouští podmínku osobnostní způsobilosti pro první stupeň bezpečnostní prověrky a pro bezpečnostní prověrku druhého stupně požaduje pouze čestné prohlášení k osobnostní způsobilosti.

Za třetí u bezpečnostních prověrek třetího stupně budou zpravodajské služby provádět svá šetření pouze tehdy, byla-li u navrhované osoby zjištěna možnost bezpečnostního rizika.

Za čtvrté, bude zavedena nová struktura bezpečnostního dotazníku.

Za páté se zavádí povinná podmínka státního občanství ČR.

Návrh mimo jiné postupuje Ministerstvu obrany a Ministerstvu zahraničních věcí část výkonu státní správy Národního bezpečnostního úřadu v oblasti bezpečnostních prověrek druhého stupně.

Ministerstvo obrany ani Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s navrhovanou novelou nebudou nárokovat žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu, neboť náklady na výstavbu a provoz odboru bezpečnostních prověrek budou v rámci řízení vyčleněny z jeho rozpočtové kapitoly.

Dále se navrhuje rozšíření okruhu osob určených ze zákona pro styk s utajovanými skutečnostmi o státní zástupce a dále o viceprezidenta a o členy NKÚ.

Poslanci Petr Nečas, František Ondruška a Jan Žižka podali vlastní návrh novely zákona 148/1998 Sb., který vláda projednala 3. dubna 2000 a svým usnesením číslo 327 návrh odmítla. Počátkem dubna byl totiž předkládaný daný návrh vládní novely již v závěrečné fázi. Tento návrh je poněkud širší a kompexnější než návrh novely poslanecké, přitom ale prakticky veškeré změny, které poslanci navrhli, zahrnuje.

Předkládaný návrh zjednodušuje a v důsledku toho zlevňuje a zrychluje proces provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob. V žádném případně to však neznamená, že by oproti předchozí zákonné normě kladl nižší požadavky na spolehlivost prověřovaných osob. Touto novelou se naopak přibližujeme požadavkům a standardům NATO.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Březinovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou, která se týká vládního návrhu novely zákona 148/1998.

Je třeba říci, že po zhruba ročním působení tohoto zákona v minulém roce bylo třeba velmi objektivně vyhodnotit stávající působení tohoto zákona i zcela nově vytvořeného systému ochrany utajovaných skutečností. Z této analýzy vyplynula jak celé řadě státních institucí, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajským službám, tak i odborné komunitě i poslancům celá řada závěrů, které bylo podle mého názoru třeba rychle transformovat do původního textu zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Je pravda, že vláda se původně chtěla vydat cestou vypracování úplně nového zákona, což bych osobně považoval za velmi špatný krok, který by stávající, teprve velmi mladý a začínající systém ochrany utajovaných skutečností mohl těžce poškodit, případně rozbourat a způsobit velkou prodlevu v zavedení jeho 100% účinnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP