(15.10 hodin)

(pokračuje Payne)

Pak skutečně začínám mít pocit, že se děje něco nepěkného. Jestliže vláda nedokázala dodnes personálně vybavit NBÚ tak, aby ta věc fungovala, a jestli teprve teď, pod značkou jiného ministerstva, se uvolní lidé, kteří budou tuto činnost vykonávat, tak mám pocit, že je to velmi v nepořádku. To, o čem nás informovalo ministerstvo, se mělo stát před dvěma lety.

Za druhé - já jsem na Ministerstvu obrany nějakou dobu pracoval a vím, jak se trousily všelijaké informace z těchto úřadů, jak se dělaly různé náznaky apod. Proto se zřizuje nezávislý bezpečnostní úřad, aby nebyl provázán personálně s ministerstvem, aby byl zcela jinde. Budou-li prostě na třech místech vedeny takové evidence, riziko je trojnásobné, že se budou činit různé náznaky, že o někom se někde něco ví. Toho se velice obávám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní budeme opět projednávat první předložený návrh (bod 54), a to vládní návrh zákona. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí, budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu a poté o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. V rozpravě žádný jiný návrh nepadl. Ptám se, zda někdo navrhuje, aby tento zákon byl přikázán ještě dalšímu výboru. Není tomu tak.

Já vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Bylo navrženo, aby předložený návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost, a já navrhuji zkrátit lhůtu pro jeho projednání ve výboru o 20 dní a vyhovět tak žádosti předsedy vlády. Ještě udělím slovo panu zpravodaji poslanci Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: (Mimo mikrofon.) Navrhoval jsem 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vláda navrhla zkrátit o 20 dnů, pan poslanec Nečas o 30 dnů.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 195 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 tento návrh byl přijat, když z přítomných 143 hlasovalo 138 pro, 4 proti.

 

Pan poslanec Nečas navrhl jako zpravodaj zkrátit lhůtu pro projednání tohoto zákona ve výborech o 30 dnů, vláda navrhovala 20 dnů. Nejprve budeme hlasovat o návrhu předloženém panem poslancem Nečasem. Prosím o stanoviska.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Paní místopředsedkyně, vážení poslanci, poprosil bych také o zkrácení lhůty o 30 dnů, abychom to zvládli projednat ve druhém čtení na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 195, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 tento návrh byl přijat, když z přítomných 148 bylo pro 121, proti 12.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena o 30 dnů. Tím končím první čtení tohoto návrhu.

 

Nyní budeme projednávat bod 55, návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky, sněmovní tisk 575. Obecná rozprava byla ukončena, návrh na vrácení ani na zamítnutí předložen nebyl. Prosím pana zpravodaje Klase, aby nám sdělil, bylo-li navrženo zkrácení lhůty. Tím si nejsem jista. Navrhl to pan poslanec Nečas. Pan zpravodaj Klas zde je.

Budeme hlasovat o přikázání návrhu k projednání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat návrh také výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 tento návrh byl přijat, když ze 147 přítomných se 132 vyslovilo pro, nikdo nebyl proti.

 

Pan poslanec Nečas navrhl zkrátit lhůtu pro projednání tohoto zákona ve výboru o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 198 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 byl tento návrh přijat, když ze 148 přítomných se 117 vyslovilo pro, jeden byl proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena o 30 dnů.

 

Dalším bodem je

 

65.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

 

Předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty o 30 dnů. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Současně vám oznamuji, že do Poslanecké sněmovny se dostavil guvernér České národní banky Josef Tošovský, a já navrhuji, aby Poslanecká sněmovna podle § 52 odst. 3 vyslovila souhlas s jeho účastí na schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 199 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 byl tento návrh přijat, když ze 148 přítomných se 121 vyslovilo pro, 2 byli proti.

 

Vítám guvernéra pana Josefa Tošovského a zvu jej do jednacího sálu.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik slov úvodem k tomuto návrhu, kterým je, jak už bylo řečeno, návrh novely zákona o bankách.

Novela je především novelou harmonizační. Jejím přijetím bude zajištěna plná slučitelnost zákona o bankách s příslušnými směrnicemi Evropských společenství. Zejména se jedná o tzv. první a druhou bankovní směrnici, a to s výjimkou záležitostí týkajících se harmonizace v oblasti platebního styku, protože ty budou řešeny zvláštním zákonem, jehož problematika přesahuje oblast bankovního sektoru. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že případné návrhy na změny ustanovení zákona by neměly být právě na újmu harmonizace.

Hlavními body novely jsou zejména zpřísnění licencí - § 1, odst. 3 a 7; zakotvení principu jednotné bankovní licence - § 5A odst. 1; princip spolupráce s dozorovými orgány státu - § 25A.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP