(15.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Dále úprava konsolidovaného dohledu, je to § 26C, a konečně úprava systému pojištění vkladů. Týká se to § 41C a následujících navozujících paragrafů.

Vážené dámy, vážení pánové, jde o novelu spíše technického rázu. Doporučuji, aby ji Poslanecká sněmovna propustila do druhého čtení k podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Mertlíkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, je to novela, která navazuje na poslední novelizaci zákona o bankách, která byla přijata sněmovnou před volbami v roce 1998.

Připomenu, že zákon o bankách je druhým zákonem, který vymezuje základní kompetence České národní banky, v tomto případě kompetence týkající se bankovního dohledu. Je to tedy v krátké době druhý významný zákon, který se týká právě působnosti České národní banky, ale nejenom její působnosti. Ačkoliv zcela nesouhlasím s názorem předkladatele, že to je návrh výlučně technické povahy - domnívám se, že jsou tam zahrnuty i významné věcné změny, jako je např. právě zmíněný problém konsolidovaného dohledu -, nicméně domnívám se, že je prospěšné, aby se Poslanecká sněmovna touto předlohou zabývala. Doporučuji, aby ji propustila do dalších čtení a aby ji přikázala, tak jako už tradičně, k projednání rozpočtovému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, paní a pánové, vážená vládo, pane guvernére, já v obecné rozpravě mám pouze jednu velmi krátkou poznámku.

Samotný návrh není otázkou pouze rozhodnutí rozpočtového výboru. Posouzení postavení centrální banky v každém státě není otázkou pouze finanční, ale je otázkou ústavního zakotvení jednotlivých centrálních institucí. A jako takový se musí projednávat nejen z pohledu ekonomického, ale z pohledu samotného fungování státu, samotného fungování jednotlivých mechanismů, které má stát pro ovlivňování vlastního rozhodování, zajišťování vlastní suverenity, tzn. i suverenity v oblasti měny.

Navrhuji proto, aby tento návrh byl projednán ve výboru ústavně právním, a to nikoli pouze z toho důvodu, že to bylo dnes předloženo nebo že se o této věci vede teoretická diskuse na úrovni právních expertů nebo na úrovni jednotlivých pracovních skupin, které se dotýkají novely Ústavy České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, přičemž já navrhuji zkrátit pro jeho projednání ve výborech o 30 dnů a vyhovět tak žádosti předsedy vlády. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás pro jistotu odhlásím a požádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 200, které zahajuji. Kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu rozpočtovému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tento návrh byl přijat, když se po něj z přítomných 133 vyslovilo 129 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 201 rozhodneme o návrhu zkrátit lhůtu pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů. (Protesty v sále.)

Já se omlouvám, já jsem nezaznamenala tento návrh a nebyl zopakován, když jsem se ptala, nicméně věřím panu poslanci Filipovi, že tento návrh přednesl, pan zpravodaj mi to, předpokládám, potvrdí.

Pan zpravodaj mi tento návrh nepotvrzuje, takže já budu muset požádat o vyjasnění tohoto problému.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já jsem navrhl projednání v ústavně právním výboru, ne zkrácení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem mluvila o projednání v ústavně právním výboru, pane zpravodaji. O zkrácení budeme hlasovat o jedno hlasování později.

 

Nyní rozhodneme o návrhu přikázat tento návrh ústavně právnímu výboru, jak jej přednesl pan poslanec Filip.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 140 vyslovilo 41 a 82 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 202 rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 61 a 68 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu, děkuji panu guvernérovi Tošovskému za jeho účast ve sněmovně a loučím se s ním.

 

Dalším bodem je

 

88.
Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
/sněmovní tisk 470/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Chobot. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 470/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Pane poslanče, věřím, že jste se hlásil, já se omlouvám, já jsem vás pravděpodobně neviděla. Ale vzhledem k tomu, že jsem uzavřela rozpravu, abych vyhověla proceduře, poprosila bych někoho z pánů ministrů, např. pana místopředsedu Rychetského, který právě vstal, zda by mohl svým vystoupením otevřít rozpravu.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, potvrzuji, že pan poslanec se včas hlásil do rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane místopředsedo. Rozprava byla otevřena a udílím slovo panu poslanci Jalůvkovi.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu přednáším legislativně technickou opravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP