(14.40 hodin)

Poslanec Jan Kostrhun: Paní předsedající, musím se přiznat, že jsem poněkud na rozpacích, protože pan kolega Pavel Němec nepodal žádnou legislativní opravu svého pozměňovacího návrhu. Myslím si, že tento návrh je nehlasovatelný, neboť poslední věta jeho návrhu zní "Dosavadní § 5 a 6 se označují jako 6 a 7.", což je z hlediska faktického i legislativního nesmysl. Podle mého názoru je pozměňovací návrh uvedený pod bodem E nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Němec se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Pavel Němec: Bohužel nemohu přijmout výklad zpravodaje. Podávám námitku z toho důvodu, že jsem vycházel ve formulaci svého pozměňovacího návrhu z pozměňovacího návrhu, který jsme hlasováním vzali za základ k projednání. K němu byl formulován můj pozměňovací návrh. Pokud je pan zpravodaj jiného názoru, jsem přesvědčen, že je potřeba ověřit přímo ze stenozáznamu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, mírně se sice kloním k vašemu výkladu, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o spornou záležitost, myslím, že ji vyřešíme tím, že o tomto návrhu necháme hlasovat a sněmovna tímto způsobem potvrdí nebo nepotvrdí, zda tento návrh je hlasovatelný. Pokud tento návrh bude přijat, dá tím sněmovna najevo to, že návrh byl hlasovatelný. Myslím, že je to jediná možnost. Prosím stanoviska. (Navrhovatel Tlustý - Stanovisko je neutrální. Zpravodaj Kostrhun - Zpravodaj nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 458 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 458 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 46 a 82 bylo proti.

 

Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Cyrila Svobody, jak je uveden pod písmenem F na straně 6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Navrhovatel Tlustý - Kladné. Zpravodaj Kostrhun - Kladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 459 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 459 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 108 a 21 proti.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Tollnera, jak je uveden pod písmenem G na straně 6. Podle mého názoru bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech, jak jsou uvedeny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Táži se pana navrhovatele i zpravodaje, zda svá stanoviska mohou vyjádřit najednou, či ke každému bodu zvlášť.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vyjádřil bych se k bodu 1. Stanovisko je záporné.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Stanovisko zpravodaje k bodu 1 je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 460 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 460 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 73 a 55 bylo proti.

 

Prosím bod 2.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko k bodu 2 je rovněž záporné.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 461 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 461 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 43 a 81 bylo proti.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o bodu G3 a).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Navrhovatel Tlustý - Stanoviska ke všem písmenům s výjimkou písmene e) je neutrální).

Hlásí se navrhovatel bodu. Chcete říci, pane navrhovateli, že se má hlasovat o celém bodu dohromady? Považovala bych to také za správné. Budeme tedy hlasovat o celém bodu 3. Pan navrhovatel stanovisko dal. Prosím pana zpravodaje. (Zpravodaj Kostrhun - Doporučuje.).

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní předsedající, omlouvám se, ale jestliže jsem dával dobrý pozor, v předešlém hlasování, § 4 s názvem Památné dny, nebyl přijat. Nemůžeme teď hlasovat k § 4, když v předešlém hlasování nebyl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tomto případě měly být hlasovány tyto dva body dohromady. To je úlohou zpravodaje. Jako předsedající nemohu rozhodnout, zda bod 3 je skutečně nehlasovatelný při neschválení bodu 2. Pane navrhovateli, je to tak? Pane zpravodaji, jaké je vaše stanovisko?

 

Poslanec Jan Kostrhun: Mohu-li vyslovit svůj názor, domnívám se, že pozměňovací návrh pana poslance Tollnera počítal s tím, že nemusí být přijaty body, které jsou v jeho návrhu uvedeny pod body 1 a 2. Proto se v bodu 3 odvolává na § 4, který jsme schválili pouze pod jiným názvem, pod názvem Významné dny. Domnívám se, že tento blok pozměňovacích návrhů je hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dívám se nyní do návrhu. Vzhledem k tomu, že bod 3 uvádí, že § 4 uvádí tyto památné dny, zatímco již schválený § 4 hovoří o významných dnech, skutečně tento návrh hlasovatelný není. Omlouvám se panu poslanci Tollnerovi a Kostrhunovi, ale není tento návrh hlasovatelný.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Podrobuji se vašemu výkladu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud by někdo namítal proti tomu, že nedám hlasovat o tomto bodu, může uplatnit námitku, o které dám sněmovně hlasovat. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o bodu 4.

Pan poslanec Tollner se hlásí, pravděpodobně s procedurální námitkou proti postupu předsedající. Má slovo.

 

Poslanec Pavel Tollner: Prosím, aby o námitce bylo hlasováno, aby sněmovna rozhodla. Myslím, že se to dá legislativně upravit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že nedá, nicméně dám hlasovat o námitce pana poslance Tollnera proti tomu, že předsedající schůze prohlásila, že bod 3 není hlasovatelný.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 462 a ptám se, kdo souhlasí s touto procedurální námitkou. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 462 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 37 a 84 bylo proti. Konstatuji, že této námitce nebylo vyhověno.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G4 na straně 6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Navrhovatel Tlustý - Neutrální. Zpravodaj Kostrhun - Nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 463 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 463 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 54 a 88 bylo proti.

 

Prosím o klid. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Vojtěcha Filipa, které jsou uvedeny pod písmenem H na straně 7. Podle mého názoru bod H1, protože jsme schválili pozměňovací návrh pod písmenem A, je nehlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP