(15.20 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, sděluji vám, že je to poslední agrární záležitost. Mějte se mnou ještě chvíli trpělivost.

V souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR vám předkládám návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2000. Předpokládaný návrh rozpočtu předpokládá příjmy ve výši 940 mil. Kč, výdaje ve výši 1 670,8 mil. Kč, po započtení finanční hotovosti k datu 1. 1. 2000 ve výši 2,500(?) mil. Kč. Celková finanční bilance Pozemkového fondu je plánována ve výši 1 769,2 mil. Kč.

Návrh rozpočtu byl sestaven na základě dílčích analýz jednotlivých položek nákladů a výnosů. Nižší plánovaný příjem z privatizace oproti roku 1999 je ovlivněn úlevami a splátkovými prázdninami umožňujícími(?) na základě metodického pokynu pro zmírnění ekonomického zatížení subjektů zemědělské prvovýroby, tj. těch, kteří zprivatizovali majetek na základě rozhodnutí na principu čtyřdohody o privatizaci. Odložené splátky budou součástí příjmů v příštích letech. Splátky byly odloženy jen těm subjektům, které vyrovnaly své závazky, a nejsou tedy dlužníky po lhůtě splatnosti vůči Pozemkovému fondu ČR.

Nově rozpočtovaná částka příjmů z prodeje státní zemědělské půdy pro první rok realizace zákona č. 95/1991 Sb. ve výši 100 mil. Kč je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu.

Výdaje. Výdaje na rok 2000 jsou plánovány oproti roku 1999 o 19 % nižší. Nejvyšší snížení zaznamenala položka výdajů na správu majetku včetně demolic. Rok 1999 ukázal, že odvolávání se proti rozhodnutí o odstranění staveb u stavebních úřadů a kvalifikovaná příprava s důslednou kontrolou provádění demoličních prací pomáhá k celkovému snížení těchto výdajů.

Výdaje na identifikaci jsou plánovány o 50 mil. Kč (?), částka odpovídá kapacitním možnostem specializovaných firem i Pozemkových úřadů ČR.

Ostatní položky výdajů byly poníženy částečně v souladu s jejich vývojem. Například výdaje na dotaci za trvale se obracející zásoby vzhledem k jejich počtu oproti roku 1999 jsou plánovány ve výši 40 %.

Provozní náklady jsou plánovány ve výši 371,8 mil. Kč, tj. objem o 29 % vyšší než v roce 1999. Převážnou část navýšení představují mzdové a finanční náklady, které souvisejí s návrhem navýšit průměrný přepočtený stav zaměstnanců o 222 osob.

Předložený návrh rozpočtu prezidium i dozorčí rada Pozemkového fondu ČR schválily bez připomínek. Stanovisko vlády ČR obsahuje - a prosím podtrhuji - požadavek snížit v návrhu rozpočtu vzhledem ke zrušení návrhu zákona č. 144/1999 Sb. počet přepočtených pracovníků o 73, tedy z počtu 838 na 765 pracovníků, a zároveň poměrně upravit výši mzdových a finančních nákladů.

Zemědělský výbor PSP ČR přijal na své 30. schůzi dne 4. 5. 2000 usnesení č. 102, kde doporučuje PSP ČR schválit předložený rozpočet ve znění pozměňovacích návrhů. Zemědělský výbor Parlamentu ČR doporučuje upravit položku č. 9 "Ostatní výdaje" z částky 300 mil. Kč na 957 mil. Kč. Zvýšení položky ostatních výdajů o 657 mil. Kč se skládá z následujících částek: 200 mil. na Program obnovy venkova, doporučuje vláda ČR; 100 mil. Kč na jednoduché pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým řízením na upřesnění nebo rekonstrukci přídělů; 7 mil. Kč Českému svazu včelařů na řešení trhu s medem; 220 mil. Kč na podporu chovu krav bez tržní produkce a ovcí; 130 mil. Kč Státnímu fondu tržní regulace pro řešení přebytku mléčného trhu z let 1998 a 1999.

Tolik moje zpráva.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Předložený tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako 592/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Papež a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení PSP ČR.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr ve svém úvodním slově nejen seznámil Poslaneckou sněmovnu s návrhem rozpočtu, ale v podstatě seznámil se změnami, které ve svém usnesení přijal zemědělský výbor. Mám tedy roli poměrně usnadněnou.

Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2000 na své 30. schůzi dne 4. května 2000 a doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR, sněmovní tisk 592, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy a usnesení zemědělského výboru je obsaženo ve sněmovním tisku 592/1.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji, a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik. Jiných písemných přihlášek nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jenom chci pane předsedající, paní a pánové, v obecné rozpravě avizovat, že v oddíle, kde uvolňujeme 100 mil. Kč na ukončení nedokončeného přídělového řízení, jsem přesvědčen, že jsme projednávali v jednom komplexu přídělové a scelovací řízení, tzn. nedokončené přídělové a scelovací řízení. To znamená, že potom v podrobné rozpravě navrhnu legislativně technickou úpravu textu na "přídělové a scelovací řízení". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikdo, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které avizoval svoji přihlášku pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, dámy a pánové, velmi krátce zopakuji svůj návrh. V části usnesení zemědělského výboru, které máte pod sněmovním tiskem 592/1, tam kde hovoříme o uvolnění 100 mil. Kč do okresů s nedokončeným přídělovým řízením, vypadlo podle mého soudu komplexní znění tohoto tématu. To znamená, navrhuji, aby všude tam, kde je "nedokončené přídělové řízení", bylo "nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením". To znamená doplnit slova "a scelovacím". Stačí-li to takto zpravodaji, pak vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan předseda zemědělského výboru Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, na základě upozornění Ministerstva zemědělství bych chtěl vznést jednu legislativně technickou úpravu k druhé třetině textu, kde je uveden předmět podpory: Vypustit konec věty, cituji: "chované dle podmínek dotačního titulu 1L."Jinými slovy zůstává věta: "Tele narozené od 1. 2. 1999 do 31. . 2000 od krávy bez tržní produkce mléka zapuštěné licencovaným býkem masného plemene nebo masného typu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP