(14.40 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Domnívám se, že vyšetřovací komise by na tyto otázky měla nalézt odpověď a měla by dokázat veřejnosti stanovit velmi jednoduchou tabulku, kde v každé z těchto položek, které jsem vyjmenoval, by bylo pravděpodobné číslo podílu na celkové ztrátě, která tímto postupem bude způsobena.

A úplně na závěr. Odhady této ztráty, které jsem včera slyšel, a nejsou z mých úst ani z mé hlavy, jsou velmi zajímavé. Jsou totiž v intervalu 20 - 200 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že vláda poskytla záruku vůči státnímu rozpočtu a jsem si jist, že neví, kde má zdroje pro hrazení této ztráty, považuji poskytnutí této záruky, navíc nadbytečné, ve chvíli, kdy byly zaručeny vklady ze strany České národní banky, za hazardování s penězi daňových poplatníků.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému. Jako další je přihlášen poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v řeči mnohem stručnější zdůvodnil návrh, kterým navrhuji pozměnit název bodu, který přednesl pan poslanec Tlustý.

Poslanci KDU-ČSL v období ještě před uvalením nucené správy deklarovali svoji připravenost podpořit takové kroky vlády, které co nejefektivněji budou stabilizovat situaci v IPB a budou přísně neutrální k zájmům jednotlivých finančních skupin. Je zajisté potřeba pozitivně hodnotit skutečnost, že bylo přijato rozhodnutí, kterým byly uchráněny vklady vkladatelů v IPB a byla tak zachována jejich důvěra v český bankovní systém.

Na druhé straně veřejnost má jistě právo vědět vzhledem k naprosto mimořádnému průběhu této operace a k mimořádným nákladům, které tato operace vyvolá, zda skutečně toto opatření bylo nejefektivnější a přísně neutrální. My se domníváme, že dokud tyto záležitosti nebudou prošetřeny, není prostě možné zaujmout jednoznačné stanovisko. Pouze fakta nás o tom mohou přesvědčit. My opravdu nevíme, odkud se může brát stanovisko, že šlo o velkou bankovní loupež, ani netušíme, odkud se může brát stanovisko, že se jednalo o mistrovské dílo, které svou bravurou předstihuje i známou operaci ING Barrings. Také se domníváme, že situace v IPB má poněkud hlubší historii než historii posledních týdnů, a proto dovolte, abych předložil pozměňující návrh, a sice za slova "pro objasnění" - pan poslanec Tlustý přednesl "vyšetřovací komise Parlamentu ČR pro objasnění" - tak za slova "pro objasnění" doplnit text "rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a následný prodej ČSOB".

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, já si píšu. Další pan poslanec…

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, kolegové, děkuji vám za shovívavost. V řečnickém zápalu jsem zapomněl zdůraznit, a pokládám to za velmi důležité, že to je společný návrh KDU-ČSL a Unie svobody. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji za tento vtipný dovětek. Pan předseda Tlustý má, zdá se, technickou.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, já bych chtěl akceptovat tento pozměňovací návrh a stahuji mnou přednesený návrh této vyšetřovací komise ve prospěch návrhu pana poslance Kalouska. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další se hlásí pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych rovněž navrhnout zařazení nového bodu. V úvodu svého vystoupení bych se chtěl ale vrátit na druhou schůzi Poslanecké sněmovny, která byla zahájena 22. července v roce 1998, tzn. těsně po předčasných parlamentních volbách. Na této schůzi jsem jménem poslaneckého klubu KSČM předložil návrh, který byl Poslaneckou sněmovnou odmítnut a který bych teď chtěl zopakovat. Jedná se o zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Proto navrhuji na pořad 26. schůze zařadit nový bod, a to s textem "Návrh na zřízení stálé komise pro bankovnictví". Navrhuji tento nový bod zařadit do části Zprávy, návrhy a další body za současný stávající bod 94. V případě, že by byla zřízena tato komise, je možno na této schůzi provést i volbu členů.

Z řady důvodů pro zřízení této komise bych chtěl uvést alespoň tři. Za prvé je to především otázka významu bankovního sektoru, finančnictví a peněžnictví obecně, ale zejména v české ekonomice. Jako další argument bych chtěl uvést, že v prvním i ve druhém volebním období tato komise pro bankovnictví pracovala při Poslanecké sněmovně a v jejím čele stál místopředseda Poslanecké sněmovny.

Jako druhý rozhodující důvod chci uvést, že jsme si všichni vědomi, že není dokončena transformace ani privatizace bankovního sektoru ČR a že je tam řada věcí, které je potřeba dotáhnout a vyjasnit, byť na celý princip privatizace má náš poslanecký klub KSČM jiný názor, než je většinový názor ve sněmovně. Domnívám se, že zejména poslední události kolem kauzy IPB nás vedou k tomu, abychom tuto oblast i prostřednictvím Poslanecké sněmovny, prostřednictvím stálé komise monitorovali a měli o ní přehled.

Za třetí stát má stále ještě významný podíl v současném období v největší bance, a to v Komerční bance, a samozřejmě i v České pojišťovně. Jsem si vědom toho, že při rozpočtovém výboru je zřízen podvýbor pro kapitálové a finanční trhy. Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude zřízena tato komise, mohou oba orgány, tzn. jak stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, tak podvýbor pro kapitálové a finanční trhy, pracovat souběžně.

Z tohoto důvodu bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat o podporu toho mého návrhu. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil návrh na nový bod, který by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha". Tento bod bych prosil, aby byl zařazen jako bod před bod 94, za ten jeden či dva body, které zde předložil pan premiér Zeman.

Drobné zdůvodnění: V průběhu jarních měsíců duben až květen roku 2000 došlo z důvodu dlouhodobé absence vodních srážek na celém území ČR ke kritickému snížení zásob vody v zemědělské půdě. To mělo za následek vážné poškození porostů zemědělských plodin. K dnešnímu dni bylo zaoráno asi 53 tisíc hektarů, poškození zbývajících porostů vedlo k významnému snížení hektarových výnosů. V této pro zemědělce kritické situaci, kdy řada z nich ručila svou budoucí úrodou za nákup osiv, hnojiv nebo postřiků a kdy nebudou schopni bez pomoci státu dostát svým splátkovým povinnostem, je nutné, aby jak vláda ČR, tak Parlament ČR hledaly možnosti, jak pomoci českým zemědělcům. V rámci tohoto bodu předpokládám vystoupení ministra zemědělství, který by nás měl seznámit s aktuální situací ve stavu poškození porostů i s případným návrhem řešení následků sucha.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP