(16.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně poslankyně, poslanci, k vládnímu návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, tisk 477, přijal hospodářský výbor na své 37. schůzi konané 22. března v roce 2000 toto usnesení: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra dopravy ČR ing. Jaroslava Vrány, zpravodajské zprávy poslance Miroslava Kapouna a obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit návrh zákona s těmito pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrhy již byly rozdány podle jednacího řádu, jak pan předseda informoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu poslanci Kapounovi a prosím, aby nás o jednání petičního výboru informoval poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, petiční výbor na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny projednal vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, tisk 477. Návrh zákona v petičním výboru uváděl tehdejší ministr dopravy a spojů doc. Peltrám a petiční výbor po zpravodajské zprávě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona na pozemních komunikacích ve znění některých zákonů, tisk 477, ve znění přijatých změn a doplnění.

Musím říci, že petiční výbor nijak nevstupoval, neingeroval do pravomocí jiných výborů Poslanecké sněmovny a zabýval se pouze tím, co petičnímu výboru náleží a čím se zabývá, tzn. otázkou lidskoprávní, otázkou vztahů k ostatním a otázkami uplatňování státní moci vůči občanům. Proto pozměňovací návrhy se dotýkají jenom těch ustanovení, která mají s činností petičního výboru nějaký kontakt. V podstatě, když jsme o to žádali, šlo o § 90, který uděloval pravomoci Policii ČR k odebrání řidičského oprávnění. Zároveň jsme se zabývali ještě otázkou § 4, § 6 a § 39.

Pozměňovací návrhy máte v tisku 477/1 a chtěl bych odůvodnit pouze ten inkriminovaný paragraf 90. My jsme zásadním způsobem pozměnili jako výbor dikci vládního návrhu zákona v tom, že není rozhodné, kolikrát policie někoho chytí špatně parkovat a udělí mu pokutu 500 Kč. Zdál se nám ten mechanický bodový systém nekorektní vůči řidičům a vycházeli jsme z toho, že zadržení řidičského oprávnění bez rozhodnutí soudu - nebyli jsme tak striktní jako ústavně právní výbor, který si osvojil projednání tohoto zákona - je možné svěřit Policii ČR v případech, kdy úhrnné množství pokut za jeden, za dva nebo za deset přestupků v silničním provozu, když překročí 15 tisíc Kč, už je důvodem pro takové zadržení. Protože pak už je zřejmé, že nejde o jakési vybočení z toho běžného provozu, ale že jde o někoho, kdo porušuje, a to významným způsobem, zákon, a tam tedy z pohledu zákona o Policii ČR jsme shledali možnost zásahu. Petiční výbor se na tomto usnesení, které se týká § 90 písm. a), usnesl jednomyslně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím poslance Pavla Němce, aby se ujal jako zpravodaj ústavně právního výboru slova.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně právní výbor projednal návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů, a sice na třech zasedáních ústavně právního výboru. Ústavně právní výbor věnoval tomuto návrhu zákona velkou pozornost, projednával návrh zákona velmi detailně, a to nejenom z hlediska věcného obsahu, ale i z hlediska legislativního řešení.

Chtěl bych říci, že na jednání ústavně právního výboru se neúčastnil ani jedenkrát této schůze pan ministr dopravy, který zde tak kritizoval usnesení ústavně právního výboru. Chtěl bych rovněž říci, že ministerstvo dopravy bylo na těchto jednáních zastoupeno náměstky ministra dopravy, kteří s valnou částí pozměňovacích návrhů vyslovili při projednávání souhlas. Divím se tedy tomu, že pan ministr odsuzuje tento pozměňovací návrh jako komplex, hovoří o tom, že tento pozměňovací návrh není systematický, že zcela bortí koncepci vládního návrhu. Já jsem jako zpravodaj ústavně právního výboru zcela opačného názoru, a to z toho důvodu, že v ústavně právním výboru se podařilo vyřešit několik okruhů problémů.

Za prvé podařilo se odstranit vážné legislativní nedostatky, a to zejména v odkazech. V odkazech byly takové chyby, že by návrh zákona ve vládním znění byl prostě neaplikovatelný. To za prvé.

Za druhé ústavně právní výbor přijal usnesení, kterým by byly uloženy povinnosti provozovateli vozidla, nikoli vlastníku vozidla. Rovněž jde o pozměňovací návrh, s kterým ministerstvo dopravy ve svém zastoupení na ústavně právním výboru vyslovilo jednoznačný souhlas, a to z toho důvodu, že tak jak vládní návrh předpokládal povinnosti vlastníků vozidla, by byly prakticky nevykonatelné, nebo resp. z hlediska vlastníka nemožné plnit. Rovněž tak ústavně právní výbor se zabýval některými dalšími otázkami věcné úpravy pravidel silničního provozu a zde bych pochopil dílčí negativní stanovisko pana ministra, pokud se týká úpravy rychlostních limitů nebo jiných dílčích úprav.

V každém případě však komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru je plně slučitelný s vládním návrhem zákona a jsem přesvědčen, že jej významným způsobem vylepšuje.

Dámy a pánové, děkuji vám za vyslechnutí slova zpravodaje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Němcovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se mně písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, zákon, který projednáváme, jeho cílem je zajistit, jak řekl pan ministr, větší bezpečnost silničního provozu, tedy řeknu-li to lidově, eliminovat(?) postih nedisciplinovaných řidičů.

Diskuse, která proběhla ve všech výborech, podle mého soudu odhalila zejména v této oblasti některé nedostatky vládního návrhu, nicméně návrh, který vzešel z ústavně právního výboru i z jiných výborů, nedostatečně tuto věc řeší. Návrh ústavně právního výboru počítá totiž s vypuštěním kompletně § 90, který má definovat způsobilost řidiče. De facto to znamená, že se tím ruší možnost odebírat řidičské oprávnění na základě opakovaného porušení předpisů dopravních. A to je věc, se kterou bychom myslím souhlasit neměli. Vládní návrh počítá s praxí kumulovaných pokut, což je zase prostor, kterým se otevírají dveře pro korupční prostředí v policii.

Chtěl bych dát proto návrh, který má sice malou šanci na úspěch, nicméně podávám jej, abychom vrátili tento zákon k novému projednání do petičního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Poslanec Sehoř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP