(16.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Prostě si myslím, že jsme v situaci, kdy nemůžeme nahodile hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak byly projednávány. Z toho důvodu z hlediska té zodpovědnosti, kterou cítím, bych doporučil a požádal o to, zdali by bylo možné v tuto chvíli před uzavřením obecné rozpravy ve druhém čtení přerušit tento bod na 48 hodin, aby bylo možno projednat i s některými poslanci varianty, které budou průchozí a které nepovedou k těm následkům, o kterých jsem hovořil.

Pokud by hrozilo přijetí některých pozměňovacích návrhů, tak bych řekněme v zájmu větší ochrany lidských životů a lidského zdraví musel hlasovat pro návrh, který směřuje k odročení, resp. k přikázání výborům, ale to není politický problém, protože všichni jsme se shodli, že chceme v termínu od 1. 1. 2001 stihnout některé pohyby v rámci převodu správních agend, takže by byl narušen společný cíl, který tady ve sněmovně byl nekonfliktně akceptován.

Z toho důvodu si dovolím navrhnout, aby před ukončením obecné rozpravy bylo hlasováno o přerušení na 48 hodin, aby se nalezla varianta, která bude za prvé ve sněmovně průchozí a za druhé povede k tomu smyslu, který tento zákon má a jak se také jmenuje, to je zákon o bezpečnosti silničního provozu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi za racionální návrh. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl jako zpravodaj ústavně právního výboru ještě navrhnout, aby za základ projednávání pro pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě byl vzat sněmovní tisk 477/3, to znamená usnesení ústavně právního výboru, samozřejmě s tím, že kontroverzní body, které zde byly zmíněny ať panem ministrem, nebo panem poslancem Koháčkem, by byly hlasovány odděleně.

Myslím si, že tímto postupem - protože usnesení ústavně právního výboru je nejširší - můžeme předejít určitým nesrovnalostem zejména legislativního charakteru, předejít nebezpečí nahodilého hlasování, a tím pádem nahodilého výsledku.

Na rozdíl od pana ministra Grosse si myslím, že ty věci, které jsou řekněme předmětem sporu, ať je to úprava rychlostních limitů, nebo ať je to věc, která zde byla zmíněna ohledně § 90, jsou věci, o nichž lze hlasovat odděleně, a že je to věc, o které jsou poslanci dostatečně informováni.

Myslím si tedy, že další časový prostor není úplně nezbytný. Nicméně navrhuji, aby za základ pro podrobnou rozpravu bylo vzato usnesení ústavně právního výboru s tou výhradou, že budou respektovány požadavky na jednotlivé hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Sehoř, poté pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom reagovat na slova předřečníka. Myslím, že právě nahodilá hlasování proběhla už v ústavně právním výboru a že není potřeba, abychom toto usnesení brali jako základ pro hlasování. Já sám budu mít dost připomínek k jednotlivým návrhům. Myslím, že to není ani ucelený text a že není důvod, aby se to bralo za základ hlasování. Asi by mělo proběhnout normální hlasování jako vždy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já jsem dával panu poslanci Sehořovi přednost, ale chtěl jsem říci v podstatě to, co navrhl on. Já si myslím, že už teď je tolik signálů pro jednotlivé hlasování o návrzích ústavně právního výboru, ale i hospodářského výboru a nakonec i petičního výboru, který navrhuje § 90, že já bych určitě jako zpravodaj garančního výboru navrhl, aby za základ byl vzat právě vládní návrh a k němu bylo hlasováno o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Dávám návrh obrácený, aby za základ byl vzat vládní návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, protože už se nikdo nehlásil do obecné rozpravy, a tudíž přichází chvíle k hlasování o jednotlivých návrzích, o kterých je v tuto chvíli možné hlasovat, chtěl bych podpořit návrh kolegy Grosse, a to především z toho důvodu, že osmačtyřicetihodinový odklad dává prostor jednak k určité dohodě o optimálním postupu, jednak k tomu, aby se případně hledalo znění takových pozměňovacích návrhů, které by všechny strany sporu uspokojily. Pokud bychom zvolili některý jiný postup, tak si cestu k tomuto řešení uzavíráme, protože po ukončení druhého čtení už se můžeme dohodnout jen o tom, které návrhy budou podporovány a které nikoliv, ale nemůžeme už přednášet další kompromisní návrhy.

Proto podporuji návrh na přerušení. Naopak nepodporuji návrh na vrácení k novému projednání do výborů, protože to by opravdu narušilo celou koncepci převodu kompetencí na Ministerstvo dopravy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám jen technickou poznámku. Domnívám se, že je třeba, aby pan ministr, ale spíše pan poslanec Gross upřesnil, co se v té lhůtě má stát, kdo se má sejít, jestli navrhuje, aby se nějaký výbor vyjádřil nebo něco takového, aby o tom bylo možno seriózně hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce hned odpovědět pan ministr?

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane předsedo, pokud mě moje mlhavá paměť zákona o jednacím řádu neklame, tak tam je několik možných podmínek, z nichž nemusí být naplněny všechny a stačí jenom časová lhůta. Časová lhůta samozřejmě musí být vyplněna, a bude to především práce pro Ministerstvo dopravy a spojů a případně pro Ministerstvo vnitra, aby se podívala na jednotlivé pozměňovací návrhy a abychom případně hledali jiné pozměňovací návrhy, které pak budeme konzultovat s poslanci.

Já bych ten prostor nechal vymezený pouze časově, protože je v zájmu snad všech rozumných lidí, aby určitá dohoda vznikla, a je pak na těchto dvou ministerstvech, především na předkladateli, aby oslovil příslušné poslance, autory jednotlivých pozměňovacích návrhů. Časové vymezení je dostatečné a z hlediska zákona o jednacím řádu nepochybně stačí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, částečně bych odpověděl vaším prostřednictvím kolegovi Matulkovi. Podle mého soudu je třeba vyřešit, co bude mezitím, než bude připravena novela přestupkového zákona. Pan poslanec Sehoř má pravdu, že je třeba novely přestupkového zákona, ale co bude mezitím, než novela bude připravena? Do té doby podle některých z nás nastane situace, že za opakované porušení dopravních předpisů nebude možné odebrat řidičský průkaz. Například řidič, který bude jezdit opakovaně rychlostí 150 km za hodinu přes obec, nebude moci být postižen, protože novela přestupkového zákona, která tyto věci upraví - opakuji, že v tom souhlasím s panem poslancem Sehořem - ještě není připravena. O to jde.

Jinak bych podpořil návrh na přerušení, a mohu-li, tak svůj návrh na vrácení do výboru bych formuloval jako podmíněný pouze pro případ, že by nebyl přijat návrh pana poslance Grosse.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znovu se hlásí pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych říci, že my tady diskutujeme, jako by už něco bylo přijato. Já prostě mám vážné pochyby, že vypuštění § 90 projde. Čili jednáme o tom, jako by už něco bylo přijato, a přitom jsme pořád ještě v obecné rozpravě a ani nezazněly pozměňovací návrhy. Chtěl bych na to jenom upozornit, abychom neříkali předem, že něco je přijato, když sněmovna ještě nerozhodla.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, jen velmi stručně. Já jsem toho přesvědčení, že by bylo rozumné podpořit návrh pana poslance a ministra Grosse. 48 hodin věnovaných diskusi o problémech kolem tohoto zákona bude dobře strávených 48 hodin.

Doufám ale, že v rámci oné avizované diskuse budeme všichni argumentovat korektně. Je mi to velmi líto, ale argumenty zde použité panem poslancem Mlynářem, argumenty toho typu, že když bude vypuštěn § 90 z vládního návrhu zákona, nebude možné odejmout řidičský průkaz někomu, kdo opakovaně jezdí přes uzavřenou osadu stopadesátikilometrovou rychlostí, jsou sice velmi emotivní, ale nejsou vůbec správné.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP