(18.30 hodin)

(pokračuje Recman)

Věřím, že před námi je dlouhodobé období, ve kterém vláda a centrální banka budou v souladu se zákonem úzce spolupracovat a koordinovat fiskální a měnovou politiku.

Právní úpravy centrálních bank ve světě jsou různé, od velmi nezávislých ústředních bank v SRN či Švýcarsku a České republice přes umírněný zákon o FED či japonské centrální bance až po relativně závislé banky v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandě. Česká národní banka si musí nalézt své optimální místo právě s vědomím toho, že u nás podle mého osobního názoru zatím neexistuje transparentní ekonomické a politické prostředí plně srovnatelné s vyspělými zeměmi. Proto je nutné a potřebné se vrátit v zákoně o České národní bance a upravit desetiletým vývojem překonané skutečnosti. Nemusíme opisovat, můžeme se však poučit. Tomu musí odpovídat dělba kompetencí a zodpovědnosti centrální banky, vlády a parlamentu.

Není pochyb o tom, že střet o nezávislost centrální banky, jak jsem podotkl už v úvodu, je mnohem více než pouhým tříbením názorů na legislativní postavení této instituce v blízké i vzdálené budoucnosti. Proto je optimální podoba zákona o ČNB předmětem ostré diskuse jak ve výboru, tak, předpokládám, i zde ve sněmovně.

Vážená sněmovno, zakončil bych své vystoupení proslulým výrokem Julia Caesara, který se používá pro významná rozhodnutí s nejistým koncem: alea iacta est, čili kostky jsou vrženy. Následující týdny ukáží, komu přála štěstěna, zda České národní bance, či Poslanecké sněmovně.

Chtěl bych říci, že mám připraveny do podrobné diskuse pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost a za to, že jste vydrželi celou dobu mě poslouchat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Jinou písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám, proto se táži, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Nepadl žádný návrh v rámci obecné rozpravy na vrácení, případně zamítnutí. Zahajuji proto podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Recman, Šafařík, Sobotka, Tlustý. Prosím tedy pana poslance Recmana, aby se ujal slova v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, jak jsem avizoval, mé pozměňovací návrhy budou jak k tisku 537, tak k tisku 537/1, což je usnesení rozpočtového výboru. Přednesl bych pozměňovací návrhy k tisku 537/1, což je usnesení rozpočtového výboru č. 310 ze 4. 5. 2000.

Za prvé, k bodu 10 (16?), § 30 odst. 2 - vypustit celý odstavec dvě.

Druhý pozměňovací návrh: v bodě B (6?), což je další bod 1b, který se týká § 3 odst. 3 a 4, které znějí: "(3) Poslanecká sněmovna zprávu o měnovém vývoji vezme na vědomí nebo si vyžádá doplnění a zpřesnění. (4) Vyžádá-li si Poslanecká sněmovna doplnění a zpřesnění, ČNB je povinna do 6 týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle požadavků Poslanecké sněmovny."

Pozměňovací návrh č. 3 - k bodu 7, což je dosavadní bod 2. Týká se § 5 odst. 2 písm. e). Na konci textu nahradit čárku středníkem a doplnit text: "místo ní mohou právní úkony v pracovněprávních vztazích činit osoby jí pověřené,".

Čtvrtý pozměňovací návrh - k bodu 10, což je nově vložený bod 5a, který se týká § 11 odst. 1 a 2. Odstavec 2 zní: "(2) Guvernér České národní banky je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním schůzí vlády." V návrhu je, že se může zúčastnit při projednávání závažných měnových problémů. Domnívám se, že je to trochu zavádějící. Zní to tak, jako by se guvernér nemohl zúčastnit dalšího jednání vlády, jen jednání vlády s touto problematikou.

Přednesu pozměňovací návrhy k tisku 537, což je vládní návrh. Je to k § 34 odst. 1. První věta zní: "(1) Česká národní banka může za podmínek obvyklých v bankovním sektoru vést účty svých zaměstnanců i bývalých zaměstnanců, kteří ukončili zaměstnání odchodem do důchodu, a poskytovat jim další bankovní služby." Chci připomenout, že obdobným způsobem je to bod č. 19 usnesení rozpočtového výboru.

Šestý pozměňovací návrh se týká § 41 odst. 4, je to k bodu 17, a druhá věta by zněla: "Jestliže banka, pobočka zahraniční banky nebo jiná osoba uvedená v odstavci 2 písm. b) požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje ČNB podle zvláštního právního předpisu (odkaz 4) vůči bankám a pobočkám zahraničních bank a vůči jiným osobám zahrnutým do konsolidačního celku v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě vůči jiným osobám podle § 46."

A poslední, sedmý pozměňovací návrh je nové znění čl. III. Obdobným způsobem je to i bod 38 rozpočtového výboru. "Čl. III. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou § 30 a čl. II, které nabývají účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie."

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy, děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Šafařík, připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám jen jeden pozměňovací návrh týkající se doplnění tisku 537. Rozpočtový výbor vložil návrh nového § 49A. Předkládám ke zvážení svůj návrh, tento text: § 49A - Platy, požitky a náhrady. Odstavec první: "Platové poměry zaměstnanců ČNB stanoví bankovní rada s přihlédnutím k platovým poměrům v orgánech státní správy a usměrňuje jejich vývoj v souladu s dynamikou nárůstu mezd v ekonomice." Odstavec druhý: "Součástí výroční zprávy ČNB je informace o systému odměňování v ČNB a odměňování členů bankovní rady."

Toto je můj návrh znění § 49A týkající se platů, požitků a náhrad. Domnívám se, že umožní vhled do způsobu odměňování a zároveň určitým způsobem zohlední specifika zaměstnanců ČNB v systému jak našich ústavních orgánů, tak ve vztahu ke státní správě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl svoji sérii pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jsou vztaženy jak k usnesení rozpočtového výboru, tak k vládnímu tisku, k pasážím, kterých se usnesení rozpočtového výboru nedotklo pozměňovacími návrhy.

První návrh je vztažen k bodu 5 usnesení rozpočtového výboru. § 3 odst. 1 nově zní: "Odst. 1. Česká národní banka je povinna podávat Poslanecké sněmovně Parlamentu nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna, Česká národní banka předloží nejpozději do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji. V usnesení Poslanecké sněmovny musí být uvedeno, co má mimořádná zpráva obsahovat."

Druhý pozměňovací návrh - k bodu 6 usnesení rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP