(13.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, mluvte do mikrofonu, není vás slyšet.

 

Poslanec Petr Šulák: V tomto smyslu doporučuji, aby bylo přijato usnesení v tomto znění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šulákovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, pane ministře, vážená sněmovno, rozpočtový výbor se uvedenou smlouvou zabýval na své 30. schůzi dne 3. května za účasti náměstka ministra financí Dvořáka a přijal k ní usnesení č. 295. Ve svém usnesení doporučil, stejně jako zahraniční výbor, aby Poslanecká sněmovna s návrhem této smlouvy, který je obsahem tisku 570, vyslovila souhlas.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem svým vystoupením učinil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno zahraničním výborem. Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 105 vyslovilo 100 a nikdo nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě
/sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, také tato dohoda je dohodou, která odpovídá zvyklostem. V praxi to znamená, že důsledně vychází z textu vzorové dohody o ochraně investic, schválené usnesením vlády č. 303/1999, nemění podstatu jednotlivých ustanovení a obsahuje všechny její klíčové závazky, jako je závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhého státu a poskytnout jim řádné a spravedlivé zacházení, závazek poskytnout investorům, jejich investicím a výnosům z nich národní zacházení a doložku nejvyšších výhod a řadu dalších.

Vážené dámy, vážení pánové, rovněž doporučuji tuto dohodu ke schválení ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů jsou rozdána jako sněmovní tisku 573/1 a 573/2.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pan poslance Petra Šuláka, aby nám dohodu zdůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové poslanci, opět se omezím pouze na konstatování, že tuto smlouvu projednal zahraniční výbor na své 34. schůzi 14. června. Po zdůvodnění náměstka ministra financí Ladislava Zelinky a zpravodaje zahraniční výbor doporučuje za prvé Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Doporučuje, aby sněmovna vyslovila souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 27. srpna 1999 v Panamě.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsán zpravodaj, podepsán Vojtěch Vymětal, ověřovatel výboru a Libor Zaorálek, předseda zahraničního výboru.

V tomto smyslu zde doporučuji, aby v tomto znění bylo přijato usnesení sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šulákovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, rovněž rozpočtový výbor iniciativně projednal uvedenou dohodu za účasti náměstka ministra financí pana Zelinky a přijal k němu usnesení č. 296 ze dne 3. května na své 30. schůzi, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 573/1. Rovněž rozpočtový výbor doporučuje poslancům a Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 109 poslanců vyslovilo 108 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich
ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statutu
mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy,
podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol
k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy
zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil,
otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

 

Upozorňuji, že na žádost zahraničního výboru byl rozdán opravený vládní návrh, a to jako sněmovní tisk 580/2.

Prosím, aby se slova ujal ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládám k vašemu projednání opravený vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu.

Oprava uvedeného vládního návrhu spočívá v nahrazení slova "status" slovem "statut". Tato oprava byla provedena na základě usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým byl předkladatel požádán o předložení nového znění sněmovního tisku č. 580, které bude v souladu s obdobnými mezinárodními dokumenty, k nimž již Česká republika přistoupila.

Sjednáním výše uvedených statutových smluv budou vytvořeny podmínky k tomu, aby i Armáda ČR mohla přímo využívat a i nabízet jiným smluvním stranám výhodnější režim při vstupu a pobytu na území členských států Organizace Severoatlantické smlouvy, jakož i využívat výhodnější režim a jednodušší úpravu vztahů v rámci činnosti mezinárodních vojenských velitelství NATO.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP