(15.50 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Jaké náklady ve srovnání s tím představuje varianta zvolená Českou národní bankou a vládou.

Závěrem bych rád dodal, že si uvědomuji odpovědnost vlády, aby podle zásady "padni komu padni" byli potrestáni ti lidé, kteří za tuto záležitost ponesou případnou trestní odpovědnost, a je mi srdečně jedno, vážení kolegové, jestli to budou členové jakékoliv politické strany, nebo nestraníci, i když většina mafiánů se prozíravě v žádné politické straně neorganizuje.

Závěrem bych rád dodal už jen jednu poznámku, abych zdůvodnil, proč jsem se vyhnul politizaci této záležitosti. Když minulá vláda premiéra Klause musela řešit dosti obdobný problém v záležitosti Agrobanky, vyhnul jsem se pokušení zneužít tohoto problému k politizaci, jakkoliv musím uznat, že pro mne jako tehdejšího šéfa opozice to bylo pokušení silné. Tehdy jsem řekl, že musíme všichni k pumpám, a podpořil jsem zřízení vyšetřovací komise. Neměním svoje stanovisko podle toho, zda jsem předseda vlády, nebo šéf opozice.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi vlády. Nyní se slova ujme pan poslanec Teplík, připraví se pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátku svého projevu chtěl poděkovat za ten ohlas, který jste věnovali tomu, když bylo přečteno moje jméno, a mrzí mě, že pan premiér není na můj projev zvědavý - cituji -, ačkoliv já jsem na jeho byl velmi. Nicméně nyní k věci.

Pan premiér zde zmínil, že to není otázka politická, že je to záležitost ekonomická. Já jsem přesvědčen, že je to také záležitost právní. I z této stránky je třeba se na celou záležitost podívat. Mrzí mě, že tady ze strany některých mých předřečníků - v obou případech to byli místopředsedové vlády - zazněla argumentace, která by se dala vyjádřit slovy "když se mi zákon nehodí, prostě na něj zapomenu". Já si myslím, že takto k tomu přistupovat nelze, navíc v situaci, kdy proti sobě stojí řada nesmírně závažných protichůdných tvrzení. Už i to samo o sobě je důvodem - (v sále je velký hluk, řečník se odmlčel) už i to samo o sobě je důvodem k ustavení oné vyšetřovací komise.

Nicméně nyní k podstatě mého vystoupení. Předseda Poslanecké sněmovny Klaus zde zmínil deset okruhů problémů. Já bych si k tomu dovolil přidat okruh ještě jeden, a to právě zmiňovaný okruh právní. Myslím si, že v této souvislosti je třeba posoudit několik věcí, a to zejména právní moc samotného rozhodnutí o nucené správě. Já si myslím, že v této souvislosti lze mít důvodné podezření, že došlo k porušení § 26 odst. 4 a § 29 odst. 1 zákona o bankách, ve kterém se praví, že sice nucená správa je účinná okamžikem rozhodnutí, nicméně po určitou dobu je zde možnost podání rozkladu. Teprve uplyne-li tato lhůta a rozklad není podán, jsou rozhodnutí nucené správy právoplatná. Žádná takováto lhůta neproběhla, lépe řečeno nebylo umožněno, aby proběhla. Já se domnívám, že v této situaci byl postup České národní banky, resp. nucené správy vůči druhému účastníku řízení protiprávní.

Druhé téma pro vyšetřovací komisi je podle mého názoru povinnost nuceného správce. Nucená správa sama o sobě jako taková není přesně vymezena žádným zákonem, nicméně analogicky lze dospět k závěru, že nucený správce je v podstatě zaměstnanec České národní banky, resp. člověk se zvláštní odpovědností k České národní bance. A z tohoto důvodu musí komise prověřit, zda nucený správce dostal v této souvislosti přesné zadání od České národní banky. To znamená, že na tohoto nuceného správce se vztahují plně příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Já jsem přesvědčen, že chování nuceného správce v tomto případě vykazuje právní vady.

Okruh třetí se týká prodeje samotné IPB. Já jsem přesvědčen, že rozhodnutí o prodeji banky musí samo o sobě obsahovat nejen odstranění nedostatků v její činnosti - jaké přesně ty nedostatky jsou, ukáže vyšetřovací komise - ale musí být také odpovědně nakládáno s majetkem klientů i akcionářů banky. Žádný z těchto principů není preferován, všechny tyto principy jsou si rovny. Já jsem přesvědčen, že v tomto případě je podle zákona nezbytně nutné, aby nabyvatel byl hledán formou výběrového řízení, resp. veřejné soutěže, k čemuž nedošlo, a já osobně to rovněž považuji za porušení zákona.

Další problém, který je třeba vyřešit, je vztah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já jsem přesvědčen, že na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže je nutné - a tento případ je přesně ten - aby se k prodeji vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Účinnost smlouvy je závislá na včasném podání takové žádosti o vyjádření, a to podle § 8A odst. 3 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže a § 47 obchodního zákoníku. Není-li žádost podána do týdne od data podpisu, účinnost smlouvy nenastane ze zákona nikdy. Mám vážnou pochybnost, že toto se nikdy nestalo.

Za druhé, neshledá-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže žádost jako odůvodněnou, rovněž nenastane účinnost smlouvy. Další téma pro činnost vyšetřovací komise.

Posledním okruhem, kterým by se podle mého názoru zcela jistě měla vyšetřovací komise zabývat, je prošetření pochybností o absolutní neplatnosti smlouvy o prodeji banky od prvopočátku. Jsem přesvědčen, že komise musí prošetřit, zdali úmyslná pochybení nuceného správce nelze kvalifikovat jako jednání směřující od prvopočátku k obcházení zákona nebo jako jednání, které se příčí dobrým mravům. Bohužel, bude-li toto potvrzeno, pak v tomto případě má - dojde-li na soud - výrok soudu podobu rozhodnutí o absolutní neplatnosti takového právního úkonu. To je § 39 občanského zákoníku.

Dále komise musí prověřit, zdali prodej není v rozporu s § 12 zákona o bankách, což je prodej za nápadně nevýhodných podmínek. Tyto nápadně nevýhodné podmínky jsou v zákoně charakterizovány takto: za prvé hospodářsky neodůvodněné plnění, za druhé plnění neodpovídající poskytované protihodnotě. Já si myslím, že k tomuto případu má citovaný zákon velmi blízko.

Domnívám se tedy, že ne pouze politické a ekonomické, ale také právní otázky, které jsem zde uvedl, musí vyšetřovací komise, jejíž ustavení podpořím, prošetřit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Ivan Pilip a připraví se místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, pokusím se říci alespoň pár slov k některým záležitostem, které se tady objevily v průběhu dosavadní diskuse o situaci v IPB.

Chtěl bych říci, že situace v IPB je a byla jednou z věcí, která velmi významně ovlivňovala celkový vývoj v české ekonomice. Banka měla postavení třetí nejsilnější banky v České republice a bezesporu mohla velmi významným způsobem situaci v ekonomice ovlivňovat. Události před 14 dny bezesporu jsou věcí, která je zcela mimořádná v hospodářské politice jakéhokoliv státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP