(18.10 hodin)

(pokračuje Kalousek)

To jsou otázky, které nám nezodpoví mediální či jednorázová politická diskuse. Odpověď dá, jak doufám, pouze řádné šetření a doložitelná fakta.

Z toho důvodu navrhne poslanecký klub v podrobné rozpravě konkrétní formulaci usnesení ke zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Payne, připraví se pan poslanec Sobotka. Ovšem pan poslanec Payne se hlásí do podrobné rozpravy, proto má slovo pan poslanec Sobotka. Ten se ale také hlásí do podrobné rozpravy.

Moje otázka tedy zní, zda se někdo hlásí ještě do všeobecné rozpravy. (Nikdo.) Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Nejprve vystoupí zástupce navrhovatelů pan poslanec Tlustý, poté pan poslanec Payne a pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V zájmu urychlení jsem přednesl návrh usnesení v úvodním slovu, a protože by to mohlo být předmětem nějakých procesních výkladů, v tuto chvíli opakuji návrh usnesení, tak jak byl přednesen ve stenu. Myslím, že není nutné, abych ho četl ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Správné pořadí přihlášených nyní je: pan poslanec Kalousek, pan poslanec Payne, pan poslanec Sobotka. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych ve smyslu předcházejícího zdůvodnění přednesl v podrobné rozpravě návrh usnesení:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zřizuje pro vyšetření veřejného zájmu vyšetřovací komisi. Přesné určení věci, která má být vyšetřena: objasnění rozhodování státu a jednotlivých konkrétních osob v IPB od vzniku založení Investiční banky až po uvalení nucené správy na IPB a následný prodej ČSOB. Termín 31. 12. 2001.

II. Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi vyšetřovací komise

1) na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny informovat o časovém harmonogramu postupu vyšetřování;

2) průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o jednotlivých výsledcích vyšetřování.

Co se týče složení komise, připojuji se k návrhu, který zde byl již přednesen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hovoří pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych navrhl k návrhu usnesení přednesenému Vlastimilem Tlustým drobnou formulační změnu. A sice ve čtvrtém bodě, kde se jedná o součinnost Ministerstva financí, mám za to, že je potřeba součinnost také dalších orgánů. A proto navrhuji, aby místo slova "Ministerstvo financí" tam byla vložena tato slova: "Úřad vlády, Ministerstvo financí a dalších státních orgánů".

Domnívám se totiž, že komise bude komunikovat s mnohem více institucemi, nejenom s Ministerstvem financí. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hovoří pan poslanec Sobotka. Prosím, aby pan poslanec Payne svůj návrh dal panu poslanci Tlustému. (Velký hluk v jednacím sále.) Chtěl bych poprosit všechny kolegy, aby se zklidnili, protože jsou zde přednášeny návrhy na usnesení a i já bych si je potřeboval poznamenat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl alternativní návrh, který se bude týkat určení věci, která má být vyšetřovací komisí vyšetřena, tak jak nám to dává za úkol § 48 odst. 2 našeho jednacího řádu.

Navrhuji tedy alternativní usnesení k návrhu pana kolegy Tlustého, s tím, že Poslanecká sněmovna stanoví, že úkolem vyšetřovací komise je zjištění příčin ztráty majority státu v IPB, zjištění okolností výběru strategického partnera, zjištění příčin dlouhodobě neuspokojivého hospodaření banky vedoucího ke ztrátám a zjištění příčin, které vedly k uvalení nucené správy a k následnému prodeji IPB.

Dále navrhuji alternativní návrh k bodu III. pana kolegy Tlustého. Navrhuji, aby bod III. zněl takto:

III. Poslanecká sněmovna určuje počet členů vyšetřovací komise na 13 s tím, že ČSSD bude mít 5 zástupců, ODS 4, KSČM 2, KDU jednoho a Unie svobody jednoho zástupce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče, kdybyste dal podklad panu poslanci Tlustému.

Ptám se, kdo se další hlásí s návrhem na usnesení. Ještě pan ministr Mertlík, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Velmi pozorně jsem poslouchal všechny tři alternativní návrhy usnesení včetně drobné korekce pana poslance Payna. Pokud jsem správně těmto návrhům rozuměl, tak konstatuji, že návrh pana poslance Kalouska oproti oběma dvěma ostatním návrhům zužuje předmět zájmu komise na činnost státních úřadů a úředníků těchto státních úřadů, tedy neumožní komisi ptát se na činnost představenstva IPB, dozorčí rady IPB, zástupců akcionářů a všech jakýchkoliv třetích osob, které se podílely na smutné historii vzniku, života a zániku IPB. Pokud by to nebylo přeformulováno do podoby, která by i tyto osoby zahrnula, pak by to jistě bylo v pořádku. Pokud jsem slyšel špatně, omlouvám se předem, ale interpretoval jsem si text tímto způsobem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hlásí se ještě pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, faktickou poznámku k vystoupení pana ministra. Kdyby tomu tak skutečně bylo, jak říkal, ihned bych svůj návrh stáhl, ale pro vyjasnění znovu zopakuji první větu: objasnění rozhodování státu a jednotlivých konkrétních osob v IPB od vzniku založení… atd. Za rozhodování státu a jednotlivých konkrétních osob.

Návrh usnesení tedy tento prostor nezužuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, věřím, že pan ministr vzal s porozuměním takovéto vysvětlení.

Ptám se, kdo se další hlásí ještě do podrobné rozpravy.

Ještě předtím, než bych podrobnou rozpravu uzavřel, se pokusím o rekapitulaci návrhů a prosím pana kolegu Tlustého i všechny kolegy, kteří navrhovali usnesení, aby mi věnovali pozornost.

Máme kostru usnesení, která má pět bodů, s tím, že k bodu I. , kterým je určení věci, máme návrh pana poslance Tlustého, pana poslance Kalouska a pana poslance Sobotky.

K bodu II., určení stanovení lhůty, máme návrh pana poslance Tlustého, a to alternativu A a B, a pana poslance Kalouska, který navrhuje k tomu ještě navíc první informaci předsedy komise a potom průběžnou informaci.

K bodu III. máme, pokud se týká počtu, varianty pana poslance Tlustého a pana poslance Sobotky.

K bodu IV. máme návrh pana poslance Tlustého a modifikující návrh pana poslance Payna.

K bodu V. je pouze návrh pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Mohu zpřesnit, pane předsedající?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan poslanec Sobotka uváděl, že jeho formulace k bodu I. je pozměňovacím návrhem k druhé části bodu I., tak jak jsem ho já přednesl, což znamená, že by o tomto návrhu mělo být hlasováno jako o pozměňovacím návrhu k návrhu usnesení, které jsem předložil k bodu I. já. Neprojde-li ani jedna z těchto variant, je na řadě návrh úplně jiného textu, jak ho navrhl pan poslanec Kalousek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím s tímhle postupem.

Zeptám se, chce-li ještě někdo vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane místopředsedo, vaším prostřednictvím bych se rád obrátil na pana poslance Kalouska, zda by byl ochoten modifikovat svůj návrh, a to tím způsobem, že za slova "a jiných osob" by byla vsunuta i slova "a institucí".

Můžete samozřejmě namítnout, že se může jednat jak o fyzické, tak právnické osoby, nicméně přesto se domnívám, že toto by rozšířilo zadání a vyloučilo podezření, že někoho z tohoto zadání vyviňujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP