(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 194 a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

101.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

 

K tomuto bodu byl rozdán návrh usnesení. Návrh odůvodní navrhovatel poslanec Svatomír Recman, kterého prosím, aby se ujal slova. Ještě předtím dám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k právě přijatému usnesení pro zřízení vyšetřovací komise předkládám Poslanecké sněmovně následující procedurální návrh na zařazení dvou nových bodů, a to bodů "Návrh na volbu členů vyšetřovací komise" s tím, že tento bod by mohl být projednáván 10. července, a "Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise" s tím, že tento bod by mohl být projednáván 11. července.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 153, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 185 a 2 byli proti.

 

Pan předseda volební komise si ještě přeje hovořit.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k nově zařazeným bodům stanovuji lhůtu pro podávání návrhů na členy vyšetřovací komise a na předsedu vyšetřovací komise do pátku tohoto týdne do 15 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi volební komise a prosím jej, aby příště předkládal tyto návrhy mimo rozjednaný bod.

Nyní má slovo pan poslanec Recman k již zahájenému bodu, kterým je "Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví".

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mé zdůvodnění bude stručné. Odvolám se jenom na své vystoupení, kde jsem zdůvodňoval zařazení tohoto bodu na jednání 26. schůze Poslanecké sněmovny. Vycházím z toho, že bychom mohli šetřit čas, a proto přejdu hned k návrhu usnesení.

Usnesení jste dostali v písemné podobě. Bylo předloženo všem členům Poslanecké sněmovny včera v dopoledních hodinách. Návrh usnesení má tři body. Zní:

"Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny -"

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Ještě jednou prosím všechny poslankyně a poslance o klid v jednacím sále, včetně členů vlády.

Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Vrátím se na začátek usnesení. Text usnesení je předkládán v této podobě:

"Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví,

II. určuje počet členů komise na 13,

III. stanoví, že uvedená komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení,

IV. žádá vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny zajistit stálé komisi pro její činnost potřebné finanční a prostorové zajištění včetně technického a personálního zázemí."

V písemné podobě jste obdrželi první tři římské body, bod IV. je novým bodem, který navrhuji zařadit a je v podstatě ve znění, v jakém jsme ho přijali v předchozím bodu, to znamená u vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a zahajuji obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Já se opět ptám, zda se do ní někdo hlásí. Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Recmana, ale ta byla k úvodnímu slovu. Hlásí se tedy dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Nyní budeme hlasovat o přednesených návrzích. Prosím pana poslance Recmana, aby předkládal jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Máme dvě možnosti: hlasovat o usnesení jako celku, nebo podle jednotlivých bodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, jste předkladatel, záleží to na vás.

 

Poslanec Svatomír Recman: Navrhuji hlasovat o usnesení jako celku v případě, že nikdo nevznese proti tomu námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Žádnou námitku nevidím, takže myslím, že můžeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Tedy o bodech I - IV.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 103 a 51 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Ještě předtím, než zahájím projednávání dalšího bodu, předpokládám, že předseda volební komise bude mít nějaký návrh. Nebude mít žádný návrh. Dobře.

 

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze tedy je bod

 

9.
Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

 

Podle poznámek, které zde mám, byla obecná rozprava přerušena. Do obecné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Filip, kterému udílím slovo. Pan poslanec Filip se nehlásí do obecné rozpravy, ale jako předseda klubu pravděpodobně.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, omlouvám se, že jsem do toho vstoupil uprostřed otevřeného jiného bodu. Nevím, co vedlo předsedu volební komise, že nevystoupil, ale já jsem přesvědčen, že pokud bylo schváleno zřízení stálé komise pro bankovnictví, že by bylo vhodné, aby byly zařazeny dva body do této schůze, a to je "Volba členů stálé komise pro bankovnictví" a "Volba předsedy stálé komise pro bankovnictví". Tyto dva body navrhuji zařadit na schůzi příští týden v pondělí a v úterý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vám rozumím, ale co byste řekl tomu, kdybychom tuto procedurální záležitost vyřešili po projednání bodu, který je právě rozjednán?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já to navrhnu, paní předsedající, ještě jednou. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S touto procedurální záležitostí se vypořádáme po projednání druhého čtení zákona o pozemních komunikacích. Je otevřena obecná rozprava. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kapoun má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že projednávání bylo přerušeno v obecné rozpravě přerušením. Myslím, že přerušení bylo velmi prospěšné, protože během přerušení se dohodly sporné věci. Myslím, že došlo ve všech věcech k určité shodě. Rozpor byl vlastně v registru, kde došlo ke shodě. Pozměňovací návrhy, které předloží zpravodaj ústavně právního výboru, byly dohodnuty. Pokud se týká spolehlivosti, tam dohoda byla nejtěžší. Na základě toho v podrobné rozpravě přečtu pozměňovací návrh, na kterém jsme se dohodli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP