(10.40 hodin)

(pokračuje Kapoun)

Za třetí.(?) Zákaz činnosti do šesti měsíců lze uložit tomu, kdo se v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců dopustí přestupku podle odstavce 1 písmeno a) a b) více než dvakrát. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit tomu, kdo se dopustí přestupků podle odstavce 1 písmeno c) a zákaz činnosti do dvou let lze uložit tomu, kdo se dopustí přestupků podle odstavce 1 písmeno d).

Za šesté.(?) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písmeno e) pokutu do tisíce korun, za přestupek podle odstavce 1 písmeno a), b), pokutu do dvou tisíc korun, za přestupek podle odstavce 1 písmeno c) a d) pokutu do pěti tisíc korun.

Pod čarou bude 2a zákon č. 2000 Sb., o provozu pozemních komunikací a změnách některých zákonů.

Pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, zrušoval by se dále § 82 odst. 1 písmeno c), § 104 a v § 121 odst. 2 písmeno k) a v § 122 odst. 3 se slovo "spolehlivost" zrušuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Slovo má pan poslanec Pavel Šafařík. Připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, můj pozměňovací návrh se bude týkat § 47, který upravuje hranici věcné škody pro ohlašovací povinnost. Domnívám se, že ji zvyšuje příliš výrazně a že je zcela neodůvodněná a nelogická.

Proto navrhuji tento pozměňovací návrh: V § 47 odst. 4 číslici 20 000 nahradit číslicí 10 000, v § 47 odst. 5 číslici 20 000 nahradit číslicí 10 000.

Domnívám se, že můj předkládaný pozměňovací návrh vytváří příznivější situaci pro šetření škodních událostí pojistiteli podle zákona 68/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím i k zajištění oprávněných nároků poškozených na pojistná plnění, pokud se vyskytnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Plachý, připraví se pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vznesl jediný pozměňovací návrh, který považuji z vlastní zkušenosti za velmi přínosný z hlediska bezpečnosti provozu na dálnici.

V § 36 odst. 1 vládního návrhu doplnit písmeno c), které zní:

c) předjíždění s motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž nejvyšší povolená rychlost - odkaz 2 - není vyšší než 90 km za hodinu.

Důvodem mého pozměňovacího návrhu je snaha eliminovat velmi často se opakující a značně nebezpečnou situaci na dálnici, kdy kamiony vzájemným pomalým předjížděním ve vnitřním pruhu dálnice ohrožují rychleji jedoucí vozidla. Hraniční rychlost 90 km za hodinu je zvolena tak, aby rozdíl rychlosti mezi maximální rychlostí na dálnici a mezi předjíždějícím vozidlem nebyl příliš velký. Autobusy, které mají nejvyšší povolenou rychlost 100 km za hodinu a více, předjíždět samozřejmě mohou.

Děkuji za vaši podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plachému. Slovo má pan poslanec Vladimír Mlynář. Připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, podávám pozměňovací návrh § 5 odst. 1 písmeno g) vládního návrhu, který by měl znít: V dostatečné vzdálenosti před přechodem pro chodce zpomalit vozidlo či zvíře tak, aby mohl před přechodem bezpečně zastavit a umožnil chodci, který hodlá použít přechod, přejít po tomto přechodu.

Návrh směřuje jednak ke zpřesnění formulace vládního návrhu, jednak především ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru, který navrhuje, aby chodec měl na přechodu pro chodce přednost pouze tehdy, dá-li zřetelně najevo, že chce přechodu použít. Domnívám se, že něco takto vágního nelze dokázat, zejména bude-li chodec usmrcen projíždějícím automobilem.

Pozměňující návrh č. 2 se týká § 143, tedy pozměňovacího návrhu pana poslance Kapouna. V § 22 odst. 1 písmeno a) se číslo 30 mění na číslo 20, číslo 50 na číslo 30. Znamená to, že nové znění písmena a) zní: jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem nebo dopravní značkou o více než 20 km v hodině v obci nebo o 30 km v hodině mimo obec.

Důvod mého pozměňovacího návrhu je jednoduchý. V případě návrhu pana poslance Kapouna by bylo za přestupek považováno pouze překročení limitu rychlosti na dálnici o 50 km, to znamená celkem 180 km, a v obci více než 80 km. Považuji to za velmi nešťastné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Reakce na předřečníka. Při projednávání na výborech zástupci navrhovatele nebyli schopni zdůvodnit, jak má řidič rozpoznat jinak než dotazem, že chodec hodlá použít přechod pro chodce. Proto ústavně právní výbor navrhl jiné řešení, hospodářský výbor také. Protože nyní je zde pozměňovací návrh stejného znění, třeba navrhovatel tohoto pozměňovacího návrhu bude umět lépe vysvětlit, jak to má řidič rozpoznat jinak než dotazem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pavel Němec, který je také řádně přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Němec: Nejprve faktickou poznámku ke druhé části vystoupení pana kolegy Mlynáře. Samozřejmě lze postihnout za přestupek řidiče, který překročí povolenou rychlost teoreticky byť i o 1 km za hodinu. Není pravda, že přestupkem by byla pouze jednání, kdy by řidič překračoval rychlost o více než 30 nebo 50 km za hodinu. Přestupkem je každé jednání, které je v rozporu s pravidly silničního provozu. Zdůrazňuji každé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. Pane poslanče máte zde písemnou přihlášku. Budete ještě hovořit? Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh, a sice podmíněný pozměňovací návrh pouze pro případ, že nebude přijat pozměňovací návrh ústavně právního výboru uvedený pod bodem 90. Tento pozměňovací návrh zní:

Za prvé. V § 121 odst. 2 písmeno b) vypustit, písmeno c) vypustit, písmeno i) vypustit, v písmenu j) nahradit číslovku 500 číslovkou 2 000 a na konci věty doplnit slova "a to po dobu tří let od jejich spáchání".

K § 121 odst. 2 - písmeno m) vypustit, písmeno o) vypustit.

K § 122 odst. 3 - vypustit slova "záznamy o spáchaných trestných činech proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích".

§ 124 vypustit.

Body 3, 7 a 8 pozměňovacího návrhu spolu bezprostředně souvisí. Proto je třeba o nich hlasovat společně. Pozměňovací návrh má k dispozici zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Kapoun.

Z formálních důvodů bych chtěl zde přednést en bloc pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, které jsou rozdány jako sněmovní tisk č. 477/3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. To je poslední písemná přihláška. Dále vidím přihlášku pana poslance Vlčka, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP