(16.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Končím projednávání tohoto návrhu zákona pod bodem 88.

 

Dalším bodem je

 

89.
Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Vladimír Vetchý a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Miloš Titz.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 583/3. Dále vám byl rozdán návrh legislativně technických úprav poslance Jiřího Bílého.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nemám žádné písemné přihlášky. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda chce využít své možnosti vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které přednesl pan poslanec Bílý. Cílem těchto návrhů je změnit a upřesnit požadavky na odbornou způsobilost, které jsou uvedeny v přílohách živnostenského zákona, a zároveň jde o to, aby se odstranily nedostatky stávající právní úpravy, které vznikly neprovázaností dílčích novel. Přesto mám výhrady k některým těmto návrhům pod body B5, B6, B15 a B16. Pan poslanec Bílý mi sdělil, že tyto body budou vypuštěny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Hlásí se poslanec Bílý.) Pane poslanče, já se omlouvám, ale rozpravu ke třetímu čtení jsem ukončil. Toto bylo závěrečné slovo. Pokud pan ministr ještě jednou vystoupí a otevře rozpravu, mohl byste vystoupit. Přihlásil se pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dámy a pánové, jelikož se některé pozměňovací návrhy v tomto zákoně - ač je to absurdní - týkají Ministerstva kultury a restaurátorské péče, přivítám vystoupení pana poslance Bílého k jeho pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr znovu otevřel rozpravu ve třetím čtení, do které se přihlásil pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedající, děkuji za slovo. Pozměňovací návrhy, které jsem přednesl ve druhém čtení k návrhu zákona a které jsou ve sněmovním tisku 583/3 uvedeny pod písmenem B, vyžadují schválení několika úprav, které v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Tyto úpravy jsou obsaženy v mnou podepsaném písemném materiálu, který jste v této věci obdrželi všichni na své lavice, a proto se na tuto písemnost odkazuji a jsem toho názoru, že navrhované úpravy nemusím znovu číst.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bílému. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Bílý chce ještě doplnit svoji řeč.

 

Poslanec Jiří Bílý: Ještě navrhuji Poslanecké sněmovně, aby rozhodla o stažení bodů B5, B6, B15 a B16. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Paní předsedající, kvůli zmatkům kolem jednoho pozměňovacího návrhu bych prosil o patnáctiminutovou přestávku před závěrečným hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu dobře, pane poslanče, že o přestávku žádáte před zahájením hlasování? Ano. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení končím.

Prosím zpravodaje pana poslance Titze, aby nás seznámil s procedurou, jak budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pane zpravodaji, seznamte nás s procedurou hlasování a pak bude přestávka.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, doporučuji, aby o pozměňovacích návrzích, které jsou označeny písmenem A, což jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 133 z 15. června t. r., sněmovní tisk 583/2, bylo hlasováno en bloc, to znamená pozměňovací návrhy označené A1 až A12.

Dále pozměňovací návrhy přednesené panem kolegou Bílým jsou označeny písmenem B. Pokud bude odhlasováno vypuštění bodů B5, B6, B15 a B16, doporučoval bych také hlasování en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Pešek chtěl přestávku až před hlasováním o pozměňovacích návrzích, to znamená, že nyní ještě můžeme odhlasovat proceduru, pokud pan poslanec Pešek nemá výhrady. Myslím, že nemá. Proceduru ještě můžeme odhlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu procedury. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Ještě předtím jsem zaznamenala procedurální přihlášku pana poslance Karla Vymětala a paní poslankyně Dundáčkové.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl bych poprosit, aby se o pozměňovacím návrhu uvedeném pod B8 hlasovalo samostatně. To jsou ty pozměňovací návrhy, které se netýkají předmětu novely zákona.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní předsedající, prosím, aby o návrzích pod písmenem B, tzn. o pozměňovacích návrzích pana poslance Bílého s výjimkou těch, které navrhuje ke stažení, tj. B5, B6, B15 a B16, bylo hlasováno odděleně, to znamená o každém zvláště.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. S návrhem procedury se již nikdo nehlásí. Bývá zvykem akceptovat žádosti o oddělené hlasování. Nejprve rozhodneme procedurálně o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Bílého tak, jak to on sám navrhl. Pane zpravodaji, zopakujte, o které návrhy se jedná.

 

Poslanec Miloš Titz: Pan kolega Bílý ze svých pozměňovacích návrhů navrhl k vypuštění návrhy B5, B6, B15 a B16.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 234 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 tento návrh byl přijat, když ze 138 přítomných hlasovalo 136 pro, jeden proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP