(17.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

 

Dalším bodem je

 

91.
Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
/sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Petr Nečas a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Klas. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 575/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Nečas se hlásí do rozpravy. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych přednést návrh legislativně technických úprav, které souvisejí s tiskem komplexního pozměňovacího návrhu. V § 8a) odst. 1 poslední věta místo - cituji: "Vydávají a odnímají osvědčení těmto osobám" má být jednotné číslo, tedy: "Vydává a odnímá osvědčení těmto osobám".

Druhá legislativně technická úprava - v § 18 má být místo odstavců očíslovaných 5 a 6, tak mají být čísla 2 a 3.

Jako třetí - v § 28 odst. 1 místo, kde je uvedeno a, a, b, b, má být a, b a jako čtvrtá - v § 33 odst. 4 písm. c) -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče - ten třetí návrh, já bych potřeboval číslo stránky, kde ke změně dochází.

 

Poslanec Petr Nečas: Je to § 28 odst. 1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: § 28 odst. 1 písm. a, a.

 

Poslanec Petr Nečas: Je tam vždy za sebou v tom § 28 - dvakrát na začátku odstavce je tam "a" a "a" a ve druhém odstavci "b" a "b". Má tam být jedno "a" a jedno "b". V podstatě grafická úprava.

V § 33 odst. 4 písm. c), tak tam chybí interpunkčně - čárka. Správné znění zní: "adresu místa, kde je přihlášena k trvalému pobytu, a adresu jiného místa, kde se zdržuje".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji navrhovateli panu poslanci Nečasovi. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy v třetím čtení. Pokud tomu tak není, požádám zpravodaje pro obranu a bezpečnost pana poslance Jana Klase o jeho vystoupení.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych navrhl proces hlasování, postup hlasování. Jako v prvním bodě bych navrhoval, aby sněmovna hlasovala o právě přednesených legislativně technických změnách, které přednesl pan kolega poslanec Nečas. Jako v druhém bodě bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které obsahuje usnesení 132 výboru pro obranu a bezpečnost. A konečně poté bychom měli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny ve druhém čtení 28. června pod bodem B - kolega Václav Frank, pod bodem C - kolega Havlíček a pod bodem D - kolega Payne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Já jsem vás vyzval sice ještě jako zpravodaje, protože jsem ještě neotevřel rozpravu, přesto se táži, kdo se dále hlásí do rozpravy, přestože vy jste již přednesl návrh na proceduru. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu procedury hlasování k tomuto zákonu pod tiskem 575/3.

 

Zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 152 poslanců pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích a já poprosím jak navrhovatele, tak zpravodaje o stanoviska.

Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách pana poslance Nečase, které byly čtyři - já je mám zaznamenány všechny v materiálech. Jsou to skutečně legislativně technické a grafické úpravy. Myslím, že o všech předložených změnách můžeme hlasovat najednou, pokud pan poslanec Nečas nemá námitek, pan zpravodaj také ne.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 154 poslanců pro 149, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Nyní bych doporučil, abychom přikročili k hlasování pod písm. A, což jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení č. 132 výboru pro obranu a bezpečnost z 15. června 2000 - jako komplexní návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V rámci rozpravy nezazněly návrhy na samostatné hlasování, budeme tedy hlasovat o komplexním návrhu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 132. Stanoviska?

 

Poslanec Jan Klas: Oba máme kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska obě dvě kladná.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 155 poslanců pro 129, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, jenom malou technickou poznámku. Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o syntézu vládního návrhu a návrhu poslaneckého, tak stanoviska předkladatele pana kolegy Nečase a pana ministra Březiny jsou totožná.

Dovolte mi, abych přikročil k hlasování o dalších navržených pozměňovacích návrzích, a to pod písm. B, které podal pan poslanec Václav Frank. Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. B1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska?

 

Poslanec Jan Klas: B1 - výrazně ne, jak předkladatel, tak zpravodaj.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 155 poslanců pro 28, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Tím, že jsme nepřijali bod B1, stává se bod B2, B3 a B5 nehlasovatelným. Dovolte mi, abych přikročil k bodu B4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko?

 

Poslanec Jan Klas: Předkladatel ne, zpravodaj také ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 155 poslanců pro 21, proti 127. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP