(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě než dám slovo panu poslanci Koháčkovi, chtěla bych konstatovat jednu věc. Paní poslankyně, páni poslanci, já považuji za zcela zbytečné, aby tato věc byla chápána jako rozpor v tom, který návrh má být přijat. Protože já vás mohu ujistit, že mně jako předsedající schůze je zcela jedno, zda bude přijat návrh na zamítnutí, návrh na vrácení návrhu k dopracování, či nebude přijat návrh žádný. Já pouze nejsem ochotna z tohoto důvodu překročit jednací řád.

Prosím, aby se slova ujal k procedurální poznámce pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych vaše slova byl ochoten i pochopit a respektovat, kdybyste mnohokrát z hlediska řídící schůze nedala hlasovat o návrhu, který zde zazněl - návrh na přepracování …

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dopracování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Koháček: Já vám říkám k přepracování, který mnohokrát, a podívejte se do stenozáznamu, zazněl a hlasovali jsme a všichni jsme vnímali, že hlasujeme o návrhu na dopracování. A i vy, a já si to velmi dobře pamatuji, kdy jste v několika případech takto reagovala. Takže nechápu váš striktní postoj nyní, když jste několikrát nechala hlasovat, a ze stenozáznamu byste si našla, že poslanec dal návrh na neexistující záležitost.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nyní mě pozorně poslouchejte. Najdete-li ve stenozáznamu jediný případ, kdy jsem dala hlasovat dříve o zamítnutí předloženého návrhu než o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, v případě, že tento návrh nebyl jednoznačně dán jako návrh podmíněný, pokud takovýto návrh nenajdete, žádám, abyste se mi v průběhu této schůze omluvil. (Neklid v jednací síni.) Pokud takovýto návrh najdete a přinesete mi ho, omluvím se já vám. (Potlesk, neklid v jednacím sále.)

Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Domnívám se, paní předsedající, dámy a pánové, že bychom ten spor skutečně mohli vyřešit tím, že bych jako zpravodaj navrhl proceduru. V případě, že s ní některý kolega nebude souhlasit, tak navrhne námitku proti této proceduře. O této námitce budeme hlasovat a pak bychom přistoupili k hlasování podle toho pořadí, ke kterému se Poslanecká sněmovna v tomto hlasování přikloní. Domnívám se, že bychom mohli zvolit tento postup. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, nevím, jaký zvolíte postup. Já v tuto chvíli v zájmu naprosté objektivity žádám předsedu Poslanecké sněmovny pana Václava Klause, aby mě v tuto chvíli vystřídal při řízení schůze. (Potlesk.) Nicméně na své připomínce, kterou jsem uvedla na adresu pana poslance Petra Koháčka, trvám a prosím, aby na ni nezapomněl ani pan poslanec.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní místopředsedkyni za její dosavadní zvládání této nelehké situace a myslím, že v rámci všeobecného rozumu bychom měli přistoupit na řešení, které se zde rodí a které navrhoval pan zpravodaj a které by vedlo k tomu, že sněmovna rozhodne svým hlasováním. Můžete, pane zpravodaji, ještě jednou tedy zrekapitulovat ten návrh?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. Protože zazněly dva návrhy, návrh na zamítnutí, návrh na přepracování, navrhuji následující proceduru, aby nejprve Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu na vrácení k přepracování a poté o návrhu na zamítnutí. (Neklid v jednací síni.) K dopracování a poté k návrhu na zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. A o tom mám nejdříve dát hlasovat, jestli takto s tím sněmovna souhlasí?

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedo, já bych rád vznesl námitku proti takto navrženému postupu hlasování a navrhuji postup opačný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, já to slyším jako námitku a nechám Poslaneckou sněmovnu rozhodnout o této námitce.

Všechny vás odhlásím, abychom se dostali do klidnějšího hlasování. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami a dám hlasovat o námitce pana poslance Pilipa k proceduře hlasování.

 

Kdo je pro tuto námitku, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 600 z přítomných 184 poslanců 94 hlasovalo pro, 73 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji. Počkáme vteřinku na vyjasnění hlasování.

Dobře, rozumím, že nikdo nic nenamítá. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna vyjádřila námitku k postupu hlasování, který jsem navrhl, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dobře. Dám tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 601 z přítomných 186 poslanců 94 pro, 92 proti. Návrh byl přijat.

 

Já zase vyčkám pár vteřinek. Prosím, abychom dostali zprávu, jestli se neočekává nějaké zásadně nové hlasování.

Rozumím, že nikdo neprotestuje proti tomuto hlasování, a proto konstatuji, že předložený návrh byl zamítnut, a tím jsme ukončili projednávání bodu 54 našeho programu. (Neklid a šum v jednací síni.)

 

Prosím o zvýšení klidu a dostáváme se k bodu

 

82.
Vládní návrh zákona o Správách povodí
/sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru Ladislav Skopal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 587/2.

Otevírám rozpravu. Táži se, zda se někdo přihlásil do rozpravy. Žádnou písemnou přihlášku nemám. Táži se, zda si navrhovatel či zpravodaj přejí závěrečné slovo.

Moment prosím, hlásí se pan poslanec Mandík do rozpravy. Já už jsem myslel, že chcete zpochybňovat předchozí hlasování. Proto jsem byl zmaten.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP