(Jednání opět zahájeno v 17.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 17.02, tedy čas vymezený na ústní interpelace na členy vlády České republiky. Prvním vylosovaným poslancem je pan poslanec Petr Nečas, interpelovaným ministrem je ministr obrany Vladimír Vetchý, a to ve věci ekonomického úseku Ministerstva obrany. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, má interpelace směřuje k situaci v ekonomickém úseku Ministerstva obrany. Tento ekonomický úsek je dlouhodobým chronicky bolavým místem Ministerstva obrany. Bohužel se ukazuje, že situace není dlouhodobě řešena. Celkovým problémem jsou pak nedostatky v ekonomice řízení resortu Ministerstva obrany, které se projevily i v určitých rozpočtových potížích, které nastanou v následujících letech. Je třeba říci, že resort Ministerstva obrany samozřejmě jako každý resort trpí nedostatkem finančních prostředků, na druhé straně platí i to, že resort Ministerstva obrany má stále příliš mnoho lidí, stále příliš mnoho zásob, stále příliš rozsáhlou infrastrukturu, stále příliš mnoho majetku. Ve skutečnosti restrukturalizační procesy se v mnoha ohledech právě díky nedokonalému ekonomickému řízení zastavily.

Také v oblasti řízení logistiky a materiálně technického zabezpečení resortu Ministerstva obrany dochází k nesmírně komplikované řídicí struktuře, kde v těchto oblastech působí majetková sekce Ministerstva obrany, sekce logistiky generálního štábu, velitelství logistiky na operačním stupni, Národní úřad vyzbrojování, Akviziční úřad apod. Mé dotazy tedy směřují k tomu, jaké hodláte udělat restrukturalizační kroky a především rozsáhlé a podle mého názoru nezbytné a hluboké personální změny v této oblasti. Nakolik hodláte tento problém řešit tak, aby byla vytvořena efektivní a fungující struktura logistiky a materiálně technického zabezpečení. Jak hodláte řešit obsazení některých konkrétních funkcí, např. v majetkové sekci, kde více než rok byly tyto funkce neobsazeny pevně určeným šéfem a byli pouze lidé pověřováni řízením. Jsem přesvědčen o tom, že pokud nebude vytvořena efektivní a fungující struktura ekonomického úseku Ministerstva obrany, tak je efektivní fungování a využívání finančních prostředků daňových poplatníků v oblasti obrany prakticky vyloučeno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Na vteřinu přesně jste vyčerpal svůj časový limit. Nyní má slovo ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče Nečasi, protože jsem si vědom věcí, které je nutné v resortu obrany řešit, a to v nejbližší době, rozhodl jsem, aby byla provedena zásadní věc, a to komplexní zhodnocení a koncept dalšího vývoje resortu obrany, aby byla předložena připravovaná strategická revize obrany, která mj. bude odrážet i některé věci, o kterých jste mluvil, a nejen to, ale i aktualizované bezpečnostní aspekty, závěry analýzy bezpečnostního stavu, zabezpečení obrany země a politiky efektivního využívání zdrojů. Předpokládá se zpracování dlouhodobého plánu resortu s výhledem na 10 - 15 let a programový plán resortu obrany pětiletý s roční aktualizací. Tyto dokumenty budou harmonizovány s obranným plánováním NATO. Nedílnou součástí tohoto procesu bude i zpracování střednědobého plánu vyzbrojování, střednědobého plánu rozvoje infrastruktury, plánu provozních výdajů, střednědobého finančního plánu. Dnes ráno na poradě, kterou jsem řídil, byly stanoveny určité úkoly tak, aby v nejbližší době byl zpracován harmonogram, který bude dávat jasné úkoly i termíny v této oblasti.

K zabezpečení plnění těchto cílů a zprůhlednění akvizičního procesu jsem nechal provést reorganizaci k 1. červenci 2000 resortu obrany, která měla za cíl právě zprůhlednit organizaci akvizičního procesu v resortu, výkon některých činností v oblasti hospodaření zejména s nemovitým majetkem, přiblížit k uživateli, zejména tedy převedení ubytovacích a stavebních správ do podřízení velitelství logistiky. Předpokládáme, že velitelé budou za pomoci těchto správ účinně řešit některé své problémy, které zatím byly řešeny velmi zdlouhavě a neefektivně.

Chceme zefektivnit a posílit úlohu kontrolní činnosti v ekonomické oblasti. Proto byl zřízen Úřad ekonomické kontroly a oddělení kontroly státních podniků. Chceme také zkvalitnit plnění povinností ve správě majetku a směrem k účelovým organizacím, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je resort Ministerstva obrany. V současné době řešíme velmi důležitý a nutný problém určité budoucnosti výzkumných ústavů. Jak víte, jsou to příspěvkové organizace a snažíme se vytvořit pro ně takové podmínky, aby i v dalších letech mohly využívat svých kapacit.

Tyto cíle jsme se snažili naplnit reorganizací ekonomického úseku. Došlo ke změně podřízenosti Akvizičního úřadu. Jak už jsem říkal, vznikl Úřad ekonomické kontroly, byla provedena reorganizace majetkové sekce. Dalším důležitým bodem byl vznik Národního úřadu pro vyzbrojování, který by měl být koncepčním, metodickým a řídícím orgánem Ministerstva obrany pro stanovení národní strategie vyzbrojování, akviziční politiky resortu, pro výstavbu a rozvoj akvizičního systému resortu Ministerstva obrany, pro plánování a rozpočtování vyzbrojování resortu, pro řízení projektů vyzbrojování, realizaci úkolů obranného výzkumu a vývoje, pro výstavbu a řízení akvizičního marketingu, pro koordinaci spolupráce se subjekty českého obranného průmyslu, pro harmonizaci vyzbrojování s NATO a EU. V současné době jednáme o vstupu do WEAGu. Během svého pobytu v Řecku v nedávné době jsem mluvil s ministrem obrany Řecka a jednali jsme o našem urychleném vstupu do WEAGu. Splňujeme práci ve všech třech panelech WEAGu. Předpokládáme, a je tu i slib ministra obrany Řecka, který je v současné době předsedou, Řecko má předsednictví WEAGu, a je tam slib, že udělají pro podporu našeho vstupu určité kroky tak, aby některé věci mohly být realizovány už na podzim.

Velmi důležitá oblast je standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti, kterou Národní úřad pro vyzbrojování má na starosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP