(11.10 hodin)

(pokračuje Páralová)

Za druhé: K bodu 113. V § 38 se na konci odstavce 4 doplňuje věta: "Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto identifikační údaje na písemné vyžádání úřadu práce."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Slovo uděluji panu poslanci Sobotkovi, dále se přihlásil pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl následující pozměňovací návrhy.

Za prvé: Navrhuji doplnit nový § 44 b) v tomto znění: Ustanoveními § 8 odst. 3, § 12 odst. 2 a 3, § 17 odst. 1, 2 a 3, § 18 odst. 1, v případě, kdy by bylo naplněno ustanovení § 19 h), § 19 a) odst. 1, se neřídí Konsolidační banka Praha, s. p. ú., do doby nabytí účinnosti zvláštního zákona, nejdéle však do 31. 8. 2001.

Za druhé: Navrhuji, aby v § 41 e) odst. 2 zněl:

(2) Náhrada oprávněné osobě se poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odst. 1, nejvýše však částka odpovídající 25 000 eur pro 1 oprávněnou osobu u 1 banky. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, který o 7 dní předchází den zahájení plateb.

Za třetí: Čl. II odst. 8 nově zní:

(8) Dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se zvyšuje limit 15 000 eur uvedený v § 41 e) odst. 2 na 30 000 eur.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Vlastimil Tlustý a připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, včera byl rozdán na stolky všech poslankyň a poslanců písemný podklad, jehož název zní "Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, sněmovní tisk 614". Podepsán Vlastimil Tlustý. V tomto písemném podkladu je na sedmi stranách uvedeno 49 pozměňovacích návrhů. Využívám možnost schválenou sněmovnou svým usnesením k jednacímu řádu, tzn., předkládám těchto 49 pozměňovacích návrhů písemnou formou, tzn. předložením zmíněného materiálu.

Dovolte mi přednést zdůvodnění pouze k nejpodstatnějším a nejsledovanějším tématům, která jsou z hlediska veřejnosti v této novele obsažena.

Za prvé navrhuji, aby maximální limit pojištění vkladu byl zvýšen z původních ve vládním návrhu uvedených 15 000 eur na 100 000 eur. Může se zdát, že je to návrh, který se významně odchyluje od záměru vlády, je to více než šestinásobek vládou navržené částky. Důvodem pro navržení tohoto limitu pojištění je ale skutečnost, ke které došlo v České republice a která je nepochybná a ze které odvozuji, že bez ohledu na výši limitu uvedenou v tomto zákoně veřejnost, tj. vkladatelé postižení zánikem či problémy bank, vkladatelé, kteří budou čekat na výplatu svého pojištění právě na základě tohoto zákona, budou ode dneška do budoucna v každém případě požadovat, aby Česká národní banka pokračovala v časové řadě, kterou v minulosti dobrovolně - a zdůrazňuji slovo dobrovolně - nad rámec zákonem stanoveného pojištění vyplácela.

Do této časové řady, ve které byly vypláceny 4 miliony korun namísto zákonem stanoveného pojištění, se navíc připojil i český parlament, který schválil speciální ustanovení, kterým bylo uloženo České bance vyplatit čtyřmilionový limit i v případě České banky.

Domnívám se, že tato časová řada zahájená Českou národní bankou, časová řada, ke které se připojil český parlament, již fakticky nemůže být přerušena, a proto navrhuji výši limitu, který by vzal tuto skutečnost na vědomí a který by do zákona korektně uvedl částku, která je stejně částkou, která bude muset být v budoucnu vyplácena.

V souvislosti s tímto návrhem navrhuji druhý návrh, který je analogií k návrhu, který sněmovna jednou přijala, a to je návrh, který říká, že podobně, tzn. v souladu s navrženou výší limitu, by mělo být postupováno i ve vztahu ke klientům bank, kteří uplatňují své právo vůči fondu pojištění, v kauzách, které se přihodily v nedávné minulosti. Je to ustanovení, proti kterému může být formální námitka jisté retroaktivity, nicméně opět uvádím, že dle mého názoru existuje-li časová řada řady bank, ve kterých se klienti dočkali čtyř milionů korun, není z této časové řady již možné se odchýlit, a proto navrhuji ustanovení, která tuto realitu respektují, a ustanovení tohoto typu nejsou ničím jiným než ustanoveními, která uvádějí znění zákona do souladu s běžnou praxí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se ujme slova pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, já mám ke sněmovnímu tisku 614 dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká bodu 17, je to § 14 odst. 1, kde se hovoří o minimální výši základního jmění. Doporučuji tuto výši základního jmění zvýšit s ohledem na celkovou situaci našeho bankovního sektoru a jednotlivých bank. Domnívám se, že bankovní trh v České republice je už plně saturován. Nechápu tento požadavek na zvýšení základního jmění jako určité zpřísnění, ale řekl bych, že je to určitý požadavek na další zkvalitnění bank a bankovních služeb v České republice právě s ohledem na to, aby bankovní domy vydržely určité otřesy, kterými prošla česká ekonomika a český bankovní systém, aby tyto banky skutečně garantovaly plnou ochranu věřitelů, tak jak je to v souladu s příslušným zákonem.

Proto doporučuji v bodě 17 § 4 odst 1 částku 500 milionů korun nahradit částkou - varianta 1: 800 milionů korun, varianta 2: 1 miliarda korun.

Druhý pozměňovací návrh se týká problematiky postižených bank a odškodnění takto postižených klientů. Svým způsobem je to určitá jiná varianta odškodnění klientů bank, než o které hovořil přede mnou pan poslanec a předseda rozpočtového výboru Tlustý.

Jsem si vědom určité retroaktivity této části zákona, pokud by v té podobě, jak ji přednesu, byla schválena.

Konkrétní znění tohoto pozměňovacího návrhu. Do čl. II - Společná a přechodná ustanovení - vložit bod 9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP