(15.10 hodin)

(pokračuje Filip)

Jde tedy o to, že cenový skok, tak jak nám ho tady představuje, prostě není reálný a realistický. A pokud jde o zvýšení cen ropy, tady s panem předsedou vlády musím zcela souhlasit. Je pravda, že ceny ropy pravděpodobně neklesnou, a očekával bych ještě při debatě o energetickém zákonu nebo v jiné souvislosti skutečnou debatu o koncepci energetiky v ČR, o tom, jakým způsobem lze snížit potřebu ropy v českém průmyslu a v české dopravě, a to například další elektrifikací železnic a využitím našich zdrojů, včetně zdrojů z Jaderné elektrárny Temelín.

Takže pokud jde o ekonomické a politické důvody případné podpory nebo nepodpory rozpočtu, mohu garantovat panu předsedovi vlády, že nemáme žádné přísné politické důvody pro to, abychom rozpočet a priori odmítali, ale chceme pravdivé zdůvodnění jednotlivých položek, jejich čerpání, a nikoliv hezkou řeč, ale bohužel jenom zpolovic pravdivou.

Děkuji vám. (Ojedinělý potlesk z levé strany jednací síně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Jako další se opětovně přihlásil poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych se především vyjádřit k tomu návrhu, který tady padl, aby se tento návrh odložil, aby se neřešil ještě na této schůzi. Chci říci všem, kteří o tom budou rozhodovat, těm, kteří tu diskusi sledují, že tato sněmovna má jedinečnou šanci vyřešit v tuto chvíli problém tehdy, kdy existuje a kdy je nejvážnější, nikoliv ho řešit ve chvíli, kdy uplyne celá řada měsíců. Pokud totiž tato sněmovna schválí zákon s pozměňovacími návrhy tak, jak byly navrženy, nebo s některými z nich, pak je tady možnost, aby tento zákon platit již od 1. listopadu, nejpozději však od 1. prosince nebo Nového roku, čili v řádu několika týdnů. V opačném případě, a pak bych samozřejmě rozuměl té argumentaci, že nevíme, kde budou světové ceny ropy někdy na jaře příštího roku, ale tato argumentace by platila pouze pro případ, že tento návrh by nebyl schválen a že by se vše řešilo nějakým zvláštním novým návrhem vzešlým z vlády nebo odjinud, protože pak by nastoupila procedura trvající zhruba dva měsíce. Takže to je velmi vážný argument proti návrhu pana kolegy Sobotky a já pevně doufám, že každý, až bude o tom návrhu hlasovat, tak že každý vezme tuto věc v úvahu.

Pokud už mám slovo, chci se vyjádřit ke dvěma věcem, které tady zmínil pan předseda vlády. Za prvé považuji za ne zcela korektní argumentaci, že snížení spotřebních daní nemusí znamenat snížení ceny benzinu a nafty u prodejců. Samozřejmě, že to nebezpečí tady je. Ale pokud by vláda sama, dokonce ústy svého předsedy konstatovala, že to je jakýsi automatismus, že vše shrábnou, řečeno lidově, distributoři a prodejci těchto pohonných hmot, pak by sama vláda rezignovala na činnost a řízení jednoho z klíčových úřadů, které má, tzn. Úřadu pro hospodářskou soutěž, který samozřejmě musí prokazovat, že nedochází ke kartelovým dohodám, že vytváří nějakým způsobem cenu. A nevím, jak by jednotliví prodejci dokladovali případné nesnížení ceny nebo snížení ceny např. jenom o korunu nebo 1,20 Kč v případě, že by tady byl jednoznačně přijat takovýto návrh.

Pokud jde o rozpočtovou argumentaci, pak za prvé nechápu, proč se tady předseda vlády vůči parlamentu odvolává na dohodu dvou politických stran. Tady je svéprávný parlament, který by měl rozhodovat o návrhu rozpočtu podle ekonomických kritérií. Pokud tady pan předseda vlády straší zvýšením deficitu o 10 nebo 11 mld. korun, pak bych chtěl říci, že včera schválený rozpočet vlády nebo vládou navržený rozpočet obsahuje celkový deficit všech veřejných rozpočtů 140 mld. korun. Čili v této sumě je 11 mld. Kč relativně menší částkou. A kromě toho je nutné říci, že částka jedenácti miliard korun oproti celkovým příjmům pouze státního rozpočtu samotného znamená jen o něco málo více než 1,3 % a znamená to, že předseda vlády nám sděluje, že vláda si není schopna poradit s takovým výpadkem, což je zhruba odpovídající tomu, jako kdyby nám domácnost s příjmem 15 tisíc korun řekla, že není schopna si poradit s výpadkem 200 korun. To srovnání v procentech je zhruba adekvátní.

Chápu obavy pana předsedy vlády o to, že by mohlo dojít k nějakým diskusím s EU. Jsem více optimista, pokud jde o snižování ceny ropy, a mohu jej i další členy sněmovny ujistit, že pokud dojde ke snížení světové ceny ropy a vláda podá návrh na opětovné zvýšení této daně, pak že v souladu s touto strategií to podpoříme, protože chápeme, že určité požadavky v tomto směru jsou. Ale vláda má reagovat na obecnou, momentální hospodářskou situaci a má na ni reagovat operativně. Proto ještě jednou vyzývám, aby se tento návrh neodkládal, ale aby tato sněmovna, nechce-li už tak učinit vláda, rozhodla co nejrychleji, tedy ještě na této schůzi sněmovny.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rovněž se domnívám, že přerušení projednávání tohoto bodu až do hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu v prvním čtení je odložení nepřiměřené. Navrhuji, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno, a byl vrácen k projednání rozpočtovému výboru. To proto, že žádný z dnes předložených pozměňovacích návrhů s výjimkou toho mého nebyl rozpočtovým výborem projednán.

Procedurální návrh tedy zní: přerušit projednávání a vrátit k projednání rozpočtovému výboru.

A ještě několik komentářů. Když vloni v červnu sociální demokracie a čtyřkoalice zvýšily spotřební daň a ODS proti tomu namítala, politickou stabilitu to neohrozilo. Ohrozilo to ceny benzinu a ohrozilo je to přesně tak, jak jsme předvídali. Odvozuji z toho, že když pohyb jedním směrem neznamenal politickou nestabilitu, těžko by mohl vyvolat politickou nestabilitu návrat do původního stavu. A jak jsem tady zdůvodnil, můj návrh je návrhem, který se vrací k původnímu inkasu státu z pohonných hmot. Nic víc, nic míň.

Za druhé mi dovolte konstatovat, že dnešní jednání bychom si odpustili, kdyby sociální demokracie a čtyřkoalice právě loni na jaře nepodpořily zvýšení spotřební daně z pohonných hmot, a s velkou lítostí konstatuji, že podpořily, a dnes tady řešíme následky této podpory. Dodám, že nejenom následky, ale i samozřejmě vliv dalších kroků, nicméně prvotním podnětem, který odpoutal ceny pohonných hmot od 20 korun, bylo právě ono zvýšení spotřební daně, které zmiňované strany podpořily.

A naposledy: pane předsedo vlády, když si vaše vláda tak lehce poradila s mimořádnými příjmy z prodeje telekomunikačních licencí, a s 20 mld. si poradila opravdu velmi lehce, dovolím si předpovědět, že s 10 mld., i když s opačným znamínkem, si poradíte lehčeji, to znamená 20/2, a předvídám, že šlo-li s 20 mld. nakládat lehce, s deseti by to mělo jít lehoučce.

Děkuji vám. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kořistka, doufám se hlásí normálně do rozpravy? Ano, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nejdříve řeknu krátký pozměňovací návrh k mé novele. Tento se týká doby účinnosti tohoto zákona. Navrhuji datum od 1. 12. 2000.

A nyní mi dovolte, abych zareagoval velice stručně na to, co tady řekl pan premiér před nějakou dobou. On se tady plamenně rozhovořil o tom, že vláda v minulosti prosazovala snížení DPH z 25 % na 5 % u restaurační a pohostinské činnosti, ovšem opomněl dodat, že to nebyla vláda, kdo toto navrhoval, ale byl jsem to já, kdo tady předložil tento návrh do sněmovny, a formou pozměňujícího návrhu se dostal do vládního návrhu této novely.

A ještě bych chtěl říct jednu pikantnost: stanovisko vlády tehdy bylo velice negativní. Takže já vítám posun pana premiéra v jeho myšlení, že vlastně dneska má stanovisko opačné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP