(15.20 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Chtěl bych ještě říci jednu věc. Zaznělo zde něco v tom smyslu, že tehdy se hovořilo o tom, že se sníží ceny potravin a restaurační činnosti. Již tehdy jsem upozorňoval na to, že to nelze očekávat, že spíše lze očekávat, že zbude více zdrojů těmto podnikatelům na investice. A jsem přesvědčen, že se to tak činí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, dám hlasovat o dvou procedurálních návrzích, z nichž první je procedurální návrh pana poslance Sobotky přerušit tento bod před ukončením podrobné rozpravy a projednat ho po projednání státního rozpočtu v prvním čtení. Prezentoval jsem to dobře? Jestli ano, tak jsem žádán, abych vás odhlásil. Já vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Předpokládám, že všichni zájemci o hlasování už došli.

 

Dám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky. Kdo je pro jeho návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti jeho návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 189 poslanců hlasovalo 70 pro, 106 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý procedurální návrh je návrh pana poslance Tlustého přerušit projednávání tohoto bodu a vrátit rozpočtovému výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 190 hlasovalo 129 pro, 47 proti. Návrh byl přijat. Tento návrh jsme vrátili rozpočtovému výboru k novému projednání.

 

Děkuji všem zúčastněným.

 

Před projednáváním bodu 30 se přihlásila o slovo paní poslankyně Machatá. Prosím o pozornost slovům paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádala o vyslechnutí mého procedurálního návrhu.

Vzhledem k tomu, že jako pevný bod byl dnes zařazen jako třetí bod dnešního jednání vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21 o bankách, a zasahuje tím mezi body 30 a 31, které spolu věcně a argumentačně souvisejí, prosím ctěnou sněmovnu o revokaci rozhodnutí a o zařazení bodu č. 20 jako čtvrtého bodu dnešního jednání.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozuměl jsem návrhu paní poslankyně tak, že se spojí body 30 a 31 k sobě, ve stejné rozpravě, a tím pádem se zbavíme problému, který bod je na tomto jednání třetí. Doufám, že jste všichni rozuměli. Nechám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 190 poslanců 150 hlasovalo pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy projednávat body 30 a 31 pohromadě.

Dostáváme se k bodu 30, kterým je

 

30.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/91 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

 

Prosím o klid i pana ministra Fencla.

Prosím pana poslance Krásu, aby jako zástupce navrhovatelů uvedl tento návrh.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, moje vstupní řeč ve druhém čtení návrhu zákona, kterým se prodlužuje zákon tzv. lustrační na neomezenou dobu, bude velmi stručná.

Ústavně právní výbor projednal návrh předložený mnou a dalšími kolegy poslanci a doporučil jeho projednávání v Poslanecké sněmovně tak, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila s tím, že přijal pouze jeden pozměňovací návrh, a sice takový, aby lustrační osvědčení nebylo předkládáno občany, kteří se narodili po 1. 12. 1971, to znamená, kterým v roce 1989 nebylo ještě 18 let. Já za navrhovatele s tímto návrhem souhlasím.

Vím, že jsem svou vstupní řečí možná trochu ubral možnost vystoupit paní zpravodajkyni, ale nepovažuji za důležité ve druhém čtení vést rozpravu, která probíhala především v prvním čtení, a to o smyslu lustračních zákonů. Myslím, že sněmovna tím, že v prvním čtení propustila tento návrh zákona do dalších čtení, se jasně vyslovila pro to, že lustrační zákony mají platit i v dalším období.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zástupce navrhovatelů, vy jste nyní promluvil jako zpravodajka ústavně právního výboru. Nevím tedy, co nám sdělí paní zpravodajka.

 

Poslankyně Marie Machatá: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych především poděkovala panu navrhovateli za ochotu mě zastoupit v mé funkci. Samozřejmě nebudu již citovat usnesení ústavně právního výboru z jeho 53. schůze, které zaznělo z úst pana navrhovatele. Nicméně bych se tímto přihlásila do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Rozuměl jsem dobře, že jste chtěla spojit rozpravy k oběma těmto návrhům? (Poslankyně Machatá: Ano.) Prosím proto pana poslance Krásu, aby uvedl i bod 31. Prosím, abyste promluvil jako zástupce navrhovatelů.

 

31.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/92 Sb.,
o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení

 

Poslanec Václav Krása: Za navrhovatele chci uvést pouze to, že navrhovatelé souhlasí se změnami, které navrhl ústavně právní výbor v předloženém návrhu zákona, který se týká prodloužení tzv. lustračního zákona pro kategorie pracovníků v armádě a v bezpečnostních složkách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP