(15.40 hodin)

(pokračuje Filip)

Jsem tedy přesvědčen, že jakékoliv prodlužování této politické kauzy tak jako tak narazí na evropskou judikaturu, a je jen otázka, jestli chceme takovou mezinárodní evropskou ostudu mít.

Navrhuji, aby jak tisk 596, tak tisk 597 byly po obecné rozpravě zamítnuty.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: Pane předsedo, já jen připomínám, že jsem byla přihlášena do obecné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já vám uděluji slovo v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Marie Machatá: Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na svém 25. zasedání Poslanecká sněmovna projednala novely tzv. lustračních zákonů, které obsahují prodloužení jejich platnosti, a to tak, že se slova o pozbytí platnosti prostě vypouštějí. Vzhledem k usnesení ústavně právního výboru nezbývá zřejmě tedy, než respektovat rozhodnutí, že nekvalitní zákon, který umožňoval začlenění totalitních struktur do státních složek jednoduchou technikou, a to tak, že místo jmenování byla dotyčná osoba pouze pověřena řízením, čímž je anulován požadavek na lustrační osvědčení, zákon, který umožňoval, aby pod jmenovanou tzv. lustrovanou funkcí existovaly skupiny kompetenčně slabší, a tudíž bez požadavku na lustrační osvědčení, bez ohledu na to, zda tito byli nástroji totalitní moci, bude prodloužen a aplikován ve státní správě dále. Lze předpokládat, že dle stejných klíčů budou obsazována úřední místa i na krajích.

Nezbývá, než se smířit s těžkou realitou, že navrhovatelé nebyli schopni minimálně během dvou posledních parlamentních let - protože lhůta pozbytí platnosti byla samozřejmě již známa při přijetí zákona - vypracovat exaktnější formu zákona, že nebyl spolu s reformou veřejné správy přijat zákon o státní službě. Je zřejmě nutné se smířit se skutečností, že jediné zákonodárné těleso této země se i nadále bude řídit momentálními emocemi a nebude dbát o čistotu zákona a konstrukci srozumitelného právního řádu.

Proto opět a bez jakýchkoliv podmínek navrhnu v podrobné rozpravě usnesení, kterým by bylo umožněno otevření všech svazků složek SNB, VB, StB a SNV. Jeho přijetím a následným zákonem by bylo ukončeno období her na pravá a planá obvinění, skončila by éra mediálně politických triků typu aféry Olovo. Pak bude jasné, kdo je vinen a kdo vinen není.

Věřím, že zejména navrhovatelé, kteří chvályhodně a důsledně dle důvodové zprávy dbají o ochranu práv spojených s výkonem některých funkcí, dbají o neprorůstání bývalého totalitního režimu do demokratických institucí, budou hlasovat pro návrh mého usnesení. Pokud by tomu tak nebylo, pak jejich argumentaci pro prodloužení zákona opravdu nerozumím a musela bych se s politováním ptát této Poslanecké sněmovny, kdo má v této sněmovně své sluhy.

Děkuji za pozornost a hlásím se tímto do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Machaté. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dovolím si zareagovat na některé výtky, které byly vzneseny vůči předloženému návrhu zákona. Chtěl bych znovu říci - a řekl jsem to už ve své úvodní řeči v prvním čtení - že lustrační zákon v Německu je podstatně přísnější než náš lustrační zákon a jde do mnohem větší hloubky u všech orgánů státu než lustrační zákon České, potažmo Československé republiky, protože byl přijat v době, kdy existovala ještě Československá republika.

Pokud jde o Polsko, mně se zdá, že pan profesor Jičínský tady možná trošku záměrně klame Poslaneckou sněmovnu, protože ten spor, který se odehrával v Polsku, nebyl o tom, že tito lidé neprošli lustračním osvědčením, a tudíž zda mohou kandidovat, nebo ne. U těchto lidí se zkoumalo, jaký byl vůbec jejich vztah k bývalé moci, k bývalé policejní moci komunistického režimu, a prokázalo se, že tito lidé neměli evidentně spojení s touto bývalou mocí, a proto mohou kandidovat oba na prezidentský úřad. Ale i lustrační zákon Polské republiky zcela jasně říká, že pokud by nevyhověli požadavkům jejich lustračního zákona, nemohli by se účastnit těchto voleb.

Já si myslím, že smysl našeho zákona i lustračních zákonů států, které prošly komunistickou minulostí, má obdobného ducha. V našem zákoně je jasně stanoveno, že pokud někdo nevyhoví podmínkám, to znamená, že se prokáže, že spolupracoval s StB, že spolupracoval evidentně s touto mocí, nevyhovuje podmínkám pro výkon ve státní službě v České republice. Já jsem přesvědčen, že duch obou zákonů, jak v Polské republice, tak v České republice, ale třeba i ve Spolkové republice Německo, je zcela stejný, a mně se zdá, že pan profesor Jičínský tady záměrně trochu povídal o jiném smyslu těchto zákonů.

Pokud jde o výtku, že předkladatelé měli dostatečně dlouhou dobu, aby připravili kvalitní novelu těchto zákonů, my jsme jasně řekli i v důvodové zprávě a zaznělo to i v mé úvodní zprávě v prvním čtení, že tato novela je dávána jen proto, že vláda České republiky nepřipravila nové znění lustračních zákonů, že nepřipravila zákon o státní službě, kde by stanovila podmínky výkonu státní služby vzhledem k minulosti uchazečů o státní službu, a že tato novela je pouze nouzovým řešením, které má ochránit stát a státní instituce před pronikáním lidí, kteří zcela jasně zklamali a vědomě spolupracovali s tehdejší komunistickou mocí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Znovu se hlásí pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, nechci sněmovnu dlouho unavovat tím, že bych vedl se zástupcem předkladatele právní diskusi. Řekl jsem již v obecné rozpravě k prvnímu čtení, že to nehodlám učinit, protože vím, že by to bylo marné. Protože ale pan poslanec Krása znovu dokázal, že říká jen to, o čem si sám myslí, že to tak je, a neslyší to, co říká druhý, považuji za nezbytné této sněmovně opakovat základní rozdíl mezi koncepcí lustračního zákona u nás a v Polsku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP