(16.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy k bodu 31? Paní poslankyně Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: K bodu 31. Odvolávám se na usnesení z 53. schůze ústavně právního výboru, kdy ústavně právní výbor přijal pozměňovací návrh ve znění: V čl. 1 vložit nový bod 1, který zní: Za § 10 se vkládá nový bod 10A, který zní: "Ustanovení tohoto zákona se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971." Dosavadní text  článku 1 § 11 se označuje jako bod 2.

Opět k návrhu usnesení, které jsem přednesla k bodu 451, tentýž text použiji i u zákona č. 279/1992 u předkládané novely, to znamená: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky k 31. 12. 2000 předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil zpřístupnění celých svazků složek SNB, VB, StB, SNV vedených o občanech v nestátních a hospodářských subjektech v období od 1. 1. 1946 do 31. 12. 1990."

To je můj návrh usnesení a pozměňovací návrhy z ústavně právního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Končím podrobnou rozpravu k oběma návrhům zákonů uvedeným pod body 30 a 31. Děkuji panu poslanci Krásovi i paní poslankyni Machaté a prosím, abychom se plně věnovali dalšímu bodu, kterým je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

 

Jde o pokračování přerušeného jednání z 15. září. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Tlustý.

Vedli jsme v pátek 15. září podrobnou rozpravu, kterou jsme ukončili před přerušením, a budeme tedy v této chvíli pokračovat v podrobné rozpravě. Táži se, kdo se hlásí o slovo do pokračování podrobné rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Dívám-li se dobře, tak rozumím, že se nikdo nehlásí, a proto se táži na závěrečná slova ministra financí, přeje-li si. Pana zpravodaje Tlustého, event. pana zpravodaje Holáně z výboru pro evropskou integraci. Ne.

Nejsem si jist, jaké zazněly návrhy při podrobném projednání. Byl tam návrh na zamítnutí nebo vrácení? Nebyl. Pak mi dovolte, abych ukončil druhé čtení tohoto návrhu touto velmi rychlou cestou a poděkoval panu ministru financí i panu poslanci Tlustému.

 

Dostáváme se k bodu 32, kterým je

 

32.
Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. …/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 624/ - druhé čtení

 

Prosím opět pana poslance Krásu, aby návrh zákona uvedl. Nerozuměl jsem gestikulaci pana poslance. Chviličku máme počkat na materiály? Ano. Vidím, že u stolku zpravodajů se posadil i pan poslanec Gongol s předstihem, než jsem ho k tomu vyzval, takže máme kus upracováno.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vám jménem předkladatelů předložil návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, který máte uveden v tisku 624.

Smyslem předloženého zákona je zajistit určité prostředky z privatizace, které jsou deponovány ve FNM, na budoucí transformaci penzijního systému. Já jsem velmi podrobně v prvém čtení zdůvodnil, co vedlo navrhovatele zákona k předložení tohoto zákona, a sice fakt, že prostředky z privatizace, prostředky, které jsou jedinečné a neopakovatelné, jsou postupně rozpouštěny do programů, které by měly být hrazeny z prostředků státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP