(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže já myslím, že bude lepší, když paní kolegyně přesně zopakuje svůj procedurální návrh. Jen upozorňuji, že jednací řád zná pouze návrh na odročení, tedy na odročení do určité doby nebo do splnění určité podmínky.

 

Poslankyně Marie Machatá: Na odročení do doby, než bude vypracován zvláštní zákon, o kterém hovoří zákon předkládaný, který stanoví jasné upotřebení prostředků vyčleněných z Fondu národního majetku. Je to zákon, o kterém se hovoří v článku 2 navrhovaného zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, dobře, tak zní návrh paní kolegyně Machaté. Procedurální návrh na odročení, o kterém rozhodneme v hlasování. Ano, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, místo přerušení tam budeme používat odročení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny, aby zaujali svá místa, neboť v tuto chvíli zahájím hlasování o procedurálním návrhu paní kolegyně Machaté.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 99. Ptám se, kdo je pro návrh na odročení. Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 73, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Mou povinností je se ještě jednou ujistit, že nikdo nemá v úmyslu vystoupit v rámci obecné rozpravy. Ne, proto obecnou rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy, které v jejím rámci zazněly a o kterých bychom měli rozhodnout v hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, byl to v prvé řadě návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zkuste prosím zrekapitulovat všechny, jestli se shodneme i na pořadí hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pokud by tento návrh nebyl přijat, pak je tady návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, to byl jeden návrh takto podmíněný. Aha, tak to ano, já měl pocit, že jsou to dva návrhy, potom bychom volili opačný postup hlasování.

Dobře, první návrh, o kterém rozhodneme v hlasování, je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Opakuji znovu, že budeme hlasovat o návrhu zamítnout předložený návrh zákona.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 101. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 95, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě počkáme s případným hlasováním o tom podmíněném návrhu, zda nezazní námitka zpochybňující výsledek hlasování. Tak prosím o chvíli strpení, než abych riskoval procedurální při o tom, kdy lze či nelze zpochybnit výsledek hlasování. To raději počkáme na písemný záznam.

Takže technická závada znamená, že písemný záznam není k dispozici. Nechám hlasovat o tom podmíněném návrhu s tím, že všichni víte, že objeví-li se námitka, poté rozhodneme o jejím osudu hlasováním. Takže další návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, je návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 102. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 94, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že výsledky hlasování v obou dvou případech byly totožné, nepředpokládám, že by se někdo dopustil dvakrát za sebou stejné chyby, i když i to je možné.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám zde dvě písemné přihlášky, pana poslance Doležala a pana poslance Gongola. Chci se ujistit, zda se hlásíte do podrobné rozpravy? Ne, takže pouze pan poslanec Doležal, který má slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane premiére, dovolte, abych navrhl krátký pozměňovací návrh, a to článek I odst. 1 vypustit a k odst. 2 mám dvě varianty. Varianta A: slova "dvě stě miliard korun" nahradit slovy "peněžních prostředků", varianta B: číslo "dvě stě" nahradit číslovkou "čtyřicet".

Variantu A si dovolím krátce odůvodnit, protože už tady zaznělo mnoho důvodů, proč je užitečné určovat číslovku dopředu, než bude známa reforma důchodová. Tak si myslím, že může být dána možnost finanční prostředky připravit, ale samo nám není jasno kolik.

Varianta B: minulý týden jsem vyslechl interpelace na předsedu vlády, který zde sdělil, že správná číslovka je "čtyřicet", proto ji též navrhuji, abychom si mohli porovnat, jestli pan premiér dostojí svému slovu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Druhý přihlášený je pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, abych rozšířil rozhodovací prostor při hlasování o tomto textu, dovolte mi přednést následující pozměňující návrh, který zní:

V článku I návrhu se doplňuje bod 3 a ten zní: § 19 odst. 1: Fond hradí veškeré výdaje vyplývající z jeho činnosti a veškeré náklady s jeho činností spojené ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Odst. 2: Rozpočet fondu obsahuje očekávané příjmy, jakož i odhadované výdaje v rozpočtovém roce. Výdajová stránka rozpočtu fondu je členěna ve shodě s jednotlivými účely, pro něž lze použít majetek z fondu podle § 18 odst. 2 tohoto zákona.

Odst. 3: Vláda předkládá návrh rozpočtu fondu na příslušný rok ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu spolu s návrhem státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Budu opět stručný. Doporučuji po podrobné rozpravě tento návrh k zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Prosím další přihlášky. Další přihlášky nejsou, proto podrobnou rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Zazněl jediný návrh na zamítnutí. Já doporučuji, pane předsedající, abyste dal o něm hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Opět vás odhlašuji a prosím, abyste se identifikovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP