(17.00 hodin)

(pokračuje Pešán)

A nyní mi dovolte přednést několik legislativně technických úprav.

1. V § 1 zákona ve větě první a třetí, v § 3 odst. 2 zákona zrušit slovo "socialistické".

2. V § 4 odst. 2 návrhu zákona za slova "Ministerstvo zemědělství" vložit slova "dále jen "ministerstvo" a v § 8 odst. 2 ve druhé větě návrhu zákona nahradit slova "Ministerstvo zemědělství" slovem "ministerstvo".

V § 7 odst. 1 návrhu zákona ve větě první a druhé, v § 8 odst. 1, v § 8 odst. 2 ve větě první a v § 8 odst. 4 nahradit slova "Ministerstvo zemědělství" slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

Za další - v § 10 odst. 2 a 3 zákona, v § 11 odst. 2, v § 18 odst. 8, v § 20 větě první a druhé, v § 21, v § 23 odst. 1 větě první a druhé a v § 23 odst. 2 slova "Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství" nahradit slovem "ministerstvo".

A za poslední - nové znění čl. II zní: "Čl. II - Ve vyhlášce č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, se § 5 zrušuje."

Pane předsedající, to je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také já děkuji vám, pane kolego. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Proto podrobnou rozpravu končím.

Končím tím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.

 

Dalším bodem je bod č. 34, kterým je

 

34.
Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
/sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se být velmi stručný v tomto nabitém dni. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vzniká, jak už určitě víte, ze stávajících pracovišť, které ve Zlíně přítomna jsou. Vaši pozornost bych chtěl upnout jedině k ekonomickým dopadům tohoto navrhovaného zákona. Ze situace vyplývá, že jediné, o co by se celá záležitost měla prodražit, je zhruba 3,9 mil. korun na nárůst akademických funkcionářů, všechno ostatní zůstává přibližně ve stejném režimu a jde o investice, provozní zaměstnance, provoz budov atd. Čili to je jediná podstatná změna k horšímu, řekněme. Vše ostatní je ve prospěch toho, aby univerzita byla zřízena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi za velmi výstižnou stručnou předkládací zprávu či úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 644/1.

Já prosím paní kolegyni Šojdrovou, aby se ujala slova jako zpravodajka výboru.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati dne 13. září a po rozpravě přijal usnesení, které jste obdrželi jako číslo tisku 644/1.

Ve svém usnesení pod č. I doporučil výbor Poslanecké sněmovně schválit předlohu zákona ve znění pozměňovacích návrhů.

Já si v tuto chvíli dovolím jen informovat sněmovnu o tom, že výbor projednal návrh zákona zodpovědně za přítomnosti stávajícího rektora Vysokého učení technického v Brně a zástupců obou zlínských fakult a po podrobné rozpravě přijal komplexní pozměňovací návrh. V podrobné rozpravě si dovolím vás na tento komplexní pozměňovací návrh upozornit. Tímto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona ve znění usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní kolegyně Šojdrová. Prosím.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Jak jsem již ve své zprávě zpravodaje upozornila, tak výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který je souhrnem legislativně technických úprav nezbytných k tomu, aby návrh zákona mohl být přijat. Upozorním na drobnou závadu v tisku 644/1, kde pod bodem 1 výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona s těmito ne připomínkami, ale - dovolím si změnit - pozměňovacími návrhy, aby potom nedošlo ke zbytečné diskusi.

Jinak legislativně technické návrhy, které máte v usnesení písemně k dispozici, byly přijaty jednomyslně a všichni zástupci poslaneckých klubů přítomní na výboru toto usnesení podpořili. Čili - tím považuji za dosti učiněno povinnosti zpravodaje přednést komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat výborem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Žádnou neregistruji, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Vážené kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali blok druhých čtení návrhů zákona a dostáváme se k zákonům v prvém čtení, a to k bodům 39, 40 a 41.

Tím prvním z bloku prvních čtení je bod č. 39, kterým je

 

39.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání
finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 714/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Stanovisko České národní banky bylo rozdáno jako sněmovní tisk 714/1.

Upozorňuji, že jednání o tomto návrhu bude probíhat podle § 90 našeho jednacího řádu, který umožňuje vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení.

Nyní prosím, aby se z pověření vlády ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda si dovoluje předstoupit před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky s návrhem zákona, který se prakticky neliší od stejného návrhu, který už byl jednou, a to pro vládu jakožto předkladatele neúspěšně, Poslaneckou sněmovnou projednáván. Tehdy také Poslanecká sněmovna doporučila vládě, aby hledala i jiné formy řešení problémů, který mají někteří členové družstevních záložen a spořitelních družstev v České republice, a to cestou půjčky od Konsolidační banky.

Myslím, že nemá velký smysl vracet se k tomu, proč se vláda snaží situaci v tzv. kampeličkách tímto způsobem řešit. Připomenu jenom základní věc, základní skutečnost, která je problémem, který se vláda pokusila svým rozhodováním oslovit a pro který předstupuje před Poslaneckou sněmovnu. Tímto problémem je skutečnost, že členové úvěrových družstev a družstevních spořitelen, jejichž ústavy se ocitly v situaci, že nejsou schopny vyplácen vklady, jsou pojištěny, a to u zajišťovacího fondu. Tento fond však nemá dostatečné prostředky, přičemž jde o fond, který byl založen na základě zákona, a také zákonem bylo definováno, jaký rozsah těch prostředků by měl být, resp. jak by měl být naplňován z prostředků jednotlivých družstevních záložen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP