(17.20 hodin)

(pokračuje Pilip)

Já už jsem při tom minulém jednání říkal, že i ta Konsolidační banka je řešení, které také není ideální, že je pořád jenom o trochu lepší než řešení na úkor dluhopisů. Ale že nejlepší řešení by bylo řešení prostřednictvím státního rozpočtu. Respektoval jsem ale, že prostředky - minimálně pro tento rok - státního rozpočtu toto řešení neumožňují.

Nicméně od té doby se objevil ten mimořádný příjem, který dává možnost takovýto mimořádný výdaj na toto konto hradit. Myslím, že věcí, které by žádaly takovéto mimořádné řešení, je jen několik málo a že by se rozhodně vešly do těch očekávaných 20 miliard. Myslím si, že výdaj na kampeličky by byl jedním z nich, umožnil by řešení velice rychlé, a pokud by sněmovna deklarovala shodu na tomto řešení, pak by to úřadování ještě několik měsíců trvalo, minimálně do schválení státního rozpočtu, ale klienti kampeliček by mohli mít jistotu, že politická vůle v této sněmovně existuje.

Z tohoto důvodu bych rád vyzval vládu, aby zahrnula tento výdaj do státního rozpočtu na příští rok. Nemyslím si, že je nutné tam zahrnout celou částku 6 miliard, protože to čerpání může být postupné. Vláda ten rozpočet, pokud vím, ještě neodeslala, čili ta možnost tady stále ještě je. V souvislosti s tím bych navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu, aby zahrnula prostředky potřebné na doplnění fondu určeného k pomoci nebo k odškodnění klientů kampeliček do výdajů státního rozpočtu na rok 2001.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Mám zde další přihlášené kolegy, nicméně o slovo požádal předseda vlády, který má přednostní právo vystoupit, takže mu v tuto chvíli uděluji slovo. Připraví se pan poslanec Doktor, po něm pan poslanec Recman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vláda zde byla několikrát dotázána, proč nevysvětlila jasně svůj nesouhlas s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny. Třebaže pan ministr financí a místopředseda vlády s jemností sobě vlastní toto zdůvodnění podal, zdá se, že jej někteří nepochopili, a dovolte mi proto, abych vám toto vysvětlení podal s brutalitou sobě vlastní.

Poslanecká sněmovna svým návrhem, aby Konsolidační banka poskytla úvěr na krytí tohoto programu, vyzvala vládu ke spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Protože podle platného obchodního zákoníku se úvěrového podvodu dopouští ten, kdo poskytne úvěr, aniž by bylo zřetelné, že tento úvěr může být splacen. V rozpravě, která se minule v Poslanecké sněmovně konala, i ze strany zastánců tohoto řešení jednoznačně zaznělo, že se nepředpokládá splacení tohoto šestimiliardového úvěru. A to je - stručně řečeno - odpověď na otázku, která zde v rozpravě ze strany mých předřečníků padla.

Jsem plně přesvědčen o tom, že návrh usnesení sněmovny byl nesen dobrými úmysly, že si někteří poslanci, kteří toto navrhovali, tento trestný čin úvěrového podvodu prostě neuvědomili. Nicméně i když nevědomost hříchu nečiní, je to tak.

Pan poslanec Pilip zde v minulé rozpravě řekl jednu moudrou větu. Řekl, že sněmovna váhá mezi dvěma řešeními, řešením dluhopisovým a dluhopisovým, protože i ztráta Konsolidační banky by se musela nakonec uhradit dluhopisy. Ale rozdíl je v tom, že by nešlo o již zmíněný trestný čin, který jsem doufám zcela jasně popsal.

Rozpočet byl vládou schválen, je hotov, je odesílán do Poslanecké sněmovny a v každém případě platí, že platí i to, že vláda se musí řídit platnými zákony v době, kdy rozpočet schvaluje, a žádný zákon o kampeličkářích bohužel nemluví.

Já se vám přiznávám, že jsem velice váhal, zda podpořit dluhopisový program, protože vím, že jsou dva silné argumenty proti. První - že tito lidé vlastně naletěli na vysoké nabízené úroky a neuvědomovali si, že čím vyšší je úrok, tím vyšší je i riziko. Druhý důvod je ten, že tito lidé nebyli ve svých kampeličkách prostí střadatelé, ale byli svým způsobem v postavení analogickém postavení akcionářů. Protože jako družstevníci byli spoluvlastníky těchto kampeliček, a mohli tedy ovlivňovat, ač tak nečili, jejich management.

Přesto u mne převážil názor, že je zapotřebí kampeličkářům pomoci, a jediným důvodem byl zákon z r. 1995 pana poslance Mandelíka, který byl, jak říká ministr financí, zákonem o špatné pojišťovně. Tento zákon dával kampeličkářům formální záruky, že jejich vklady jsou pojištěny, ale přitom jejich vklady ve skutečnosti pojištěny nebyly. Místo dlouhých diskusí bych vyzval ty, kdo chtějí kampeličkářům skutečně pomoci, zejména ty, jejichž usměvavé tváře zdobily první stránku časopisu Naše kampelička, a my všichni víme, o jaké poslance z této sněmovny se jedná, a tyto usměvavé tváře jsou nyní neseny na protestních demonstracích kampeličkářů, aby si uvědomili, že naším úkolem je těmto lidem z tohoto základního důvodu, z důvodu pochybení této sněmovny při schvalování tohoto zákona, pomoci. Je to naše morální odpovědnost. Nechť ti, kdo navrhují, aby tyto výdaje byly kryty ze státního rozpočtu, současně řeknou, na úkor jakých výdajů. A pokud to řeknou, mají šanci ve druhém čtení státního rozpočtu předložit pozměňovací návrh, že výdajová položka ve výši 6 miliard Kč půjde na kampeličky a o to se sníží výdaje na tu či jinou oblast ve státním rozpočtu.

Předmětem našeho sporu není celkový objem příjmů státního rozpočtu. Předmětem našeho sporu není ani celkový objem výdajů, protože ten je určen součtem příjmů a dohodnutého deficitu. Předmětem věcné a legitimní diskuse je distribuce těchto příjmů do výdajové struktury. To je vše. Čili jestliže tento zákon neprojde, bude to legitimní předmět sporu. Pouze znovu upozorňuji, že platí zákon zachování hmoty a energie a že to, co přidáte v jedné oblasti, musíte ubrat v oblasti jiné. Taková je logika.

Přeji tedy zejména těm, kdo se nechali usměvavě fotografovat do časopisu, který doporučoval střadatelům, aby investovali do kampeliček, aby podpořili tento zákon. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uděluji slovo panu poslanci Doktorovi. Připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, uchopím vaši výzvu týkající se tématu zmedializovaných usměvavých tváří a chtěl bych vás, tak jako při naší minulé diskusi na téma družstevních záložen, požádat o jediné. Abyste měřil všem stejnou měrou, abyste se - pokud kritizujete poslance jedné části této Poslanecké sněmovny - stejně odvážně zahleděl i do druhé části Poslanecké sněmovny, abyste se stejně odvážně zahleděl i do lavic vyhrazených pro členy vlády sociální demokracie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP