(17.30 hodin)

(pokračuje Doktor)

I členové vlády současné sociální demokracie byli těmi usměvavými tvářemi, které se nechaly s oblibou medializovat na stránkách časopisu Naše kampeličky.

Dovolte, abych se vyjádřil k návrhu tisku 714, který předložila vláda k opětovnému projednání naší Poslanecké sněmovně. Po pravdě řečeno, myslel jsem si, že jde o pokus o špatný vtip, a říkám to zcela upřímně a na rovinu, protože tisk důvodové zprávy je identický s důvodovou zprávou předloženou k projednání Poslanecké sněmovně v červenci letošního roku. Již to zde zaznělo a musím říci a opakovat, že ani slovem se předkladatelé v důvodové zprávě nepokusili vyvrátit námi navrženou techniku finanční výpomoci insolventnímu fondu pojištění.

Dovolte, pane předsedo vlády, abych s vámi nesouhlasil podruhé, a sice ve věci, tvrdíte-li, že vás Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením nabádala ke spáchání trestného činu. Usnesení Poslanecké sněmovny totiž nežádá vládu, aby pověřila Konsolidační banku poskytnutím úvěru. Žádá vládu, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Konsolidační banka není těleso jediné. Má docela složitou strukturu, např. Českou inkasní, Českou finanční, Revitalizační agenturu, podivnou instituci s názvem Kompo, a dovedu si docela dobře představit, že existují velmi složité, avšak použitelné finanční instrumenty pro řešení takové situace. Napadá mě příměr, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Zřejmě takový pokus nebo taková úvaha vedla vládu k návrhu tisku č. 714 a já bych chtěl uvést a doložit jen konzistentnost postoje Poslanecké sněmovny.

Ta v únoru letošního roku schválila usnesení, které žádalo vládu ČR, aby poskytla finanční výpomoc ve výši 3 mld. formou návratné půjčky. V červenci letošního roku požádala tatáž Poslanecká sněmovna o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6 mld. Kč. Vždy jsme říkali, že považujeme situaci, která vznikla kolem družstevních záložen a kolem insolventního fondu pojištění, za mimořádnou. Vždy jsme proto navrhovali zcela mimořádné prostředky k vyrovnání této situace. Jsme si vědomi toho, že kampeličkáři nejsou společnost, že jsou pouze částí naší společnosti a že je třeba přistupovat k řešení tohoto problému zejména s ohledem na to, abychom zbytečně nezadlužili naši budoucnost. Proto nadále odmítáme navržený způsob řešení a podávám návrh na zamítnutí tisku 714.

Proto přistupujeme na návrh formulovaný poslancem Pilipem, který vznikl ve společné dílně, a proto budeme hlasovat na podporu tohoto poslaneckého návrhu zejména proto, že znamená maximální motivaci na dosaženém výnosu z konkursu a vyrovnání. To je bod, u kterého bych chtěl skončit a na který bych se chtěl obzvlášť soustředit.

Součástí kalkulované ztráty, kterou jsme zde uváděli - a v této věci jsme se naprosto shodli - jsou úvahy o tom, jaký může být uvažovaný výnos z konkursu a vyrovnání majetku družstevních záložen. Myslím, že je nepochybné, že vzhledem k tomu, že jsme ztratili další tři měsíce, je předpokládaný výnos z konkursu a vyrovnání daleko nižší. Myslím, že liknavý postup ministra financí a vlády v této věci způsobil zbytečnou ztrátu, která vznikne odečtením výnosu z konkursu a vyrovnání a vloženými prostředky na řešení insolventnosti fondu pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Doktorovi. Slovo uděluji panu poslanci Recmanovi, připraví se pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chci z tohoto místa potvrdit určitou kontinuitu přístupu poslaneckého klubu KSČM k této problematice. Poslanecký klub KSČM již dlouhodobě prosazuje pomoc státu - a když hovořím o pomoci státu, mám na mysli vládu nebo Poslaneckou sněmovnu - členům zkrachovalých družstevních záložen. Výsledkem určitého tlaku jak poslanců poslaneckého klubu KSČM, tak samotných družstevníků bylo usnesení Poslanecké sněmovny z 22. schůze v únoru letošního roku, kterým doporučila sněmovna vládě poskytnout pomoc kampeličkám ve výši 3 mld. Kč, a to prostřednictvím Konsolidační banky. Tehdy předseda vlády i vláda tuto pomoc odmítli. Jsem rád, že vláda, předseda vlády a ministr financí změnili názor, což se projevilo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy předseda vlády Miloš Zeman slíbil podporu poškozeným družstevníkům, a to v celkové výši 6 mld. Kč. Jistě si vzpomenete, že tenkrát pomoc specifikoval ve čtyřech možných způsobech. Tím prvním způsobem byla přímá úhrada v rámci schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2000, který s tím ale samozřejmě nepočítá. Druhá forma pomoci je z Fondu národního majetku využitím tzv. účtu malé privatizace. Třetí možností bylo poskytnutí finančních prostředků z Konsolidační banky a konečně čtvrtou možností byla finanční výpomoc rovněž ze státního rozpočtu, ale prostřednictvím vydání státních dluhopisů podle zvláštního zákona.

Přiznám se vám, že mně osobně se nejvíce líbily varianty jedna a dvě, tzn. buď přímo úhradou ze státního rozpočtu ČR na rok 2000, anebo s využitím prostředků z FNM. Na druhé straně realita je taková, že obě tyto instituce, jak státní rozpočet, tak FNM, s těmito výdaji v letošním roce v takové výši nepočítají. A jak říká jedno přísloví, kde nic není, ani čert nebere a samozřejmě kde nevezme čert, nevezme ani vláda, ani Poslanecká sněmovna.

Vláda se v konečné fázi rozhodování přihlásila ke čtvrté variantě a předložila poslancům zákon o státním dluhopisovém programu ve výši 6 mld. Kč vydaných podle zvláštního zákona jako forma návratné finanční výpomoci pro Zajišťovací fond družstevních záložen. Byl poslancům předložen jako sněmovní tisk 653. Bohužel musím říci nebo potvrdit to, co všichni vědí, zejména družstevníci, že na 26. schůzi v červnu letošního roku byl návrh zákona zamítnut, a to především poslanci ODS a čtyřkoalice. Pro tento návrh zákona hlasovali pouze poslanci KSČM a ČSSD. Přitom i dnešní jednání potvrdilo názor, že pravicoví poslanci trvají na tom, aby tato návratná finanční pomoc byla provedena podle usnesení Poslanecké sněmovny a jako zdroje byla využita Konsolidační banka, a nikoli zvláštní forma zákona o státních dluhopisech.

Chci vám všem poděkovat, že se podařilo na program této schůze znovu zařadit tento návrh zákona, byť jako sněmovní tisk 714, kterým vláda potvrzuje svoji snahu řešit tuto situaci v původní výši 6 mld. Kč, jak předložila v tisku 653, a to formou návratné finanční výpomoci zajišťovacímu fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP