(17.40 hodin)

(pokračuje Recman)

Přikláním se rovněž k tomu, aby tento návrh zákona byl projednán ve zrychleném čtení, to znamená s využitím § 90 odst. 2 jednacího řádu, jak o to v tomto tisku požádala vláda Poslaneckou sněmovnu.

Závěrem chci říci, že poškození družstevníci čekají na naši pomoc. Myslím si, že i v tomto případě je možno použít přísloví, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Chtěl bych v tomto směru apelovat na vás, abyste tento návrh zákona podpořili. Za svou osobu a za poslance KSČM mohu vyjádřit názor, že poslanci KSČM podpoří návrh vlády na způsob pomoci státu zkrachovalým družstevním kampeličkám v té výši, jak ji předložila vláda, to znamená ve výši 6 miliard korun pro Zajišťovací fond družstevních záložen a prostřednictvím státního dluhopisového programu. Chtěl bych vás na závěr požádat, abyste tento návrh zákona rovněž podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řešíme vážný problém a já myslím, že naprosto oprávněně ti, kteří si vložili peníze do kampeliček, čekají na řešení tohoto problému a my stále nejsme schopni problém vyřešit. Sněmovna našla řešení a nabídla ho vládě, resp. zavázala vládu, aby tak konala. K mému překvapení se dozvídáme, že kdybychom řešili to tak, jak to navrhla Poslanecká sněmovna, tak bychom se dopustili trestného činu úvěrového podvodu. Já jsem si s dovolením ustanovení přečetl a přečtu ho i vám. Mám dojem, že žádný trestný čin nejsme schopni spáchat, protože přesná citace na rozdíl od nepřesné citace je tato: "Kdo sjednává úvěrovou smlouvu či žádost o poskytnutí subvence nebo dotace, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje" - a to není náš případ - "nebo podstatné údaje zamlčí" - také není náš případ - "bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti či peněžitým trestem." Není tu žádné slovo o tom, že by to bylo na úvěr, který třeba někdo nesplatí, nebo něco podobného. Abychom byli přesní, tak je potřeba ještě říci, že potrestán za spáchání tohoto trestného činu bude ten, kdo poskytne tuto dotaci na jiný účel, než na který byla určena. Ani o jeden případ v usnesení Poslanecké sněmovny podle mého názoru nejde.

Jestliže se vláda opírá o právní expertizu, pak bych navrhoval přerušení tohoto bodu, abychom se s touto expertizou seznámili, abychom byli přesvědčeni o tom, že skutečně jde o spáchání trestného činu.

Poslední moje pochybnost. Jsme hluboce přesvědčen, že spáchat trestný čin může jenom fyzická osoba. Spáchat trestný čin nikdy nemůže vláda. Vláda má svoji odpovědnost ústavní vůči Poslanecké sněmovně a není možné spáchat trestný čin vládou. Nedokážu si představit, že by někdo odsoudil vládu k odnětí svobody na dvě léta.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Mám pocit, pane poslanče, že jste nahrál na smeč předsedovi vlády. Uvidíme, nakolik bude úspěšná. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, dovolte mi faktickou poznámku. Za prvé trestný čin může nepochybně spáchat vedení Konsolidační banky poskytnutím tohoto úvěru. Chtěl bych citovat veřejně publikované prohlášení jednoho z členů vedení Konsolidační banky, že Konsolidační banka by se v této oblasti dopustila úvěrového podvodu. Při vší úctě k panu poslanci Cyrilu Svobodovi se domnívám, že dotčený člen představenstva Konsolidační banky věděl, o čem mluví. A vláda nehodlá vystavit vedení Konsolidační banky tomu, aby za splnění příkazu, který mu dá vláda nebo sněmovna, byli tito lidé trestně obviněni, jak se možná stane v některých jiných případech, ať už se jedná o Pragobanku, nebo záležitosti tomu podobné. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zklamal jste mé očekávání, pane předsedo. Chci se zeptat pana kolegy Svobody, zda jeho vystoupení mám rozumět jako procedurálnímu návrhu na odročení. - Pane poslanče Cyrile Svobodo, táži se, zda vašemu vystoupení mám rozumět jako procedurálnímu návrhu na odročení. - Je to tedy procedurální návrh na odročení do doby předložení právní expertizy. Prosím, kdybyste byl tak laskav a ještě jednou specifikoval tento návrh, o kterém bych musel nechat hlasovat ještě před ukončením rozpravy.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já pro úplnou přesnost, pane předsedající, navrhuji odročit projednávání tohoto bodu do předložení této právní expertizy, která sdělí argumenty Poslanecké sněmovně, že tímto postupem může někdo spáchat trestný čin. Myslím si, že na to máme právo, protože to je hlavní argument, který byl použit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumíme si - po předložení právní expertizy vládou, aby bylo jasné, kdo ji má předložit. Ano. Pan kolega Škromach se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chápu snahu o určitou obstrukci, nevím, nakolik tato právní expertiza souvisí s předkládaným zákonem, což si myslím, že pan poslanec Svoboda nevysvětlil a je to spíše určitá záminka. Myslím, že v tuto chvíli vláda předložila způsob řešení, který není v rozporu se žádným zákonem, a je-li dobrá vůle v této sněmovně k tomu, problém kampeličkářů řešit, pak je možnost tímto způsobem nepřenášet a neustále se odvolávat na to, co by mohla vláda nebo nemohla. Myslím, že už podruhé vláda předkládá reálný způsob řešení, a myslím si, že i z této strany spektra by mohli mnozí poslanci zpytovat své svědomí, ať už z vládních, či jiných pozic, kdy vlastně svým jednáním a postupem umožnili a přispěli k tomu, co se v kampeličkách odehrálo, a nyní si myslím, že by měli převzít část své odpovědnosti tím, že rychle podpoří řešení, které předložila vláda, které je legitimní, a je v rukou Poslanecké sněmovny rozhodnout teď a v tuto chvíli a neodkládat to neustále dál a dál a vytvářet z toho politikaření a nepřistupovat k těmto věcem skutečně reálně v zájmu lidí, o něž se jedná. To by si myslím měli poslanci z pravé strany spektra opozice uvědomit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pořadí přihlášených. Cyril Svoboda, Vlastimil Tlustý - pokud pan kolega Tlustý nechce využít svého přednostního práva jako předsedy klubu - poté pan kolega Výborný. Prosím tedy v tomto pořadí přihlášené kolegy.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kladu otázku, o jakou obstrukci jde. O žádnou nejde, protože hlavní argument, který byl sdělen, proč nelze realizovat řešení, které nabídla sněmovna a ke kterému vyzvala vládu, tak je argument, že by byl spáchán úvěrový podvod. Mám pochybnost, a jestli vy jste si úplně jisti, tak jsem potom velmi překvapen. Doufám, že budete se mnou sdílet názor, že máme nárok, aby nám tato expertiza byla podána, takže na svém návrhu trvám. Nejde o žádnou obstrukci, nejde o nic jiného než o respektování našeho právního řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem klubu ODS požádat o 15minutovou přestávku na poradu klubu před ukončením rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat. Před ukončením rozpravy, nebo před hlasováním o návrhu pana poslance Svobody, protože o něm nechám hlasovat ještě před ukončením rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě před hlasováním o návrhu pana poslance Svobody.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan kolega Výborný se hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP