(18.30 hodin)

(pokračuje Pilip)

Vyzývá vládu, aby zahrnula částku potřebnou k doplnění Zajišťovacího fondu družstevních záložen na výši nutnou k odškodnění zkrachovalých kampeliček z prostředků státního rozpočtu na rok 2001. O návratnosti či nenávratnosti této částky tu není, vážení kolegové, ani slovo. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Doktor stahuje svoji přihlášku. V pořadí je tedy pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, protože navržená usnesení řeší ten problém rychleji než zákon a správným způsobem, tak já stahuji svůj původní návrh, byť jsem potěšen, že doufám, že kampeličkářům se dostane to, co se jim má dostat, co nejdříve. A já budu ochuzen o tu právní expertizu, která by mě velmi zajímala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, za skutečný vrchol pokrytectví považuji, jestliže poslanci ze stran, které od počátku prohlašují, že státní rozpočet nepodpoří, hovoří o tom, co by ve státním rozpočtu býti mělo a nemělo, přitom druhým stejným hlasem hovoří o tom, že nikdy takový rozpočet této vlády nepodpoří. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku vidím. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu mluvit dlouho. Mně na vystoupení pana premiéra vadí jedna věc. Vystoupil zde, jako kdyby situace v kampeličkách byla živelní pohromou, která nemá viníka, protože jde o vyšší moc. Já si myslím, že každá tato kauza viníka má. Myslím si, že na tom splácení by se měli podílet ti, kteří zcela osobně ty kampeličky vytunelovali a vykradli. Ty přece není možné z toho vypustit. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádná další přihláška do obecné rozpravy není. Obecnou rozpravu tedy končím.

Vzhledem k tomu, že budeme postupovat podle § 90 odst. 2, nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 714 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování v pořadovým číslem 104. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro 154, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Prosím všechny, kteří se na mě vyděšeně dívají, aby se seznámili s platnou novelou jednacího řádu, která přesně upravuje tento postup, neboť ještě se o věci meritorně nerozhodlo. Návrh usnesení byl schválen.

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu. Upozorňuji, že v podrobné rozpravě nelze v tom případě, který jsme zvolili, podat pozměňující nebo jiné návrhy, ale lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb.

Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu… Ale návrh na zamítnutí padl v rámci obecné rozpravy, ale k němu se vrátíme až po této nezbytné proceduře, která je upravena novelou jednacího řádu. Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí. Podrobnou rozpravu tedy končím.

V tuto chvíli dám prostor panu ministru financí, pokud chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nechce.

Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Upozorňuji vás, že přednesu návrh usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna má vyslovit souhlas s návrhem zákona. V případě, kdy by nebyl vysloven souhlas s návrhem zákona, budeme dále rozhodovat o osudu tohoto návrhu tím, že bude hlasováno o návrhu na zamítnutí. Neprojde-li návrh na zamítnutí, návrh postupuje dále do dalšího legislativního procesu. Toto je postup, podle kterého budeme postupovat. Doporučuji opět všem seznámit se s jednacím řádem.

Nyní přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen podle sněmovního tisku 714."

 

Zahajuji hlasování v pořadovým číslem 105. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 94, proti 95. Návrh nebyl schválen, s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní rozhodneme o návrzích, které padly v obecné rozpravě. Pokud se nepletu, pan poslanec Doktor navrhl usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

Na žádost z pléna vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Rozhodneme o návrhu na usnesení, rozhodneme o návrhu na zamítnutí, poté se dostaneme k návrhu na doprovodná usnesení, která zazněla.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 106. Ptám se, kdo je pro předložený návrh zákona zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 99, proti 94. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že předložený návrh byl zamítnut.

 

Nyní rozhodneme o doprovodných usneseních. Prosím pana zpravodaje Kocourka, aby jednotlivé návrhy usnesení přednesl.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zazněly tři návrhy usnesení. První byl od kolegy Pilipa, druhý od kolegy Doktora a třetí můj návrh usnesení. Doporučuji hlasovat v pořadí, jak byly podány, přičemž schválení předchozího návrhu vylučuje hlasování o těch dalších.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se chci zeptat navrhovatelů, zda souhlasí s takovouto interpretací. Ano? Omlouvám se, paní kolegyně Buzková s procedurálním návrhem. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyslovuji vážnou pochybnost členů klubu sociální demokracie v tom smyslu, zda je možné hlasovat o doprovodném usnesení k zákonu, který byl zamítnut.

Osobně se domnívám, že zamítnutím zákona je projednávání otevřeného bodu ukončeno a doprovodné usnesení jako takové nelze schvalovat v rámci bodu, který již byl tímto způsobem ukončen. V takovémto případě bychom mohli podle našeho soudu hlasovat pouze tehdy, kdyby byl zařazen nový bod, jehož součástí by byly tyto návrhy usnesení. Proto jsem v tuto chvíli přesvědčena, že tyto návrhy doprovodných usnesení jsou nehlasovatelné. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Již jsem se zcela soustředil na tu obtížnou proceduru podle § 90 schváleného jednacího řádu. Souhlasím s vámi v tom, že v tuto chvíli je možné postupovat pouze v tom případě, kdy by někdo navrhl zařazení nového bodu na program schůze, který by se nazýval "Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci kampeliček". Toto je možnost, podle které můžeme postupovat.

V tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu. Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu… Ještě zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, já bych se chtěl jako zpravodaj jenom zeptat, jak je možné, že když jsme minule projednávali tuto problematiku, zamítli jsme návrh zákona a přijali jsme nějaké usnesení. Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi dnešním jednáním a minulým.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, pane zpravodaji, že na tuto otázku vám nemohu odpovědět, nicméně připomínka paní kolegyně Buzkové byla správná a v tuto chvíli já opravdu nemohu konat jinak než ukončit projednávání tohoto bodu, dát případně slovo některému z členů této sněmovny s přednostním právem vystoupit, event. komukoli, kdo zažádá o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny.

Takže končím nejprve - aby bylo jasné - projednávání bodu 39 a uděluji slovo panu poslanci Pilipovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP