Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. září 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 196 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všem přeji krásné dobré ráno. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydanou náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Zdeňka Stránská - odpoledne od 14.00 hodin z důvodu přijetí zahraniční delegace v regionu v Brně a pan poslanec Ladislav Šustr - je omluven po celou dobu schůze Poslanecké sněmovny - účast na OH v Sydney. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Karel Březina - pracovní zaneprázdnění přijetím viceprezidenta Jihoafrické republiky, předseda vlády Miloš Zeman do 13.30 hodin, místopředseda vlády Vladimír Špidla od 10.00 do 14.00 hodin a poté od 15.00 do 16.30 hodin, místopředseda vlády Pavel Mertlík do 15.00 hodin, pan ministr Miroslav Grégr od 11.30 do 13.30 hodin, místopředseda vlády Pavel Rychetský, který je mimo Prahu, a pan ministr Vladimír Vetchý - oficiální návštěva Litevské republiky.

Dnešní jednání začneme body, které byly již pevně stanoveny, tj. body č. 28 a 46, a poté rozhodneme hlasováním o případném rozšíření pořadu schůze, tj. o zařazení nového bodu, s kterým jsme se včera rozešli, stručně řečeno, který má řešit situaci v družstevních záložnách. Připomínám, že jako první bod odpoledního jednání jsme zařadili odpovědi na písemné interpelace a dále bychom měli pokračovat projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení pod body 53, 54, 55,56,58,59 a 64.

Schváleným bodem programu je bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb.,
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.
/sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Velký hluk v sále - diskutující hloučky poslanců.)

Poprosil bych všechny kolegy, aby se usadili do svých lavic, zaregistrovali svými identifikačními kartami a ztišili se, aby mohli v klidu poslouchat pana ministra. Prosím i kolegy kolem pana předsedy Škromacha, pana poslance Kapouna a další.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno. Ubezpečuji vás, že moje úvodní vyjádření k zahájení druhého čtení bude poměrně stručné. Prosím o určitou míru trpělivosti, protože mě nejen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ale i moje resortní povinnost nutí, abych se ujal úvodního slova k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Jedná se o novelizaci zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, který jste projednali v prvém čtení 28. června t. r. a přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor pro obranu a bezpečnost se vládním návrhem zabýval na své schůzi 6. září a po jeho důkladném posouzení se ztotožňuje s nutností provedení změn v rozsahu vládního návrhu, což se promítlo do usnesení tohoto výboru, ve kterém se projevuje jediný, byť komplexní pozměňovací návrh, jdoucí nad rámec změn předpokládaných v původním vládním návrhu.

Uvedený pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost je vyvolán přijetím zákona č. 101/2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. června 2000. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesně vymezit podmínky v souladu se zákonem č. 101/2000, za nichž Vězeňská služba může zpracovávat osobní údaje o vězněných osobách, úpravu obsahu této osobní evidence, určení rozsahu výjimek při jejich vedení oproti obecné úpravě obsažené v zákoně a zakotvení podmínek, za nichž lze informace z této evidence sdělovat jejím subjektům.

Za předkladatele prohlašuji, že tento pozměňovací návrh, jak je formulovaný v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, považuji za věcně správný, vzhledem k nové koncepci ochrany osobních údajů za navýsost aktuální a potřebný a z hlediska plnění úkolů justiční stráže a Vězeňské služby a z hlediska zajištění ochrany osob a jejich práv, s jejichž údaji nakládá, za potřebný, a proto s navrženým usnesením bez jakékoli připomínky souhlasím.

Vzhledem k obsahu navrhovaných změn obsažených jak ve vládním návrhu, tak i v přijatém usnesení výboru pro obranu a bezpečnost vám navrhuji, abyste po rozpravě vládní návrh této novely propustili do třetího čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 645/1.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Ivana Hanačíková.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal uvedený zákona na své 40.schůzi 6. září 2000 a přijal pozměňovací návrh, který máte ve svém tisku pod č. 140.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Vojtěcha Filipa.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové. Jde o poměrně jednoduchou úpravu zákona a svědčí to o tom, že za dobu své platnosti, kdy jsme tento zákon o Vězeňské službě a justiční stráži novelizovali celkem třikrát za sedm let, je podle mého soudu zvolená úprava správná a poměrně stabilní. Jde v podstatě jenom o vylepšení dosavadní úpravy, a to rozšíření úkolů justiční stráže i na ochranu státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti nebo možnost poskytování údajů o evidenci osob ve výkonu trestu či vazbě jiným orgánům.

Za zcela novou úpravu je třeba považovat ustanovení § 23a návrhu, podle něhož Vězeňská služba může vedle své hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost, přičemž dosažený zisk může používat v rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP