(9.10 hodin)

(pokračuje Filip)

Já jsem přesvědčen, že tato úprava je potřebná, a podvýbor pro vězeňství, jehož jsem také členem, zjistil, že je dokonce pro další činnost nutná.

K provedení ustanovení paragrafu 23a vydá ministr spravedlnosti vyhlášku a já kvituji, že na rozdíl od jiných norem byla tato vyhláška připojena. Nad rámec toho, co jsem říkal, je vhodné upozornit na jednu věc, která možná svědčí o tom, že dosud nedošlo k úplné vyrovnanosti ve vymezení úkolů obou součástí Vězeňské služby, tedy vězeňské stráže a justiční stráže.

Zatímco pro vězeňskou stráž jsou její úkoly podrobně stanoveny v § 2 odst. 1 písmeno a) až f), h) až i) a § 3 odst. 3 i, při výčtu oprávnění a povinností příslušníka v hlavě druhé zákona, o úkolech justiční stráže, je zmínka pouze v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a potom odkazem na hlavu druhou. Přitom je zřejmé, že úkoly obou zmíněných složek jsou dosti rozdílné a výkon služby justiční služby, s technickými a režimovými opatřeními u soudů a státních zastupitelství, je potřeba blíže upravit.

Vzhledem k tomu se jeví problematické, že justiční stráž je spolu s vězeňskou stráží zařazena do základního organizačního článku Vězeňské služby, to je věznice. Je pak přirozené, že ředitelé věznic budou preferovat rozsahem i závažností podstatně rozsáhlejší úkoly vězeňské stráže, ačkoli zákon nepřepokládá zaměnitelnost obou složek, popř. připouští pouze v mimořádných případech.

Domnívám se proto, že by bylo vhodné zvážit podrobnější stanovení úkolů justiční stráže a její organizační struktury. Předpokládal jsem po prvním čtení, kdy jsem se o tom krátce zmiňoval, že tak učiní při projednání výbor pro obranu a bezpečnost. Bohužel nedošlo k tomu, co jsme požadovali, aby to bylo projednáno ve výboru petičním, a tak nezbývá, než v podrobné rozpravě udělat poměrně jednoduchou úpravu, která zmocní pana ministra. V podrobné rozpravě takový návrh předložím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že to není nikdo, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nepadly.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní zpravodajka poslankyně Hanačíková. Jako druhý se připraví pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Já se ještě omlouvám. Pro stenozáznam - pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 4, pan ministr Schling - náhradní karta č. 5. Omlouvám se a můžete pokračovat.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dámy a pánové. Já bych předložila jeden pozměňovací návrh. Nad rámec vládního návrhu se navrhuje za článek 1 zařadit nový článek 2 tohoto znění: Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR. Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/93 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 118/1992 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 1/1998 Sb., a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto: V paragrafu 159 se slova "do doby přijetí zákona České národní rady o služebním poměru příslušníků Vězeňské služby ČR" (?) za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "Působnost, která podle tohoto zákona přísluší Ministerstvu vnitra, vykonává Ministerstvo spravedlnosti."

Pro vysvětlení. Jedná se o zmocňovací ustanovení ministra spravedlnosti při úpravě naturálního plnění příslušníků vězeňské a justiční stráže.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem naznačil v obecné rozpravě, považuji za vhodné, aby byl doplněn paragraf 26. Paragraf 26 má dnes vlastně jednu jedinou větu a současný text § 26 by byl odstavcem 1 a do § 26 by se doplnil odst. 2, který by zněl: "Ministr spravedlnosti je zmocněn právním předpisem stanovit podrobnosti úpravy úkolů a organizační struktury justiční stráže."

Myslím si, že to je návrh poměrně jednoduchý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Hovoří ministr spravedlnosti pan Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno. Chci na závěr této rozpravy ve druhém čtení poděkovati oběma poslaneckým návrhům tak, jak byly předneseny, neboť jsou to návrhy, které sice úkolují ministra spravedlnosti dalšími odpovědnými úkoly, ale nicméně vytvářejí lepší prostředí pro realizaci tohoto zákona a naplnění smyslu, který vězeňská a justiční služba má plnit.

Oba dva pozměňovací návrhy, jakož i pozměňovací návrh připravený výborem pro obranu a bezpečnost proto podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se paní zpravodajky. Nehodlá vystoupit se závěrečným slovem. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu a končím tak bod č. 28.

Pan poslanec Kalousek - náhradní karta č. 26.

 

Dalším bodem je

 

46.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

Omlouvám se. Není to 26, ale pouze 6.

Organizační výbor přijal usnesení č. 312 ze 7. září tohoto roku, kterým doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala návrh usnesení, který vám byl rozdán do lavic. Předložený návrh usnesení uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Organizační výbor projednal návrh harmonogramu, který mu navrhl výbor rozpočtový. Tento harmonogram je harmonogram, který vychází ze zákonných lhůt stanovených pro projednávání státního rozpočtu, a rovněž vychází z harmonogramu, v jakém má zasedat sněmovna na konci tohoto roku.

Doporučuji proto, abyste tento návrh harmonogramu schválili, protože je to znění, které v plném rozsahu respektuje tato fakta, a v podstatě nelze nic na těchto faktech měnit. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP