(9.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Prosím, abyste spolu se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto k uvedenému bodu otevírám, a táži se, kdo se do ní hlásí. Protože nikoho takového nevidím, končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kdy se opět táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím i podrobnou rozpravu.

Poprosím ještě jednou pana předsedu, aby předložil Poslanecké sněmovně návrh na usnesení, které podrobíme hlasování. Protože žádné jiné pozměňovací návrhy nepadly, je samozřejmé, že se bere jako základ návrh usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001 v prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001 takto:

1. Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001 do 30. 9. 2000.

2. Předseda Poslanecké sněmovny přikáže návrh zákona rozpočtovému výboru neprodleně.

3. Rozpočtový výbor připraví podklady k usnesení Poslanecké sněmovny včetně návrhu na přikázání kapitol 5. 10. 2000.

4. Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná v prvém čtení základní údaje návrhu zákona od 18. 10. 2000 (středa) na schůzi Poslanecké sněmovny.

5. Výbory projednají jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 20. 11. 2000.

6. Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy menšin do 22. 11. 2000 (středa, poslanecký týden).

7. Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, aby mohla být rozdána 24 hodin před druhým čtením.

8. Poslanecká sněmovna jedná ve druhém čtení o návrhu zákona a o usnesení rozpočtového výboru k němu v podrobné rozpravě nejdříve od 28. 11. 2000 (středa).

9. Poslancům jsou rozmnoženy a rozeslány pozměňovací návrhy neprodleně po ukončení rozpravy.

10. Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona nejdříve 48 hodin po skončení druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Všichni tento návrh máme písemně před sebou, víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 107 z přítomných 172 poslanců pro 168, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Tlustému a končím projednávání bodu č. 46.

Vzhledem k tomu, že včerejší jednání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno na přestávku poslaneckého klubu KSČM, vrátíme se zpět do bodu, který jsme tímto přerušili. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Škromach.

Pan poslanec Pícl má náhradní kartu č. 7.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že je poměrně krátký čas na projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vzhledem k tomu, že existuje určitý způsob řešení celého tohoto problému, navrhuji bod 49 stávajícího programu, sněmovní tisk 706, vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, vypustit z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Zazněl procedurální návrh - vypustit z programu jednání této 27. schůze bod č. 49, zákon o veřejném zdraví, který měl přijít do prvého čtení. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha na vypuštění bodu 49 - "Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 706".

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 108 z přítomných 177 poslanců pro 173, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Jak jsem avizoval ještě před tímto procedurálním návrhem, vracíme se k rozjednanému bodu, který včera vpodvečer byl zamítnut - zákon o dluhopisech na úhradu ztrát v družstevních záložnách -, kde padl procedurální návrh pana poslance Pilipa, aby byl zařazen nový bod s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci zajištění financování vkladatelů zkrachovalých úvěrových družstev".

Hlásí se pan předseda Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vznést námitku proti zařazení tohoto bodu za poslanecký klub sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, paní a pánové, já se připojuji k návrhu kolegy Škromacha - za klub KSČM považuji zařazení bodu v této věci za nekorektní. Upozorňuji, že jako bod 44 je na této schůzi zařazena ještě souhrnná informace vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách. Pokud v této věci chceme ještě nějaká doprovodná usnesení, máme jistě bod, který na této schůzi již existuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nemyslím si, že k tomu je třeba vést rozpravu, protože dva poslanecké kluby vznesly námitku, nemůžeme nechat o tomto návrhu hlasovat. Hlásí se předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych konstatovat totéž, co můj předřečník, ale s jinou důvodovou zprávou. Protože je nepochybné, že se tímto tématem budeme zabývat v bodu 44 ještě na této schůzi, nerozumím smyslu veta, které právě bylo uplatněno, jinak než jako pokusu o obstrukci, která nemá výsledku, protože jednání stejně bude následovat a usnesení mohou být přijata. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nechci to komentovat, pane poslanče, nepřísluší mi to, protože nejen na této schůzi, ale teď hned okamžitě podle schváleného programu zahajuji projednávání bodu

 

44.
Souhrnná informace vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti
v družstevních záložnách

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se pokusím přednést zprávu. Nepůjdu úplně do těch největších detailů, protože budete mít možnost s touto zprávou se seznámit v písemné podobě. Nicméně ta data, která budu uvádět, jsou platná ke dni 29. srpna, to je zapotřebí, aby zaznělo. Do této zprávy je zahrnuta situace v 15 úvěrních a spořitelních družstvech, kde je vyšetřováno 19 trestních věcí v šesti krajích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP