(9.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Družstevní záložna MAVEL Brno. Trestní oznámení bylo podáno v srpnu 1999. Tato věc je nyní prověřována. Podezřelý je pan P. V. Šlo o to, že pan V. v rozporu se stanovami družstva a zákonem poskytl nečlenům družstevní záložny prostředky. Škoda činí 20 milionů korun. Vše probíhá dle plánu vyšetřování, kde jsou stanoveny určité termíny; zde bych je nechtěl sdělovat.

Rodinná záložna, spořitelní úvěrové družstvo v Moravských Budějovicích. Zde jsou šetřeny dvě věci, obvinění bylo sděleno 8. srpna t. r. funkcionáři panu K. T. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Šlo o to, že Úřad pro dohled nad družstevními záložnami učinil nějaké opatření, toto respektováno nebylo. Návrh na vydání obžaloby podle plánu vyšetřování se předpokládá, že bude učiněn do konce tohoto roku. A zatím tam není nic, co by mělo tento termín změnit.

Dále jde o trestní oznámení vkladatelů, kde se jedná o škodu 3 milionů korun. Trestní oznámení bylo podáno 1. 3. 2000, nyní se tato věc prověřuje a věc byla koncem března převzata krajským úřadem vyšetřování. Zatím nejsem schopen říci, nebo nemohu říci bližší informace.

Českomoravská družstevní spořitelna, spořitelní úvěrové družstvo Ostrava. Trestní oznámení bylo podáno dne 13. ledna t. r. Prověřuje se podezření vůči panu P. B. a panu P. S. a panu V. B. a panu R. V. Jsou podezřelí z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. Jde tam o prověřování škody ve výši 850 milionů korun. Nyní jediné, co brzdí další postup, je to, že se čeká na znalecké posudky k výši škody, opakuji - jenom k výši škody. Jakmile tento posudek dorazí, bude sděleno obvinění.

Česká národní záložna Ostrava-Poruba. Trestní oznámení byla podávána postupně v průběhu března až května 1995. Tato záležitost se prověřuje, podezřelý je pan J. P. a pan V. S. a pan P. M. a další členové kontrolní a úvěrové komise družstva. Podezřelí jsou z trestného činu zkreslování údajů hospodářské a účetní evidence a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Jde o to, že bylo nehospodárně nakládáno s finančními prostředky této záložny se škodou ve výši 80 milionů korun. Obvinění bylo sděleno dne 13. 4. 2000 pracovníkovi této kampeličky panu M. V. a pracovnici téhož odboru, kde pracoval pan M. V., paní R. M. pro trestný čin spolupachatelství podvodu. Jmenovaní společně v průběhu roku 1998 předkládali panu J. P. nepravdivé podklady k poskytování úvěrů. Zatím škoda, která je prokazatelná v tomto stupni trestního řízení, je 600 tisíc korun. Pan V. a paní N. byli 11. 4 . zadrženi z důvodu vazby, paní N. byla státním zástupcem propuštěna ze zadržení a pan V. byl soudcem vzat dne 13. 4. t. r do vazby.

Pak zde máme situaci v Družstevním holdingu, akciové společnosti, Ostrava. Je to dceřiná společnost První družstevní záložny Ostrava. Trestní oznámení byla v návaznosti na vyhlášenou nucenou správu Družstevního holdingu podávána postupně. V tuto chvíli je tato věc prověřována podle trestního řádu. Podezřelí jsou členové představenstva Družstevního holdingu pan M. K. a pan P. J. Trestněprávní kvalifikace v toto chvíli se rozšiřuje. Šlo o to, že zde byly kráceny daně, podle dosavadních poznatků. Výše, která se zde může pohybovat, je 3 miliony korun. A pak zde šlo o způsobení škody Družstevního holdingu, a. s., Ostrava ve výši cca 800 mil. korun. Současný stav je takový, že prověřování probíhá podle plánu vyšetřování a bližší termíny zde stanovit nelze.

První družstevní záložna se sídlem v Ostravě. Trestní oznámení bylo podáno dne 5. května 1999, tato věc je prověřována. Podezřelí jsou pan M. K. a pan P. J. z trestného činu zneužívání informace v obchodním styku a rovněž je prověřováno podezření z některých jiných trestných činů, na které bylo upozornění v trestním oznámení. Skutkové okolnosti jsou takové, že funkcionáři První družstevní záložny se sídlem v Ostravě uzavírali smlouvy o sponzoringu s tělovýchovnými jednotami a agenturami, dále smlouvy o dílo na úkor První družstevní záložny a proinvestovali takto 23 mil. korun. Současný stav je takový, že se postupuje podle plánu vyšetřování. Spis je v současnosti v prověrce u dozorového státního zástupce a o ní(?) bude zřejmě zahájeno trestní stíhání.

Další, už snad předposlední, je Živnostenská družstevní záložna Dvůr Králové . Návrh na zahájení trestního stíhání byl podán dne 18. února t. r. Obvinění bylo sděleno dne 18. května t. r. členům představenstva panu M. K. a panu K. J. pro spolupachatelství k trestnému činu porušování povinností při správě cizího majetku. Skutkové okolnosti byly takové, že obvinění v průběhu roku 1999 na smluvním základě přebírali závazky dceřiné společnosti FIBUS, s. r. o., Dvůr Králové a poskytovali v rozporu se zákonem úvěry a Živnostenské družstevní záložně způsobili škodu ve výši 259 mil. korun. Vyšetřování nyní probíhá podle plánu vyšetřování. Zda a kdy bude podán návrh na podání obžaloby, nemohu v tuto chvíli sdělit.

A poslední kampelička o které se zmíním, je Plzeňské úvěrní družstvo. Trestní oznámení bylo podáno 20. 4. 1998, obvinění bylo sděleno 1. 3. 2000 členovi představenstva panu M. H. pro trestný čin zpronevěry. Škoda, která se zde v této trestní věci vyčíslila, je do jednoho milionu korun podle dosavadních poznatků z vyšetřování. Městský soud v Plzni dne 29. 2. 2000 pana H. vzal do vazby. Vazba trvá do současné chvíle a vyšetřování probíhá pode plánu vyšetřování.

Takže tolik, myslím si, docela podrobná informace o stavu vyšetřování v jednotlivých družstevních záložnách a doufám, že jsem tímto jménem vlády sněmovnu alespoň z větší části uspokojil.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Zahajuji všeobecnou rozpravu do které nemám písemných přihlášek. Jako první se hlásí pan poslanec Michal Doktor. Závěrem bych ho chtěl požádat jako prvního, aby se ujal poté i role, funkce zpravodaje k tomuto projednávanému bodu.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, přiznám se, že mi způsob projednávání kauzy družstevních záložen právě v tomto provedení připadá přinejmenším netaktní. Včera jsme se v proběhlé diskusi nezabývali příliš věcnými důvody a věcnými argumenty a neubránili jsme se osobním útokům. Výčet trestné činnosti, která je bohužel spojena s projektem družstevních záložen, je věcně správný, já proti tomu nemám absolutně žádné námitky. Bohužel věc se má tak, jak o ní mluvil pan ministr vnitra. Bohužel mi to připomíná jednu drobnou snahu, čímž nechci říci, že se o to pan ministr vnitra snažil, ale někdy v naší veřejnosti se vytváří dojem, že členové družstevních záložen jsou ti nejhloupější, kteří naletěli na krasozpěvy svých členů představenstev a nechali si ukrást své peníze - řekl bych možná trochu vulgárně - kovbojskou metodou a způsoby, které nemají v naší společnosti obdoby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP