(10.10 hodin)

(pokračuje Španbauer)

Čili cesta, jak alespoň někoho postihnout, by byla v tom, kdyby se postižení družstevníci svědecky opřeli o to, že byli podvedeni, zmanipulováni. Oni byli nejprve zmanipulováni, a teprve potom okradeni. Příslušní tuneláři jsou dnes kryti usneseními svých družstev. Z takové pozice ovšem na ně vyšetřovatel příliš nemůže, proto se vyšetřování vleče, proto je málo těch skutečně stíhaných, protože právě tento princip, použitý tak, jak jsem vám ho popsal, vyšetřovatelům neumožňuje příslušná obvinění. Čili nejen v případě družstevních záložen, v případě všech nepovedených, řekněme legislativních kroků budeme muset vždycky uvážit fenomén bezpečnosti, fenomén, který by měl být zazděný i do zákonů nesouvisejících nebo přímo nemajetkových, ale měl by být prioritní s ohledem na bezpečnost občanů a jejich majetku.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, nebudu hovořit nijak dlouho a nebudu hovořit k tomuto bodu. Budu hovořit k tomu, co jsem slyšel před chvílí od pana poslance Doktora.

Musím říci, že už dlouho jsem neslyšel něco tak farizejského, kdy na jedné straně se hovoří o tom, jak chceme družstevníkům pomoci, a na druhé straně se dělá všechno pro to, aby se to oddálilo. Nakonec bude zákonný nárok družstevníků stejně uhrazen, ovšem zbytečně pozdě, a vzniklá ztráta bude stejně uhrazena z veřejných prostředků, ať už v jakékoli podobě. Děkuji za slovo. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou zvednutou ruku - pan ministr dostane závěrečné slovo. Chce do podrobné rozpravy?

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Já jen ještě, pane předsedající, z chabého zbytku znalostí jednacího řádu by usnesení měla zaznít v podrobné rozpravě. Poté by se stala nehlasovatelnými.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já si myslím, pane ministře, že to není zákon a že usnesení zazněla ve všeobecné rozpravě a v podrobné by měly zaznít pozměňovací návrhy k tomuto návrhu usnesení. Všechna usnesení zazněla v rozpravě.

Končím tedy podrobnou rozpravu a táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem a odpovědět na některé dotazy, které na něj byly kladeny. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane předsedající, nejprve bych reagoval na to, co zde řekl pan zpravodaj, tzn. trochu skepse ze zprávy, která zde zazněla. Hovořil o tom, že členové družstevních záložen nejsou nejhloupější. Doufám, že to z mého vystoupení rozhodně nezaznělo. Já se také domnívám, že drtivá většina lidí přistupovala v dobré víře k určitému novému segmentu našeho bankovnictví. Nepochybně to jsou lidé, kteří mohou být erudovaní v jiných oblastech, než je svět finanční nebo právo, takže rozhodně zpráva, kterou předkládá vláda, nic nehovoří o tom, že by členové těchto družstevních záložen byli nejhloupější lidé. V žádném případě si to nemyslíme a myslíme si naopak, že takovéto zkratkovité zjednodušování by vedlo k něčemu, co by vůči těmto lidem bylo neseriózní a neférové.

Pak tu zazněla poznámka od pana zpravodaje, že bychom se neměli pitvat ve složitých lidských osudech. Jelikož jsme byli vyzváni jako vláda k tomu, abychom podali informaci o současném stavu vyšetřování jednotlivých trestních případů, tak nevím, co si pod tímto pojmem sněmovna jiného mohla představovat, než že zde předneseme přehled vyšetřování v jednotlivých družstevních záložnách s daty, která můžeme dávat. Samozřejmě respektuji to, co pan zpravodaj říkal, že ti lidé nejsou uznáni vinnými - ano o vině a nevině rozhoduje pouze soud, návrh na podání obžaloby byl pouze v jednom případě. Teprve až soud pravomocně rozhodne o tom, že někdo je vinen nebo nevinen, tak je možné s plným jménem tohoto člověka označit a pak je pravomocné rozhodnutí. Do této doby skutečně k žádnému pravomocnému rozhodnutí v těch trestních věcech, o kterých jsem hovořil, nedošlo.

Pan zpravodaj navrhoval usnesení k doplnění fondu pojištění. Myslím si, že vláda udělala poměrně dost pro to, aby fond pojištění získal nějaké prostředky a aby ti lidé, kteří přišli o své úspory v kampeličkách, mohli získat finanční náhradu. Myslím si, že ze strany vlády se udělalo hodně. Je škoda, že toto ve sněmovně nenašlo pochopení.

Pan poslanec Štrait - klamavá reklama a že byli nalákáni na tuto klamavou reklamu klienti, resp. členové těchto družstevních záložen. Do určité míry s tím souhlasím, je tu ale problém v našem trestním zákoně, kdy tyto věci, bohužel - jejich trestní postih je, nechci říci úplně vyloučen, ale velice obtížně uchopitelný. V každém případě ale - a to udělat mohu, pokud bude vláda předkládat ještě jinou podobnou zprávu - tak tento dotaz, tato připomínka pana poslance Štraita by tam mohla být rozebrána, i z hlediska stávající právní úpravy, případně jakých změn by mělo být uděláno, abychom toto měli příště lépe postihnuto, čili tento podnět si myslím, že je zajímavý a že patří na půdu sněmovny.

Pan poslanec Kořistka informoval sněmovnu, že neměl na mysli technický výčet těchto kauz. Musím opakovat to, co jsem říkal. Nedovedu si představit, že vláda mohla předložit něco jiného, požádala-li sněmovna o průběžnou informaci o stavu vyšetřování v jednotlivých kampeličkách, než to, že bude tento technický výčet předán. Bylo zde sděleno, že na Úřadu na dohled nad družstevními záložnami se mohl dozvědět stejné informace. Mohu vás ubezpečit, že se nemohl dozvědět stejné informace, Úřad na dohled nad družstevními záložnami takovýmito informace nedisponuje, a kdyby disponoval, tak porušuje zákon, takže pan poslanec Kořistka v tomto směru zcela jednoznačně nehovořil pravdu.

Informace o tom, že se všechno vleče - to, že se všechno vleče, to se mi samozřejmě také nelíbí, nelíbí se to, předpokládám, nikomu z této Poslanecké sněmovny, ale jaký právní řád máme, to je věcí, za kterou někdo z nás větším dílem, někdo menším dílem neseme všichni zodpovědnost. Možná že kdybychom měli za sebou přijatou novelu trestního řádu, tak už přece jen se nám alespoň v historicky dohledné době bude blýskat na lepší časy, ale já vím, že se tu pracuje na trochu jiné podobě, takže doufám, že tato věc bude sněmovnou řešena. Takže samozřejmě, nelíbí se mi, že se tato věc vleče, ale tady naváži na návrh, který zde přednesl tuším pan poslanec Recman, že by sněmovna měla uložit ministrovi vnitra a ministru spravedlnosti, aby v co možná nejkratších procesních lhůtách si tyto věci řešili.

Upozorňuji sněmovnu, že kdyby ten názor pana poslance Kořistky, který doplnil pan poslanec Recman návrhem na usnesení, kdyby to sněmovna přijala, tak se dostane jednoznačně nejen mimo svou působnost, ale jednoznačně za hranu právního řádu této republiky, protože vyšetřovatelé jsou procesně nezávislí. Samozřejmě lze hlídat lhůty, pokud jsou někde v zákonných postupech striktně stanoveny, ale prostě jestliže vyšetřovatel rozhodne, že potřebuje ještě nějaký znalecký posudek, a vypracování toho znaleckého posudku je poměrně dlouhé, tak ministr vnitra, kdyby do toho zasáhl a řekl "Pane vyšetřovateli, vy znalecký posudek nepotřebujete", tak se dostane jednoznačně za hranu zákona. Myslím si, že pak by ministr vnitra měl skutečně se podrobit procesu, který za takové porušení zákona by měl následovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP