(10.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Nyní bych požádal pana poslance Recmana, zda by mohl přijít k řečnickému pultu a zopakovat svoje návrhy, protože pan poslanec Doktor je není schopen přečíst, ne, že by neuměl číst, ale rukopis nepřečte.

Ale než bude další hlasování, věřím, že výsledky minulého hlasování budou k dispozici, nenechám hlasovat dříve, dokud nebudeme mít minulé hlasování ověřeno.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedající, předpokládám, že ve čtení budu úspěšnější, mám čtyři oči.

Požádal bych pak, aby bylo hlasováno po jednotlivých návrzích samostatně. Mám přečíst všechny tři body usnesení, nebo přednést body po jednom?

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že přečtete bod, a jestliže chcete hlasovat samostatně, budeme o každém bodu hlasovat zvlášť.

Hlásí se paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, chtěla bych zpochybnit č. 112. Chtěla jsem hlasovat proti a ukázalo se pro.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byla vznesena námitka. Mně nic jiného nezbývá, než nechat o ní hlasovat.

 

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 195 poslanců pro 160, proti 13. Námitka byla přijata.

 

Nezbývá mi tedy nic jiného, než potřetí hlasovat o zpochybněném hlasování č. 112, kterým bylo zpochybněno hlasování č. 110, ale budeme stále hlasovat o jednom návrhu, který přednesl pan poslanec Doktor, o jeho třech bodech, které doufám nebudeme opakovat. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 195 pro 99, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat. Pan poslanec Recman bude předkládat jednotlivé návrhy a budeme o nich také jednotlivě hlasovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: První návrh zní:

Poslanecká sněmovna

1. žádá ministry vnitra a spravedlnosti, aby zajistili vyšetření a případné soudní projednání případů uvedených v informaci ministra vnitra v co možná nejkratších procesních lhůtách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr měl k tomu již připomínku.

Žádné námitky k minulým hlasováním již nejsou, můžeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování o tomto prvním bodu, který přednesl pan poslanec Recman. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 195 poslanců pro 35, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, druhý návrh.

 

Poslanec Svatomír Recman: Druhý návrh zní:

Poslanecká sněmovna

2. žádá ministra financí, aby prostředky, jimiž budou uhrazeny škody, byly převedeny do zdrojů, z nichž se bude dotovat Zajišťovací fond družstevních záložen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pana ministra financí zde nemáme, aby se mohl vyjádřit. Nezbývá mi, než nechat neprodleně o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 195 poslanců pro 39, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Třetí část doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna

3. žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně průběžnou informaci o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách do 30. června 2001.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je nám jasné, o čem budeme hlasovat. Pan ministr vnitra se nechce vyjádřit, rozhodnutí tedy je na vůli sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 195 poslanců pro 166, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Teď jsi nejsem jist, pane zpravodaji, jestli bychom neměli hlasovat o vašem usnesení a i o jednom přijatém usnesení pana poslance Recmana jako o celku k tomuto bodu.

 

Poslanec Michal Doktor: Vzhledem k tomu, že jste rozhodně větší znalec jednacího řádu nežli já, tak řeknu, že souhlasím s vaším názorem, a myslím si, že budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, budeme hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 195 poslanců pro 98, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Pokud nebudou připomínky k závěrečnému hlasování, chtěl bych poděkovat panu ministrovi i panu poslanci Doktorovi za zpravodajskou úlohu a končím projednávání bodu č. 44.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím byl tedy projednán bod 44 schváleného pořadu schůze. Body 47 a 48 nelze v tuto chvíli projednávat, protože nebyly v dostatečném předstihu rozdány sněmovní tisky.

 

Dalším bodem je

 

50.
Návrh poslance Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb.,
č. 127/1998 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 167/2000 Sb.,
č. 132/2000 Sb. a č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP