(11.30 hodin)

(pokračuje David)

Nyní veřejnost nebude mít žádný vliv ani zprostředkovaně na tyto korekce. Souhlasím rovněž s výhradou poslance Krásy k výběrovým řízením, i když bych zřejmě užil jiné argumentace. Domnívám se, že tak jak je navržena v předloženém návrhu, by vedla k řadě problémů a k ještě větší nekorigovatelnosti některých rozhodnutí pojišťoven.

Zmínil bych se jako o posledním bodu svého vystoupení o dohodovacím řízení o cenách. Jsem si samozřejmě vědom toho, že jsme vázáni nálezem Ústavního soudu, na druhé straně úpravu, která je navržena v předloženém návrhu, pokládám za velmi rizikovou. Jednání totiž probíhá nejen na jedné straně se svazy pojišťoven, ale na druhé straně i s několika segmenty poskytovatelů. Předkladatel dobře ví, že pravidelně dochází k tomu, že s některými poskytovateli dochází k dohodě a s jinými pravidelně dochází k nedohodě. Podíváme-li se na statistiku, zjistíme, že u některých segmentů dochází k poměrně prudkému růstu příjmů, u jiných segmentů dokonce k poklesu reálných příjmů s ohledem na inflaci. Tímto segmentem pravidelně jsou nemocnice, které tvoří téměř polovinu všech nákladů. Čili domnívám se, že pokud by částečná dohoda byla realizována, pak pochopitelně na ty segmenty, které se nedohodnou, zbude jen taková část pojistného, která nezajistí jejich činnost v dostatečném rozsahu.

Toto by vedlo k dalšímu narušení ekonomické rovnováhy ve zdravotnictví. Aby k tomu nedošlo, cítím i já povinnost připojit se k návrhu pana poslance Krásy na zamítnutí návrhu zákona v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Davidovi. Hlásí se někdo dál do obecné rozpravy? Pan poslanec Josef Janeček má slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, podrobně jsem se seznámil s navrženou novelou a musím říci, že je škoda, že byla navržena takovýmto způsobem, že nebyla, abych tak řekl, předjednána, neexistovala nijaká dohoda o tématech. Onu uspěchanost dokumentuje i to, že sám název nesplňuje legislativní pravidla, která je nezbytné dodržovat. Bohužel nebyla zvládnuta ani doba účinnosti, protože tímto způsobem nelze prodloužit účinnost zákona, jehož účinnost končí 31. 12. 2000, tj. kdybychom ponechali účinnost tak, jak je, tak by se náš zdravotnický systém zhroutil. To jen dokládá to, že návrh nebyl propracován.

Bohužel i v těch věcných tématech, která pokud bychom je vzali za témata, museli bychom je podstatným způsobem legislativně dopracovat, se objevují některé pochybnosti. V otázce výběrového řízení, kdy vyhlašovatelem je pojišťovna, navrhovatel předpokládá, že tímto způsobem donutí pojišťovnu, aby respektovala výsledky výběrového řízení. Otázkou je, co se stane, jestliže si do kritérií výběrových řízení dá právo odstoupit od výběrových řízení, jak je to např. ve všech případech zadávání veřejných zakázek a obdobně, čili to právo vyhlašovatele tady nepochybně je.

Druhá věc je ta, že toto je mechanismus, který pravděpodobně povede k zahušťování sítě zdravotnických zařízení. Víme, že náš stát má přibližně - a teď budu citovat pana ministra - dvojnásobný počet nemocnic, než by bylo optimální. Optimální by bylo mít asi jednu nemocnici na 100 000 obyvatel. To samozřejmě není vinou(?), v tom je velice špatná politika našeho zdravotnictví na začátku 90. let, která vedla k tomuto neřízenému rozvoji naší sítě.

Další problém, který se zde objevuje - a také jenom v náčrtu - je vztah pacienta k poskytovaným službám. Myslím, že to je strašně aktuální problém, který bohužel je zde zmíněn jen v onom paragrafu, že pacient bude mít právo si připlácet, ale není řešena základní vazba, tj. vazba na to, na co vlastně pacient má za své peníze nárok, to je, co za oněch 130 mld., které do našeho zdravotnictví přibližně jdou tento rok, pacient obdrží. Vidíme, že v různých zdravotnických zařízení obdrží různou částku, různou kvalitu služby, a dokonce i různý materiál - a to je chyba. Samozřejmě by to bylo velmi snadno řešitelné, kdyby zde byly všeobecně dány standardy léčebné péče. Bylo by to velice snadno uchopitelné, kdyby zde byly akreditace, aby bylo jasné, co lze vlastně za tyto prostředky obdržet.

Bohužel ani toto pro současnou dobu nejzávažnější téma tento návrh neřeší, a proto se připojuji k ostatním navrhovatelům. Předpokládám, že tato zásadní témata budou předjednána, a pravděpodobně doporučoval bych i komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví tak, abychom dokázali řešit návrh smysluplně a nedopouštěli se toho, čeho jsme někteří pamětníky, že se zde navrhla kratičká novela zdravotního pojištění, na tu se přivěsila spousta velmi dobrých nápadů, novela se skládala a výsledek byl tristní. Proto jsem byl vždy zastáncem toho, aby se takovéto dívčí novely, které ve své podstatě a výsledku ničí náš zdravotnický systém, nepodávaly. I já jsem byl stoupencem toho, aby zde byla předložena komplexní novela. To se nestalo, a pokud bychom měli řešit jednotlivá témata, byl bych zastáncem toho, aby se řešila v širokém konsensu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Nyní se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jsme tady svědky diskuse, ze které vyplývá, že už došlo k dohodám a zákon, který jsem navrhl a který je v tuto chvíli jediným řešením končící účinnosti zákona č. 48, bude zamítnut poté, co byl vládní návrh stažen. Myslím, že možné je především cokoliv, tohoto průběhu lituji.

Dovolte mi reagovat na vystoupení mých předřečníků v rozpravě. Musím říci, že mi nevadí, že někteří z kolegů zcela přirozeně s návrhy řešení, které jsem předložil, nesouhlasí. Co mi vadí a co mě skutečně mrzí, je, že i někteří z těch, kterých si v zásadě vážím, návrh novely zřejmě nečetli a používají argumenty, které návrh novely v žádném případě neobsahuje.

Dovolte mi reagovat na to, co řekla paní kolegyně Fischerová. Paní kolegyně Fischerová řekla, že návrh novely umožňuje pacientům podílet se na úhradě lepších nitroočních čoček nebo implantátů velkých kloubů. Vážená paní předsedající, prosím, abyste sdělila svým prostřednictvím paní poslankyni, že nic takového můj návrh novely neobsahuje, přestože je mi to líto.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně to zajisté slyšela.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Dále bych chtěl říci, že ze sdělení paní poslankyně Fischerové vyplývá, že paní poslankyně dobře zná, jakým způsobem je třeba nový zákon zpracovat. Věřím, že tyto své znalosti uplatní v příštím vládním návrhu tak, aby nemusel být stažen na poslední chvíli z programu jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP