(11.40 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Já se osobně musím vyjádřit ještě k argumentům pana poslance Ivana Davida. Chtěl bych říci, že přesto, že o tom pan poslanec David tak argumentoval, můj návrh v žádném případě nevypouští posuzování shody s veřejným zájmem, ponechává Ministerstvu zdravotnictví právo, aby posoudilo shodu výsledku dohodovacího řízení s veřejným zájmem, a proto argumentace pana poslance Davida nebyla k věci.

Nebudu dále zdržovat tuto sněmovnu podrobnou argumentací k jednotlivým bodům, které byly v diskusi. Chci učinit pouze jediný závěr. Dámy a pánové, vás, kteří budete hlasovat pro zamítnutí návrhu novely zákona 48 v prvém čtení, prosím, abyste si uvědomili, že budete hlasovat pro zachování stávajícího stavu ve zdravotním pojištění, že budeme společně rezignovat na možnost odstranění chyb, které v současném systému jsou. Poté nám nezbude, než trpělivě očekávat, že někdo, nevím přesně kdo, přijde s nějakým řešením, nevím přesně kdy. Domnívám se, že naše zdravotnictví, naši pacienti, naši poskytovatelé zdravotní péče si toto přehlížení skutečného stavu věci nezaslouží.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. Ptám se paní poslankyně Emmerové, zda si přeje vystoupit. Slovo má paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych si dovolila, paní předsedající a vážení kolegové, reagovat jenom na vystoupení kolegy Janečka. Opakovaně to slýcháváme, že máme nadměrný počet nemocnic, ale já osobně si toto nemyslím a asi nejsem sama. Nemocnice nevznikly samy o sobě, nevznikly z žádného individuálního zájmu, jak bylo v minulosti situováno naše zdravotnictví. Pokud se potlačí existence některých z nich, bude ohrožena základní zdravotní péče. Nemocnice likvidovat by nebylo rozumné a je možné, pokud by byly určité rezervy v tzv. akutních lůžkách, tak potom tato lůžka věnovat na následnou péči, a těchto lůžek je všeobecně málo. Jenom k tomuto bych se chtěla vyjádřit.

Pokud bych mohla, paní místopředsedkyně, shrnout obecnou rozpravu, hovořilo celkem pět poslanců, shodou okolností všichni členové výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Třikrát zazněl návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 119, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 123, 64 proti. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
/sněmovní tisk 712/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 712. Stanovisko České národní banky bylo rozdáno jako sněmovní tisk 712/1. Upozorňuji, že jednání o tomto návrhu bude probíhat podle § 90 našeho jednacího řádu, který umožňuje vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení.

Prosím o klid.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vláda na svém zasedání dne 30. srpna tohoto roku projednala a usnesením č. 865 schválila návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000. Vláda navrhuje provést z výnosů emisí státních dluhopisů na domácím trhu částečnou kompenzaci škod těmto zemědělským podnikatelům. S ohledem na skutečnost, že dlouhodobý nedostatek srážek v některých oblastech České republiky výrazně snížil výnosy podnikatelů v zemědělství, a vzhledem k tomu, že škody způsobené suchem nelze pojistit, vláda odsouhlasila poskytnutí státní pomoci postiženým subjektům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, promiňte.

Paní poslankyně, páni poslanci, při této atmosféře v sále není možné jednat. Prosím všechny diskutující, aby šli diskutovat do kuloárů, aby v Poslanecké sněmovně bylo možné hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Bez zásahu státu, kterým je poskytnutí prostředků na částečnou úhradu vzniklých škod a vícenákladů, by totiž řada zemědělců z důvodů nedostatečných finančních zdrojů nebyla schopna v potřebném rozsahu obnovit výrobu a svou podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství by musela ukončit.

Dovolte mi, abych připomenul, že poskytování prostředků bude stanoveno nařízením vlády, které stanoví podmínky pro poskytnutí těchto podpor. Vláda navrhuje částečně uhradit škody zemědělských subjektů způsobené suchem v roce 2000 z výnosů emisi dluhopisů na domácím trhu. Toto řešení považuji v současných podmínkách za optimální, a to jak z měnového, tak i z rozpočtového hlediska. V důsledku přijetí tohoto řešení se nezvýší měnová zásoba a zároveň toto řešení je nejméně nákladné, nicméně povede ke zvýšení státního dluhu. Chtěl bych ubezpečit, že Ministerstvo financí bude na základě oprávnění, které vyplyne ze schválení tohoto zákona, dojde-li k němu, vydávat jednotlivé emise státních dluhopisů, jejichž objemy a doby splatnosti budou záviset na situaci na finančních trzích a na poptávce po státních dluhopisech tak, aby náklady s tím spojené byly co nejnižší.

Účelem nového opatření v § 2 tohoto zákona není jen hospodárné nakládání s prostředky získanými z emisí dluhopisů. Tento paragraf současně implicitně stanovuje možnost použít získané prostředky na stanovený účel nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Dosavadní praxe dlouhodobých účelových dluhopisových programů neměla žádné časové omezení.

Vážené dámy, vážení pánové, prosím o schválení tohoto návrhu zákona tak, jak uvedla již paní předsedající, tj. podle § 90 zákona o jednacím řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj konstatoval, že vládní návrh zákona v tisku 712 má za účel částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, že rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 5 miliard korun a že veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

Dále bych chtěl sněmovnu seznámit s tím, že Česká národní banka tento dluhopisový program Poslanecké sněmovně doporučila ke schválení. Tolik moje úvodní zpravodajská zpráva. Svůj názor na tento dluhopisový program případně sdělím v rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan poslanec Kocourek avizoval, že si přeje hovořit v obecné rozpravě. Jako zpravodaj má přednost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP