(15.50 hodin)

(pokračuje Zuna)

A chtěl bych vidět, co by udělal policista, který právě v tomto útvaru je zvyklý a vyučen k tomu, že napřed střílet, a potom přemýšlet. Naštěstí k tomu nedošlo, ale jsem toho názoru, že bychom na základě této zkušenosti měli seriózně přemýšlet o tom, jak upravit zákon o policii, aby tam bylo jednoznačně řečeno, kdy tito vyškolení profesionálové a za jakých podmínek mohou zasáhnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Faktickou poznámku pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych ještě faktickou poznámkou reagovat na odpověď pana ministra. Děkuji za ni a odpovídám: Právě proto, pane ministře, považuji nasazení policistů možná za nasazení v souladu se zákonem podle stanoviska státního zastupitelství, ale za neadekvátní, rizikové a nepatřičné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Na závěr snad jen na podporu mého návrhu na odmítnutí odpovědi jedinou věc.

Chtěl bych říci, že upřímná odpověď pana ministra zřejmě nejen u mne vyvolala pocit, že současné znění zákona o policii je v případě ustanovení 42 až 42 c) příliš volné a nesvědčí o tom, že je možné si říci, že Policie České republiky je v tomto nezneužitelná. A já s odpovědí - nezlobte se na mne - nemohu souhlasit a trvám na tom, aby odpověď byla odmítnuta, byť jsem se dozvěděl věci, které jsem chtěl, ale realita je příliš vážná na to, abych nad ní mávl rukou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Ještě reakce pana ministra.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Já už, pane místopředsedo, jedinou věc. Jsem alespoň rád, že po silných slovech, která zazněla z nejrůznějších úst této sněmovny o tom, že byl porušen zákona, že byl spáchán trestný čin, že by ministr vnitra měl odstoupit, že už i autoři těchto slov uznávají, že se spletli, že to nebylo porušení zákona a že jediné, o čem můžeme diskutovat, a já respektuji usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, je to, jestli to bylo adekvátní, nebo neadekvátní. To je to, o čem můžeme diskutovat. Policie tuto věc na základě svých informací, které já nezpochybňuji, a zase to nejsou věci, které všechny mohou být zveřejňovány, vyhodnotila tak, jak ji vyhodnotila. Respektuji stanovisko jiných, že to bylo neadekvátní, a na tom to asi v tuto chvíli zůstává, ale vše se odehrálo v mezích zákona a to je pro mne podstatné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Byl zde přednesen návrh na usnesení pana poslance Filipa, které se pokusím ocitovat:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s písemnou odpovědí ministra vnitra Stanislava Grosse na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci na žádost z pléna.

 

Budeme hlasovat o usnesení, kdy Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Grosse.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 140 poslanců 61 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Jiný návrh usnesení nepadl. Končím projednávání interpelace pana ministra Grosse a končím tím bod "Odpovědi na písemné interpelace na členy vlády".

Jako další bod našeho schváleného programu je série třetích čtení zákonů.

 

53.
Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 535/5. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Rozprava ve třetím čtení se koná, kdy lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných nebo tiskových úprav, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně lze podat návrh na opakování druhého čtení.

Táži se tedy, kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec zpravodaj Vojíř. Pan předseda nechce využít svého práva? Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dovolte mi učinit jednu legislativně technickou opravu, a to v bodě 181 druhém řádku, kde je text původní § 23 odst. 1 e), a má být § 23 odst. 1 a). Byl to pouze překlep, jde o to vyměnit e) za a).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud se dívám do pozměňovacích návrhů, tak pod bodem 181 v § 98 odst. 7 nahradit text § 23 odst. 1 a) a e) textem § 23 odst. 1 e) a má být a).

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan předseda klubu Zdeněk Škromach má přednost, poté se připraví pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych procedurální návrh jednak k tomuto bodu - navrhuji projednávání tohoto bodu v tuto chvíli přerušit a pokračovat v něm jako v bodu č. 2 zítřejšího jednání dopoledne, a dále zařadit stávající bod 54, tj. vládní návrh zákona o hospodaření energií, sněmovní tisk 494, zítra jako třetí bod jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byl podán procedurální návrh, byť při otevřené rozpravě, to znamená, že nejdříve budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto zákona nyní. Pokud to projde, budeme hlasovat o zařazení na program zítřejší schůze jako druhý a třetí bod, tzn. body 53 a 54.

Všechny příchozí žádám o registraci a budeme hlasovat o procedurálním návrhu přerušit projednávání bodu č. 53 tzv. energetického zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 170 poslanců pro 130, proti 12. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP