(16.00 hodin)

(pokračuje Brožík)

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu zařadit body 53 a 54 jako body 2 a 3 zítřejšího dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 175 hlasovalo 140 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

55.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 530/6. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení tohoto návrhu zákona a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Doležal má slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, paní předsedající. Mám ve třetím čtení následující požadavek. V pozměňovacím návrhu D2 navrhuji v odst. f) upravit znění "náhrady nákladů, které tím kontrolnímu orgánu prokazatelně vznikly". Jedná se pouze o úpravu češtiny.

V návrhu B14 upozorňuji na to, že by měl být vypuštěn odst. 4, protože jinak je to nesmysl.

Návrh E6 je nehlasovatelný, protože se jedná jen o upozornění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Gongol má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, náš zpravodaj nás neinformoval, jakým způsobem chce provést hlasování, jestli o všech návrzích najednou, nebo po částech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, zpravodaj nás samozřejmě bude informovat o hlasovací proceduře, ale je obvyklé, že se tak děje až po uzavření rozpravy ve třetím čtení.

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy dále nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedající, chtěl bych především poděkovat za práci a trpělivost rozpočtovému výboru, ale i celku sněmovny, s nimiž se věnovaly tomuto návrhu.

Co se týče pozměňovacích návrhů, zejména co se týče usnesení rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, domnívám se, že oba soubory návrhů jsou kvalitní a vedou ke zlepšení textu -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím o klid v jednacím sále!

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji velice.

Nicméně je třeba postupovat procedurálně velmi pečlivě, neboť oba návrhy se do značné míry překrývají, ale nikoli zcela.

Co se týče jednotlivých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v rámci druhého čtení, v zásadě jde rovněž o úpravy, které směřují ke zlepšení textu. Později se k nim budu vyjadřovat, zda je doporučuji.

Jako nejproblematičtější vidím návrh pana poslance Pilipa. Kdyby byl akceptován, nebyly by splněny aproximační důvody přijetí tohoto zákona, neboť jak nařízení EURATOMU a Evropských společenství č. 218596 z 11. listopadu 1996, tak směrnice Rady Evropských společenství č. 404589 z 21. prosince 1991, kterých se jeho návrhy týkají, mají jinou dikci a dostali bychom se do oblasti nekompatibility na rozdíl od původního návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role, přednesl případné závěrečné slovo a pak nás seznámil s procedurou projednávání.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já bych si dovolil navrhnout proceduru hlasování. Nechal bych postupně hlasovat o pozměňovacích návrzích C1, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2. Poté bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích B3 a B14, protože to jsou jediné dva návrhy, které jsou odlišné od usnesení rozpočtového výboru. Poté bych nechal odhlasovat usnesení rozpočtového výboru mimo body 5 a 6, protože jsou tam obsaženy dvakrát. Potom by se hlasovalo o legislativních úpravách, které jsou pod body C2 a E5, a nakonec o závěrečném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já se ptám, zda jsou připomínky k této proceduře. Pan poslanec Gongol má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Prosím, abychom hlasovali v usnesení rozpočtového výboru zvláště o bodech 3, 6, 11 a 12 a u nového projednávání rovněž zvlášť o všech bodech -1, 2, 3. Mám na mysli nového projednávání rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsou nějaké další připomínky? Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, vyjádřete se k této připomínce, poté dáme hlasovat o proceduře, jak jste ji navrhl.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Můžeme přistoupit k hlasování. První by měl být pozměňovací návrh C1 podle sněmovního tisku 530/6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, neodhlasovali jsme ještě proceduru a za druhé tu byla připomínka ze strany pana poslance Gongola. Já se ptám, zda ji akceptujete, nebo zda je o ní potřeba hlasovat zvláště.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Ne, akceptuji ji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve tedy rozhodneme o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj, včetně návrhu pana poslance Gongola, který byl zpravodajem akceptován.

 

O návrhu procedury rozhodneme hlasováním pořadové číslo 131, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 byl tento návrh přijat, když ze 184 přítomných bylo 154 pro, nikdo proti.

 

Budeme postupovat podle této procedury. Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP