(16.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr má nejdříve slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vám za přijetí tohoto zákona skutečně od srdce poděkovat. Je to dosti zásadní krok ke zvýšení transparentnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jaké body a v jakém pořadí budou dnes projednávány, takže pokud vás to zajímá, chystám se vám to zrovna sdělit. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, ovšem pouze těmi body, které je již možné projednat, neboť uplynuly zákonné lhůty. To znamená, že bude projednáván bod 56, statistická služba - třetí čtení, bod 58, rostlinolékařská péče - třetí čtení, bod 59, ochrana práv k odrůdám rostlin - třetí čtení, bod 64, návrh poslance Payna - třetí čtení; tento bod lze projednávat po 17. hodině. To jsou všechna třetí čtení, která je možné v tuto chvíli projednat. Dále je možné projednat bod 77, což je vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech - druhé čtení, a návrh novely statutu Fondu národního majetku, který také lze dnes projednat. Další body dnes projednat možno nelze.

Dalším bodem tedy je

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 608/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Chytka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 608/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Chytka má slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych ve třetím čtení předložil jednu legislativně technickou opravu týkající se bodu 43 v našem sněmovním tisku 608, špatně označeno jako bod 49 návrhu zákona, kde navrhuji, aby v tomto bodě bylo slovo "spolků" nahrazeno slovem "sdružením" a text poznámky pod čarou č. 11a) byl nahrazen zněním "11a) zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů". Jedná se o legislativně technickou úpravu, která reaguje na zamítnutí zákona o spolcích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. je tomu tak, slovo má místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Ten zákon má v podstatě technickou povahu a jednání k němu bylo až dosud bezkonfliktní, tudíž není co komentovat. Dovolte, abych se vyjádřil k jednomu jedinému návrhu, který si myslím, že je problematický, a to je návrh pana poslance Payna, kterým se zvyšuje pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti, což je jistě velmi důležitá a dosti zásadní záležitost, z 200 000 Kč na 3 000 000 Kč. Osobně se domnívám, že ten návrh je nesystémový, jakkoliv sdílím - aspoň se domnívám, že sdílím - motivy, proč byl podán. Můj důvod odporu proti tomuto návrhu spočívá v tom, že se domnívám, že čin, který by byl takto pokutován, by nutně byl trestným činem, a pak by tam platil trestní zákoník, který v takových případech počítá s možným trestem odnětí svobody anebo finančním trestem až do výše 5 000 000 Kč, což by mělo být dostatečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl případně závěrečné slovo a poté seznámil sněmovnu s tím, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano, děkuji, takže rovnou k postupu hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích tak, jak byly předloženy, s tím, že navrhuji, aby o pozměňovacích návrzích označených pod písm. B bylo hlasováno dohromady, neboť jde v podstatě o jeden legislativně technický návrh. A upozorňuji, že pokud budou odsouhlaseny pozměňovací návrhy pod písm. B, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy uvedené pod písm. C. Tolik k proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že o této proceduře není třeba hlasovat, neboť se bude hlasovat o návrzích tak, jak byly podány. Pane zpravodaji, postupujte prosím podle této procedury.

 

Poslanec Radim Chytka: Takže jako první bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu A1 týkajícím se lepší formulace. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 tento návrh byl přijat, když se na něj z přítomných 191 vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Chytka: Dalším pozměňujícím návrhem je návrh pod písm. A2, v podstatě legislativně technický. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 156 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Radim Chytka: Pozměňující návrh A3 reagující na novelu obchodního zákoníku. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 179 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Radim Chytka: Pozměňující návrh A4 řešící situaci po zrušení okresních úřadů. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 30 a 145 bylo proti.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujících návrzích pod písm. B. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 pro vyslovilo 168 a 5 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP