Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. září 2000 v 9.05 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové. Prosím o šanci zahájit dnešní jednání. Prosím, abyste se usadili. Ještě jednou opakuji prosbu.

Dovolte mi, abych zahájil pátý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny, uvítal vás všechny, poslance a poslankyně i členy vlády.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Grulich má náhradní kartu č. 1.

Sděluji, že o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali: poslankyně Stránská z důvodu přijetí italské delegace regionu Lombardia v Brně - pana poslance Matulku prosím o klid. Já vás vidím a slyším. - Paní poslankyně Štěpová je předvolána k soudnímu řízení, pan poslanec Šustr je v Sydney, ministr Březina se omlouvá z důvodu pracovního zaneprázdnění, ministr Kavan je v Rumunsku, ministr Rychetský mimo Prahu, což je zvláštní omluva, a ministr Zeman je též na olympijských hrách v Sydney.

Jako první bod dnešního jednání byl určen bod 45, pro informaci opakuji, potom přistoupíme k bodům 53 a 54 tak, jak jsme včera rozhodli.

Chtěl bych vás dále informovat, že ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana byly již vyčerpány, proto můžeme jednat normálně až do 17.00 hodin a teprve poté začnou ústní interpelace na členy vlády.

 

Dostáváme se tedy k bodu 45, kterým je

 

45.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu
České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu
pro střední a východní Evropu na území České republiky
/sněmovní tisk 681/

 

Pana poslance Doktora a Nečase prosím, aby tyto věci řešili někde jinde. Pana poslance Bartoše prosím, aby jeho hlubší hlas též nezněl.

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 681, jeho součástí je také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím pana ministra Vetchého, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Předkládám plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území ČR, dále jen "britský tým".

Spolupráce mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Velké Británie a Severního Irska se po vstupu České republiky do Aliance stále intenzivněji rozvíjí. Vzájemná spolupráce je zaměřena zejména na společná cvičení, výcvik důstojníků a poddůstojníků a jazykovou přípravu. Jednou z důležitých oblastí, v nichž probíhá spolupráce formou konzultací s Velkou Británií, je i reforma ozbrojených sil České republiky.

Velká Británie se obrátila na Českou republiku, Maďarsko a Polsko s nabídkou zřídit Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu. Po prostudování podmínek nabízených jednotlivými státy se britská strana přiklonila ke zřízení tohoto týmu na území České republiky, kde by měl působit při Vojenské akademii ve Vyškově.

Úkolem zřizovaného týmu, který bude tvořit 24 vojenských instruktorů, bude realizace výcviku praporčíků na funkci velitele družstva a zástupce velitele čety. Předpokládá se, že výcvik bude prováděn podle britských norem a metodik a že se jej zúčastní nejen příslušníci ozbrojených sil České republiky, Maďarska či Polska, ale i příslušníci ozbrojených sil vybraných států střední a východní Evropy zapojených do programu Partnerství pro mír.

Včera jsem o pozvání k tomuto výcviku jednal i s ministrem obrany v Litvě. Podrobnosti související s pobytem a působením britského týmu na území České republiky, jsou předmětem Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu. Tato dvoustranná mezinárodní resortní smlouva byla podepsána 25. července toho roku a vstoupí v platnost po příslušném vnitrostátním schválení pobytu britského týmu na území naší republiky.

Memorandum upravuje konkrétní podmínky působení tohoto vojenského týmu na našem území. Předpokládaná doba působení je 3 - 5 let, přičemž memorandum lze kdykoliv vypovědět jednou ze smluvních stran písemným oznámením s šestiměsíční výpovědní lhůtou. V souvislosti s působením britského týmu se nepředpokládají žádné další nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Výdaje související s pobytem budou hrazeny ze schváleného rozpočtu Ministerstva obrany na příslušný kalendářní rok.

Britský tým bude na území republiky působit jako vojenská jednotka pod jednotným velením. Vzhledem k délce a účelu pobytu britského týmu je třeba řídit se článkem 39 odst. 3 Ústavy ČR, podle něhož přísluší vyslovení souhlasu s přijímáním cizích vojsk k pobytu na území České republiky Parlamentu České republiky. Vzhledem k prázdninové přestávce Poslanecké sněmovny Parlamentu byl tento návrh nejdříve projednán v Senátu, který ho svým usnesením č. 454 ze dne 9. srpna 2000 schválil v původním znění bez pozměňovacích návrhů.

Doporučuji schválit vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu s pobytem britského týmu tak, jak je předložen. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP